Raport roczny 2011

Kluczowe dane skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Skonsolidowany rachunek zysków i strat


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Przychody z tytułu odsetek   3 871 231 3 421 704
Koszty odsetek   (1 722 629) (1 610 740)
Wynik z tytułu odsetek 6 2 148 602 1 810 964
Przychody z tytułu opłat i prowizji   1 279 172 1 178 745
Koszty z tytułu opłat i prowizji   (439 200) (432 826)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 7 839 972 745 919
Przychody z tytułu dywidend 8 15 113 8 173
Wynik na działalności handlowej 9 424 091 410 672
Wynik z pozycji wymiany   393 943 369 982
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   30 148 40 690
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 11 985 45 148
Pozostałe przychody operacyjne 10 301 930 311 271
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  13 (373 470) (634 779)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 471 501) (1 380 351)
Amortyzacja 25, 26 (251 412) (236 918)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (178 183) (207 588)
Wynik działalności operacyjnej   1 467 127 872 511
Zysk  brutto   1 467 127 872 511
Podatek dochodowy 14 (322 692) (211 646)
Zysk netto   1 144 435 660 865
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy BRE Banku SA   1 134 972 641 602
- udziały niekontrolujące   9 463 19 263
       
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 093 950 36 679 683
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 26,96 17,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 133 947 36 709 325
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 26,94 17,48

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej


AKTYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 038 356 2 359 912
Należności od banków 18 4 008 874 2 507 282
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 991 559 1 565 656
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 506 595 1 226 653
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 67 851 516 59 374 051
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 1 924 -
Lokacyjne papiery wartościowe 23 16 697 212 18 762 688
Aktywa zastawione 19, 23, 37 4 339 523 1 830 803
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 24 - 317
Wartości niematerialne 25 436 769 427 837
Rzeczowe aktywa trwałe 26 832 455 777 620
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   4 728 5 922
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 307 052 316 372
Inne aktywa 27 859 084 883 718
A k t y w a   r a z e m   98 875 647 90 038 831
       
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania wobec banku centralnego 28 - 79
Zobowiązania wobec innych banków 28 27 390 809 28 727 008
Pochodne instrumenty finansowe  20 1 862 747 1 363 508
Zobowiązania wobec klientów 29 54 244 388 47 150 953
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1 735 988 1 371 824
Zobowiązania podporządkowane 31 3 456 200 3 010 127
Pozostałe zobowiązania 32 1 723 856 1 136 624
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   235 568 25 469
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 258 629
Rezerwy 33 153 168 175 325
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m   90 802 982 82 961 546
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA   8 048 755 6 909 303
Kapitał podstawowy:   3 493 812 3 491 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 38 168 411 168 347
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 39 3 325 401 3 323 465
Zyski zatrzymane 40 4 493 157 3 356 345
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   3 358 185 2 714 743
- Wynik roku bieżącego   1 134 972 641 602
Inne pozycje kapitału własnego 41 61 786 61 146
       
Udziały niekontrolujące   23 910 167 982
K a p i t a ł y  r a z e m   8 072 665 7 077 285
K a p i t a ł y  i  z o b o w i ą z a n i a  r a z e m   98 875 647 90 038 831
       
Współczynnik wypłacalności 47 14,96 15,90
Wartość księgowa   8 048 755 6 909 303
Liczba akcji   42 102 746 42 086 674
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   191,17 164,17

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2011 r.   168 347 3 323 465 1 814 954 55 300 778 953 707 138 - 50 61 096 6 909 303 167 982 7 077 285
Dochody całkowite razem 16             1 134 972 1 871 (1 231) 1 135 612 11 071 1 146 683
Dywidendy wypłacone   - - - - - - - - - - (6 978) (6 978)
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego   - - - - 63 000 (63 000) - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy   - - - 17 000 - (17 000) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 519 721 - - (519 721) - - - - - -
Emisja akcji 38, 39 64 - - - - - - - - 64 - 64
Zmiana zakresu konsolidacji / zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce   - - - (513) - (7 034) - - - (7 547) (148 165) (155 712)
Program opcji pracowniczych 40 - 1 936 - 9 387 - - - - - 11 323 - 11 323
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 323 - - - - - 11 323 - 11 323
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 1 936 - (1 936) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2011 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 100 383 1 134 972 1 921 59 865 8 048 755 23 910 8 072 665

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2010 r.   118 764 1 402 919 1 761 960 53 158 719 210 178 066 - 3 017 (116 907) 4 120 187 150 967 4 271 154
Dochody całkowite razem 16             641 602 (2 967) 178 003 816 638 17 015 833 653
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego   - - - - 59 743 (59 743) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 52 994 - - (52 994) - - - - - -
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego   - - - (207) - 207 - - - - - -
Emisja akcji 38, 39 49 583 1 929 907 - - - - - - - 1 979 490 - 1 979 490
Koszty emisji akcji   - (13 287) - - - - - - - (13 287) - (13 287)
Program opcji pracowniczych 40 - 3 926 - 2 349 - - - - - 6 275 - 6 275
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 6 275 - - - - - 6 275 - 6 275
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 3 926 - (3 926) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2010 r.   168 347 3 323 465 1 814 954 55 300 778 953 65 536 641 602 50 61 096 6 909 303 167 982 7 077 285

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   1 594 968 (1 641 347)
Zysk przed opodatkowaniem   1 467 127 872 511
Korekty:   127 841 (2 513 858)
Zapłacony podatek dochodowy   (95 738) (76 690)
Amortyzacja 25, 26 251 412 236 918
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   3 491 775 2 821 505
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (14 014) (43 783)
Utrata wartości aktywów finansowych   - 97
Dywidendy otrzymane 8 (15 113) (8 173)
Odsetki otrzymane   (2 537 710) (2 031 189)
Odsetki zapłacone   1 491 412 1 476 674
Zmiana stanu należności od banków   82 717 (349 174)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (181 068) 110 709
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   219 297 134 987
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   (7 232 553) (4 956 689)
Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych   (975 828) (3 554 475)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   15 888 27 036
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   185 887 165 778
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   4 916 626 3 418 561
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   (39 839) 30 515
Zmiana stanu rezerw   (10 605) (1 632)
Zmiana stanu innych zobowiązań   575 295 85 167
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1 594 968 (1 641 347)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (187 372) (134 115)
Wpływy z działalności inwestycyjnej   118 865 105 618
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 24 1 348 -
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków trwałych   70 013 -
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   19 437 29 553
Dywidendy otrzymane 8 15 113 8 173
Inne wpływy inwestycyjne   12 954 67 892
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej   306 237 239 733
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   306 237 239 733
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (187 372) (134 115)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   (2 519 401) 737 505
Wpływy z działalności finansowej   4 356 344 4 113 662
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   620 507 1 929 382
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   1 255 960 199 260
Emisja dłużnych papierów wartościowych   2 479 813 18 817
Z tytułu emisji akcji zwykłych   64 1 966 203
Wydatki z tytułu działalności finansowej   6 875 745 3 376 157
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   4 290 141 2 912 297
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   9 732 17 236
Wykup dłużnych papierów wartościowych   2 075 810 96 714
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   107 498 -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   365 207
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   6 978 2 272
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   385 221 347 431
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (2 519 401) 737 505
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   (1 111 805) (1 037 957)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (18 800) (24 107)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   5 805 816 6 867 880
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 43 4 675 211 5 805 816

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek