Raport roczny 2011

17. Kasa, operacje z bankiem centralnym


  31.12.2011 31.12.2010
Środki pieniężne w kasie (skarbcu) 213 888 172 762
Środki pieniężne w rachunku bieżącym 682 556 2 187 150
Lokaty terminowe 141 912 -
Kasa, operacje z bankiem centralnym, razem (Nota 43) 1 038 356 2 359 912

Na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, BRE Bank i BRE Bank Hipoteczny utrzymują rezerwę obowiązkową. Średnia arytmetyczna dziennych stanów środków rezerwy obowiązkowej, którą BRE Bank i BRE Bank Hipoteczny zobligowane były utrzymać w danym okresie na rachunkach bieżących w NBP, wynosiła:

  • 1 447 092 tys. zł dla okresu od 30 listopada 2011 roku do 1 stycznia 2012 roku,
  • 1 408 303 tys. zł dla okresu od 31 grudnia 2010 roku do 30 stycznia 2011 roku.

Na dzień 31 grudnia 2011r. środki rezerwy obowiązkowej w banku centralnym oprocentowane były stawką 4,28% (31 grudnia 2010 - 3,38%).

 

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek