Raport roczny 2011

24. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

Na koniec 2011 roku Grupa nie posiadała udziałów w jednostkach stowarzyszonych.


31 grudnia 2010 r. (w tys. zł)

Nazwa spółki Kraj rejestracji Aktywa Zobowiązania Przychody Zysk/strata Posiadane udziały %
S-Factoring d.d. Słowenia 35 988 34 911 1 993 (383) 22,50


Zmiana stanu inwestycji w jednostki stowarzyszone


  31.12.2011 31.12.2010
Stan na początek okresu 317 1 150
Różnice kursowe 4 (32)
Zmniejszenia (sprzedaż, wykup) (321) -
Straty z tytułu utraty wartości inwestycji w jednostki stowarzyszone - (801)
Stan inwestycji w jednostki stowarzyszone na koniec okresu - 317

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek