Raport roczny 2011

34. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego obliczane są w stosunku do wszystkich różnic przejściowych zgodnie z metodą bilansową przy zastosowaniu stawki podatku dochodowego, która będzie obowiązywać w roku powstania obowiązku podatkowego (2011 r. i 2010 r.: 19%).

Poniżej przedstawiono zmiany dotyczące aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego:


Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2011 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2011
Odsetki naliczone 36 869 7 226 - - 44 095
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 47 059 29 475 - - 76 534
Wycena papierów wartościowych 22 149 1 187 (2 033) - 21 303
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 189 558 40 032 - - 229 590
Rezerwy na świadczenia pracownicze 32 032 6 793 - - 38 825
Pozostałe rezerwy 6 097 (550) - - 5 547
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 29 735 (773) - - 28 962
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 982 6 538 - - 7 520
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 139 083 (22 979) - - 116 104
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 66 529 12 931 - (1 180) 78 280
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 570 093 79 880 (2 033) (1 180) 646 760
         
Krótkoterminowe (do 1 roku) 384 613        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 262 147        Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2011 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.01.2011
Odsetki naliczone (38 469) (10 860) - - (49 329)
Wycena papierów wartościowych (97 595) (44 501) 1 331 - (140 765)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (40 840) (16 499) - - (57 339)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (32 699) 3 585 - - (29 114)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (18 657) - - - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (26 090) (19 083) - 411 (44 762)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (254 350) (87 358) 1 331 411 (339 966)
         
Krótkoterminowe (do 1 roku) (299 650)        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) (40 316)        Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2010 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Pozostałe zmiany Stan na 31.12.2010
Odsetki naliczone 25 423 11 446 - - 36 869
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 44 515 2 544 - - 47 059
Wycena papierów wartościowych 21 909 13 614 (13 374) - 22 149
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 217 516 (27 958) - - 189 558
Rezerwy na świadczenia pracownicze 20 199 11 833 - - 32 032
Pozostałe rezerwy 5 196 901 - - 6 097
Rozliczenia międzyokresowe kosztów 19 740 9 995 - - 29 735
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 861 121 - - 982
Różnica między wartością bilansową i podatkową leasingu 112 416 26 667 - - 139 083
Pozostałe ujemne różnice przejściowe 70 527 (3 744) - (254) 66 529
Razem aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 538 302 45 419 (13 374) (254) 570 093
           
Krótkoterminowe (do 1 roku) 274 626        
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 295 467        Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 01.01.2010 Przez rachunek zysków i strat Przez pozostałe dochody całkowite Stan na 31.12.2010
Odsetki naliczone (34 550) (3 919) - (38 469)
Wycena papierów wartościowych (45 448) (38 465) (13 682) (97 595)
Odsetki i prowizje pobrane z góry (25 855) (14 985) - (40 840)
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych (39 947) 7 248 - (32 699)
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej (28 111) 9 454 - (18 657)
Pozostałe dodatnie różnice przejściowe (33 107) 7 017 - (26 090)
Razem rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (207 018) (33 650) (13 682) (254 350)
         
Krótkoterminowe (do 1 roku) (204 024)      
Długoterminowe (powyżej 1 roku) (50 326)        31.12.2011 31.12.2010
Podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat    
Odsetki naliczone (3 634) 7 527
Wycena pochodnych instrumentów finansowych 29 475 2 544
Wycena papierów wartościowych (43 314) (24 851)
Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek 40 032 (27 958)
Rezerwy na świadczenia pracownicze 6 793 11 833
Pozostałe rezerwy (550) 901
Rozliczenia międzyokresowe kosztów (773) 9 995
Rozliczenia międzyokresowe dotyczące amortyzacji z tytułu zastosowanej ulgi inwestycyjnej - 9 454
Różnica między wartością bilansową i podatkową rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 3 585 7 248
Straty podatkowe pozostałe do rozliczenia w następnych okresach 6 538 121
Pozostałe różnice przejściowe* (45 630) 14 955
Razem podatek odroczony ujęty w rachunku zysków i strat (Nota 14) (7 478) 11 769

* Kwota pozostałych różnic przejściowych obejmuje głównie odsetki i prowizje pobrane z góry, rozliczane w czasie metodą efektywnej stopy procentowej.

Grupa nie uwzględnia w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego niewykorzystanych strat podatkowych poniesionych przez oddziały zagraniczne BRE Banku oraz przez Garbary Sp. z o.o. z uwagi na fakt, że nie jest prawdopodobne, iż w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania umożliwiający ich rozliczenie. Kwota niewykorzystanych strat podatkowych nie ujętych w wyliczeniu aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 284 534 tys. zł na koniec 2011 roku oraz 230 336 tys. zł na koniec 2010 roku. Prawo do rozliczenia strat podatkowych wygasa w okresie między 2012 a 2017 rokiem.

Grupa ujmuje w kalkulacji podatku odroczonego zobowiązania lub aktywa z tytułu różnic przejściowych powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone chyba, że realizacja różnic przejściowych jest kontrolowana przez Grupę i prawdopodobne jest, że w możliwej do przewidzenia przyszłości różnice te nie ulegną odwróceniu. Na koniec 2011 i 2010 roku Grupa nie ujęła w kalkulacji podatku odroczonego rozliczeń z tytułu różnic przejściowych powstających w związku z inwestycjami w jednostki zależne i stowarzyszone, za wyjątkiem różnic przejściowych powstałych w związku z inwestycją w fundusz BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego zostały ujęte, ponieważ jest prawdopodobne, że w przyszłości wystąpi dochód do opodatkowania.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek