Raport roczny 2011

1. Informacje o Grupie BRE Banku SA

Grupę Kapitałowa BRE Banku SA („Grupa”) stanowią podmioty, nad którymi BRE Bank SA („Bank”) sprawuje kontrole i mające dla Banku charakter:

 • strategiczny – akcje i udziały w spółkach wspierających poszczególne piony biznesowe BRE Banku SA (pion korporacji i rynków finansowych, bańkowości detalicznej oraz pozostałe) o horyzoncie inwestowania nie krótszym niż 3 lata. Utworzenie lub nabycie tych spółek miało na celu rozszerzenie oferty dla klientów Banku;
 • inny – akcje i udziały spółek nabyte za wierzytelności, powstałe w wyniku ugód i układów z dłużnikami, mające na celu odzyskanie części lub całości należności kredytowych oraz spółek postawionych w stan likwidacji lub upadłości.

Jednostka dominująca Grupy jest BRE Bank SA będący spółka akcyjna zarejestrowana w Polsce, wchodząca w skład Grupy Commerzbank AG.

Siedziba centrali Banku mieści się w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18.

Akcje Banku sa notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa Kapitałowa BRE Banku SA objęta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym składała się z następujących spółek:

BRE Bank SA; podmiot dominujący

Bank Rozwoju Eksportu SA powołany został uchwała nr 99 Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1986 roku. Bank został zarejestrowany na podstawie prawomocnego postanowienia Sadu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dniu 23 grudnia 1986 roku w Rejestrze Handlowym pod numerem RHB 14036. IX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 4 marca 1999 roku podjęło uchwalę o zmianie nazwy banku na BRE Bank SA. Nowa firma Banku została wpisana do rejestru w dniu 23 marca 1999 roku. W dniu 11 lipca 2001 roku Sad Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o wpisie Banku do Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000025237.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Bank posiada numer 6512A „Pozostała działalność bankowa”. Zgodnie z Ceduła Giełdowa Bank zaklasyfikowany jest do makrosektora „Finanse”, sektor „Banki”.

Zgodnie ze Statutem Banku, przedmiotem jego działalności jest świadczenie usług bankowych i konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie określonym w Statucie. Bank prowadzi działalność w zakresie obsługi klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych (w tym private banking) na terenie całego kraju oraz prowadzi działalność handlowa i inwestycyjna.

Bank świadczy usługi na rzecz osób prawnych i fizycznych, krajowych i zagranicznych, zarówno w złotych jak i walutach obcych; w szczególności Bank wspiera wszelkie działania zmierzające do rozwoju eksportu.

Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych oraz ma prawo posiadania wartości dewizowych i dokonywania obrotu nimi.

W ramach bankowości detalicznej BRE Banku, działalność prowadza oddziały zagraniczne mBanku w Czechach i na Słowacji.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnienie w BRE Banku SA wynosiło 4 729 etatów, a w Grupie 6 294 etaty (31 grudnia 2010 r.: Bank 4 416 etatów; Grupa 6 018 etatów).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnienie w BRE Banku SA wynosiło 5 683 osoby, a w Grupie 8 158 osób (31 grudnia 2010 r.: Bank 5 300 osób; Grupa 7 023 osoby).

Działalność Grupy realizowana jest w następujących segmentach, szczegółowo opisanych w Nocie 5.

Korporacje i Rynki Finansowe, w tym:

Klienci Korporacyjni i Instytucje

 • BRE Holding Sp. z o.o. – podmiot zależny
  BRE Holding Sp. z o.o. została utworzona w listopadzie 2007 roku przez BRE Bank jako jedynego udziałowca. Majątek spółki stanowi 100% udziałów w spółce BRE Leasing Sp. z o.o., 100% akcji spółki BRE Faktoring SA, 75,71% akcji spółki BRE Bank Hipoteczny SA i 79,99% akcji spółki BRE.locum SA.
 • BRE Leasing Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności spółki jest głównie leasing ruchomości, takich jak: maszyny, urządzenia, linie technologiczne, samochody osobowe, samochody ciężarowe oraz dostawcze, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, autobusy, pojazdy, sprzęt specjalistyczny, statki, samoloty, tabor kolejowy, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy. Szczególne miejsce w ofercie BRE Leasing dla klientów korporacyjnych zajmuje leasing nieruchomości, przede wszystkim nieruchomości biurowych, hoteli, magazynów i centrów logistycznych, stacji benzynowych, budynków użyteczności publicznej, infrastruktury komunalnej. Spółka posiada siec oddziałów zlokalizowanych w największych miastach Polski. BRE Bank posiada pośrednio poprzez spółkę zależną BRE Holding 100% udziałów w spółce BRE Leasing.
 • Garbary Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Jedyna działalnością spółki jest administrowanie nieruchomością gruntowa położona przy ul. Garbary 101/111 w Poznaniu, zabudowana kompleksem zakładów mięsnych obecnie nie użytkowanych.
 • BRE Faktoring SA (poprzednio Polfactor SA) – podmiot zależny
  Spółka prowadzi działalność na rynku polskim w zakresie usług faktoringowych, obsługując transakcje krajowe oraz w eksporcie i imporcie. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów oraz Factors Chain International. Obecnie BRE Bank posiada pośrednio poprzez spółkę zależna BRE Holding 100% udziału w kapitale oraz 100% w głosach na WZA.
 • Transfinance a.s. – podmiot zależny
  Transfinance a.s. świadczy usługi faktoringowe w Republice Czeskiej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferowane usługi obejmują swoim zakresem faktoring krajowy i międzynarodowy. Dodatkowo spółka zajmuje sie skupem inkas, akredytyw, gwarancji bankowych oraz forfaitingiem. Bank posiada 100% akcji spółki.
 • BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych – podmiot zależny
  Począwszy od listopada 2009 roku Grupa konsoliduje BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego wszystkie wyemitowane certyfikaty inwestycyjne (serii A i B) zostały objęte przez BRE Bank SA. Głównym aktywem funduszu jest pakiet akcji PZU SA posiadany wcześniej bezpośrednio przez Bank.

Działalność Handlowa i Inwestycyjna

 • BRE Bank Hipoteczny SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności BRE Banku Hipotecznego SA jest udzielanie kredytów hipotecznych na finansowanie nieruchomości komercyjnych, projektów mieszkaniowych oraz inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Spółka jest emitentem hipotecznych i publicznych listów zastawnych, za pośrednictwem których refinansuje swoja działalność kredytowa. Bank posiada łącznie, bezpośrednio i pośrednio poprzez spółkę zależna BRE Holding, 100% akcji spółki.
 • BRE Finance France SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności spółki jest pozyskiwanie dla Banku środków finansowych z rynków międzynarodowych poprzez emisje euroobligacji. W grudniu 2009 roku Spółka dokonała wykupu ostatniej transzy w ramach Programu Emisji Euroobligacji. W 2011 roku spółka nie emitowała papierów dłużnych.
 • Dom Inwestycyjny BRE Banku SA - podmiot zależny
  Przedmiotem działania spółki jest świadczenie wszelkich usług związanych z obrotem papierami wartościowymi, prawami majątkowymi nie będącymi papierami wartościowymi, jak również innymi instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym dozwolonymi przepisami prawa i zakresem posiadanych zezwoleń.

Bankowość Detaliczna (w tym Private Banking)

 • Aspiro SA – podmiot zależny
  Aspiro SA oferuje produkty mBanku, MultiBanku oraz banków trzecich. Oferta obejmuje kredyty hipoteczne, produkty biznesowe, kredyty gotówkowe, produkty ubezpieczeniowe i leasing. Dystrybucja odbywa się na terenie całego kraju w 25 Centrach Finansowych, 62 mKioskach, 10 mKioskach Partnerskich oraz 30 Punktach Obsługi Agencyjnej.
 • BRE Wealth Management SA – podmiot zależny
  Przedmiotem działalności BRE Wealth Management SA jest kompleksowe zarządzanie majątkiem klienta. W 2011 roku wdrożony został nowy model biznesowy, skupiający się na ofercie związanej z doradztwem inwestycyjnym. Spółka kontynuuje swój strategiczny kierunek rozwoju komunikowany jako zmiana w ofercie „Od Asset Managera do Wealth Managera”. Nowy model zakłada doradztwo w zakresie całego majątku, zarówno aktywów finansowych jak i pozafinansowych, ze szczególnym uwzględnieniem planów biznesowych klienta i wsparciem w tym zakresie. Tym samym zmieniła się grupa docelowa BRE Wealth Management – aktualnie oferta kierowana jest do Klientów z aktywami powyżej 1 mln zł.
 • BRE Ubezpieczenia TUiR SA – podmiot zależny, ubezpieczyciel
  Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest działalność ubezpieczeniowa w zakresie działu II ubezpieczeń – pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe. Spółka prowadzi sprzedaż swoich produktów ubezpieczeniowych zarówno w ramach internetowej platformy ubezpieczeniowej stworzonej we współpracy z oddziałami detalicznymi Banku, jak i klasycznych produktów bancassurance dla klientów Banku za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego, spółki BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. Bank posiada 100% udziałów tej spółki.
 • BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. – podmiot zależny, pośrednik ubezpieczeniowy
  Przedmiotem działalności spółki jest świadczenie usług agenta ubezpieczeniowego, jak również świadczenie usług z zakresu dokonywania rozliczeń z tytułu umów ubezpieczeniowych osób ubezpieczonych. Bezpośrednią jednostka dominującą jest spółka BRE Ubezpieczenia TUiR SA. Bank posiada pośrednio przez BRE Ubezpieczenia TUiR SA 100% udziałów w spółce.

Pozostałe:

 • Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. – podmiot zależny
  Przedmiotem działania spółki jest m.in. świadczenie usług z zakresu rozliczeń i obsługi baz danych, a także archiwum elektronicznego, archiwum tradycyjnego oraz wprowadzania danych.
 • BRE.locum SA – podmiot zależny
  BRE.locum SA jest spółka developerska działająca na pierwotnym rynku nieruchomości mieszkaniowych. Spółka opracowuje i kwalifikuje projekty inwestycyjne, organizuje, nadzoruje i prowadzi prace projektowe i wykonawcze w zakresie budownictwa, sprawuje funkcje inwestora zastępczego, organizuje finansowanie inwestycji. W IV kwartale 2010 roku nastąpiło przeniesie udziałów w spółce do spółki BRE Holding Sp. z o.o. Bank posiada pośrednio przez BRE Holding Sp. z o.o. 79,99% udziałów w spółce.

Pozostałe informacje o spółkach Grupy

W dniu 28 lipca 2011 roku nastąpiła finalizacja transakcji sprzedaży przez Grupę udziałów w spółkach Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt oraz zakupu od Intermarket Bank AG posiadanych przez niego akcji spółek BRE Faktoring SA i Transfinance a.s.

Powyższa transakcja została opisana w Nocie 45 niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Bank obejmuje następujące spółki:


  31.12.2011 31.12.2010
Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji Udział w liczbie głosów (bezpośrednio i pośrednio) Metoda konsolidacji
Aspiro SA 100% pełna 100% pełna
BRE Bank Hipoteczny SA 100% pełna 100% pełna
BRE Holding Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Leasing Sp. z o.o. 100% pełna 50,004% pełna
BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Ubezpieczenia TUiR SA 100% pełna 100% pełna
BRE Wealth Management SA 100% pełna 100% pełna
Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
Dom Inwestycyjny BRE Banku SA 100% pełna 100% pełna
Garbary Sp. z o.o. 100% pełna 100% pełna
BRE Faktoring SA (poprzednio Polfactor SA) 100% pełna 78,12% pełna
Transfinance a.s. 100% pełna 78,12% pełna
BRE Finance France SA 99,98% pełna 99,98% pełna
BRE.locum SA 79,99% pełna 79,99% pełna
BRE GOLD FIZ Aktywów Niepublicznych 100% certyfikatów pełna 100% certyfikatów pełna
Intermarket Bank AG - - 56,24% pełna
Magyar Factor zRt. - - 78,12% pełna

Począwszy od końca lipca 2011 roku Bank zaprzestał konsolidacji dwóch spółek zależnych, Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt, w związku ze sprzedażą udziałów w tych spółkach.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd BRE Banku SA dnia 2 marca 2012 roku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek