Raport roczny 2011

Rada Nadzorcza

Poniżej prezentujemy skład Rady Nadzorczej na koniec 2011 roku. Obecny skład Rady Nadzorczej jest dostępny na stronie www.brebank.pl/O_BRE_Banku/wladze_banku/rada_nadzorcza.

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

Urodzony w 1946 roku. W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W ciągu swojej kariery zawodowej 6 lat pracował w przemyśle stoczniowym Gdańska, 8 lat w sieci Zakładów Elektronicznej Techniki Obliczeniowej. Ponad 22 lata przepracował w centralnej administracji państwowej w tym 8 lat na stanowisku Podsekretarza Stanu: w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, w Ministerstwie Gospodarki, w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej, a ostatnio w Ministerstwie Infrastruktury. Uczestniczył w studiach podyplomowych i szkoleniach prowadzonych przez uczelnie amerykańskie: Michigan University (Business School of Administration) i De Paul University (Chicago). W latach 1992-1993, jako stypendysta rządu USA, studiował na American University Washington DC. W trakcie stypendium odbył 4-miesięczny staż w Banku Światowym, a także szkolenie prywatyzacyjne w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Przewodnicy Rady Nadzorczej BRE Banku od marca 1994 roku do 1998 roku. Następnie do grudnia 2001 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Ponownie powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2004 roku.

Ulrich Sieber
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Urodzony w 1965 roku. Ukończył Akademię Bankowości (Bankakademie) we Frankfurcie nad Menem. W latach 1983-1991 zatrudniony był w Bayerische Vereinsbank AG. Następnie pracował w Credit Suisse Deutschland AG we Frankfurcie nad Menem, najpierw jako oficer kredytowy, potem jako Kierownik Departamentu Rozwoju Kadr. Od 1996 do 2001 roku zatrudniony był w JP Morgan GmbH Deutschland we Frankfurcie nad Menem, kolejno na stanowiskach Dyrektora ds. Administracji i Dyrektora ds. Operacyjnych w Pionie Bankowości Inwestycyjnej. W latach 2001-2005 był dyrektorem w Dresdner Banku AG. Z początkiem 2006 roku podjął pracę w Commerzbanku AG na stanowisku Dyrektora ds. Personalnych.
Od czerwca 2009 roku - Członek Zarządu Commerzanku.

Andre Carls
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1963 roku. Absolwent Uniwersytetu w Kolonii, doktor ekonomii. W 1990 roku rozpoczął pracę w Commerzbanku. W latach 1998-2000 odegrał kluczową rolę w rozbudowie pionu bankowości inwestycyjnej w Commerzbanku w Londynie. W latach 2000-2008, Członek Zarządu comdirect bank AG, gdzie od listopada 2004 roku do marca 2008 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Od marca do września 2008 roku - Członek Zarządu ds. Finansów i Wiceprezes Zarządu BRE Banku. Od marca 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG z siedzibą we Frankfurcie i Prezesa Zarządu Central & Eastern Europe-Holding of Commerzbank AG.

Teresa Mokrysz
Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

Urodzona w 1952 roku. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach (1978 rok). Jest współwłaścicielką firmy MOKATE. W latach 1992-1994 wprowadziła kawę cappuccino na polski rynek, uzyskując 70% udział w rynku i pozycję lidera w tej kategorii produktów. W latach 1994-1995 zbudowała od podstaw nowoczesny kombinat MOKATE w Ustroniu, zaś w 2001 uruchomiła drugi kombinat w Żorach. Dzięki inwestycjom wprowadziła przedsiębiorstwo na rynek półproduktów. Obecnie kieruje grupą dziewięciu firm MOKATE, z których pięć ma siedzibę zagranicą.
Teresa Mokrysz zdobyła m.in. tytuł "Lidera 10-lecia" - nadany przez Gazetę Wyborczą - oraz "Sukces 10-lecia" - nadany przez Businessman Magazine. W 2000 roku Międzynarodowa Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z Los Angeles przyznała jej tytuł "Najbardziej Przedsiębiorczej Kobiety Świata". Jest m. in. fundatorką stypendiów dla zdolnej i niezamożnej młodzieży, wspomaga finansowo działalność służby zdrowia, domów opieki, sierocińców i szkół.

Sascha Klaus
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1970 roku. Ukończył studia w Szkole Biznesu Finansów i Zarządzania we Frankfurcie. W latach 1992–1999 pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarach instytucji finansowych, corporate finance i ryzyka w Bankowości Inwestycyjnej. Od stycznia 2000 roku do kwietnia 2008 zajmował menedżerskie stanowiska w Dresdner Kleinwort w Nowym Jorku, gdzie m.in. pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Ryzykiem Bankowości Inwestycyjnej (od lutego 2003 roku). W maju 2008 roku objął podobne stanowisko w Dresdner Bank AG, Frankfurt/Londyn.
Od początku 2009 roku odpowiada za zarządzanie Ryzykiem Bankowości Inwestycyjnej w Commerzbanku AG. Od marca 2010 roku jest Członkiem Zarządu Commerzbank Auslandsbanken Holding AG odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem w Europie Środkowej i Wschodniej.

Waldemar Stawski
Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

Urodzony w 1958 roku. Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe, m.in. z zakresu analizy finansowej oraz rachunkowości i finansów. W latach 1983-1991 – pracownik naukowo-dydaktyczny w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Od 1991 roku pracował w Pomorskim Banku Kredytowym, gdzie w 1993 roku został Dyrektorem Oddziału w Gdyni. W latach 1995-2000 był Dyrektorem Oddziału Regionalnego PKO BP w Gdańsku. W 2000 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PKO BP SA odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem skarbu, klientów korporacyjnych i rynku kapitałowego i nadzoru właścicielskiego. Od czerwca 2002 roku do lutego 2003 roku pełnił funkcję Przewodniczącego Zarządu Komisarycznego Wschodniego Banku Cukrownictwa SA. W późniejszym okresie był m.in. Członkiem Zarządu CTL Logistics SA i Dyrektorem Generalnym Polskiego Związku Pracodawców Transportu i Logistyki. Obecnie współpracuje z Doradztwem Ekonomicznym Dariusz Zarzecki na stanowisku Dyrektora. Posiada Certyfikat Księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów.

Jan Szomburg
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1951 roku. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada doktorat z zakresu ekonomii. Pracował jako asystent, a następnie adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. W latach 90. był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Banku Rozwoju i Banku Gdańskiego, doradcą ministra przekształceń własnościowych, członkiem Rady Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów. Doradzał w sprawach gospodarczych premierowi, był przewodniczącym Rady ds. Przekształceń Własnościowych przy Prezesie Rady Ministrów.

Marek Wierzbowski
Członek Rady Nadzorczej
(członek niezależny)

Urodzony w 1946 roku. Profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni, członek Rady Zamówień Publicznych, prezes Sądu Izby Domów Maklerskich, wiceprezes Rady Giełdy Papierów Wartościowych. Był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego. Przez szereg lat był partnerem międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Reprezentuje przedsiębiorców w postępowaniach przed organami administracji, a także przed sądami administracyjnymi i arbitrażowymi. W swojej praktyce prawniczej prof. Wierzbowski kierował zespołami prawników, obsługującymi liczne transakcje, m.in. sprzedaż akcji w ramach prywatyzacji dużych przedsiębiorstw. Tworzył domy maklerskie, reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Był doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wiceprzewodniczącym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Eric Strutz
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1964 roku. Studiował administrację biznesu na Norymberskim Uniwersytecie w Erlangen oraz Uniwersytecie w St. Gallen. W 1989 roku uzyskał stopień „lic. oec. HSG”, w 1991 roku - dyplom MBA na Uniwersytecie w Chicago, a w 1993 roku - stopień doktora na Uniwersytecie w St. Gallen. W tym samym roku podjął pracę w The Boston Consulting Group, gdzie w 2000 roku został mianowany na stanowisko Wiceprezesa, Dyrektora i Partnera. Rok później podjął pracę w Commerzbanku AG, gdzie zajmował stanowisko Wiceprezesa Wykonawczego ds. Strategii i Controllingu. W czerwcu 2003 roku został Dyrektorem Finansowym, a w kwietniu 2004 roku Członkiem Zarządu Commerzbanku AG.

Thorsten Kanzler
Członek Rady Nadzorczej

Urodzony w 1964 roku. Studiował mikroekonomię i inżynierię mechaniczną na Politechnice w Darmstadt (Niemcy), którą ukończył ze stopniem Diplom-Wirtschaftsingenieur (magister inżynier). Od 1991 do 2004 roku pracował w Deutsche Bank AG na różnych stanowiskach w obszarze zarządzania skarbem i ryzykiem we Frankfurcie, w Nowym Jorku, w Sydney i w Londynie.
W latach 2004-2007 roku - Dyrektor ds. Skarbu Grupy i Członek Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w WestLB AG w Düsseldorfie. Od maja 2007 roku pełnił funkcję Dyrektora ds. Zarządzania Kapitałem i Skarbem Grupy Dresdner Bank AG we Frankfurcie nad Menem. Od początku 2009 roku – Członek Zarządu ds. Skarbu Grupy Commerzbank AG. Odpowiada za zarządzanie aktywami i pasywami, zarządzanie środkami gotówkowymi i operacjami repo oraz finansowanie na rynkach kapitałowych.

 

Zgodnie ze Statutem BRE Banku (§ 17) Rada Nadzorcza (RN) składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków RN, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie. Liczbę członków Rady określa Walne Zgromadzenie(…). RN wybiera ze swego grona Przewodniczącego i zastępców Przewodniczącego Rady.

Obecnie RN BRE Banku składa się z 10 członków (w tym 4 członków niezależnych). Kadencja RN wygasa z dniem Walnego Zgromadzenia w 2014 r.

Wypowiedź Prezesa Zarządu

Cezary Stypułkowski

Cezary Stypułkowski, Prezes Zarządu BRE Banku komentuje wyniki Grupy w 2011 roku. więcej