Raport roczny 2011

37. Aktywa zastawione

Na aktywach ustanawia się zabezpieczenia w związku z umowami odkupu zawartymi z innymi bankami oraz ustanawia się depozyty zabezpieczające w związku z zawarciem kontraktów typu futures, opcjami i członkostwem w giełdach. W banku centralnym utrzymuje się również depozyty stanowiące rezerwy obowiązkowe zgodnie z wymogami przepisów prawnych.


  31.12.2011 31.12.2010
Aktywa zastawione, w tym: 4 339 523 1 830 803
- Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19) 485 463 1 018 658
- Lokacyjne papiery wartościowe (Nota 23) 3 854 060 812 145
Zobowiązanie z tytułu aktywów zastawionych, w tym: 5 650 794 5 548 163
- Transakcje sell buy back (Nota 28, nota29) 2 991 629 4 756 028
- transakcje sell buy back na papierach wartościowych będących przedmiotem transakcji buy sell back 1 593 755 3 279 087
- Zabezpieczenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego 2 474 685 613 757
- Fundusz ochrony środków gwarantowanych BFG 184 480 178 378

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek