Raport roczny 2011

27. Inne aktywa


  31.12.2011 31.12.2010
Przejęte aktywa do zbycia 18 772 -
- nieruchomości 18 772 -
Pozostałe, w tym: 840 312 883 718
- dłużnicy 247 075 274 907
- rozrachunki międzybankowe 2 083 1 292
- pozostałe rozliczenia międzyokresowe czynne 70 666 70 832
- przychody do otrzymania 19 133 23 587
- zapasy 316 666 323 348
- należności z tytułu składek ubezpieczeniowych 20 699 14 058
- inne 163 990 175 694
Inne aktywa, razem 859 084 883 718
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 521 945 565 579
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 337 139 318 139


Wartość zapasów wynika przede wszystkim z działalności prowadzonej przez spółki BRE.locum i BRE Leasing.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa dokonała aktywowania kosztów finansowania zewnętrznego w kwocie
7 654 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 2 158 tys. zł). Aktywowane koszty powiększyły wartość zapasów.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku powyższa nota zawiera aktywa finansowe w kwocie 269 857 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 290 257 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek