Raport roczny 2011

41. Inne pozycje kapitału własnego


  31.12.2011 31.12.2010
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 1 921 50
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) 14 485 19 264
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) (12 564) (19 214)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 59 865 61 096
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych 9 649 3 033
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych (38 841) (44 012)
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych 106 266 118 582
Podatek odroczony (17 209) (16 507)
Inne pozycje kapitału własnego razem 61 786 61 146


W 2011 roku w innych pozycjach kapitału własnego została ujęta kwota zniżki wyceny akcji PZU SA w wysokości 22 002 tys. zł (w 2010 roku ujęta została kwota zwyżki z wyceny w wysokości 61 553 tys. zł).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek