Raport roczny 2011

22. Kredyty i pożyczki udzielone klientom


  31.12.2011 31.12.2010
Kredyty i pożyczki udzielone klientom indywidualnym: 38 688 979 33 658 660
- należności bieżące 4 133 068 4 358 940
- kredyty terminowe, w tym: 34 555 911 29 299 720
- kredyty hipoteczne i mieszkaniowe 30 942 423 26 306 644
Kredyty i pożyczki udzielone klientom korporacyjnym: 27 890 298 25 574 028
- należności bieżące 3 795 095 3 117 916
- kredyty terminowe: 21 660 288 17 126 558
- udzielone dużym klientom 6 390 251 3 329 593
- udzielone średnim i małym klientom 15 270 037 13 796 965
- transakcje reverse repo / buy sell back 1 153 508 3 338 317
- pozostałe 1 281 407 1 991 237
Kredyty i pożyczki udzielone sektorowi budżetowemu 3 178 356 1 923 019
Inne należności 482 167 668 115
Kredyty i pożyczki (brutto) od klientów 70 239 800 61 823 822
Rezerwa utworzona na należności od klientów (wielkość ujemna) (2 388 284) (2 449 771)
Kredyty i pożyczki (netto) od klientów 67 851 516 59 374 051
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 22 756 309 22 208 297
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 45 095 207 37 165 754

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kredyty o zmiennej stopie procentowej wyniosły 69 288 165 tys. zł, a o stałej stopie procentowej wyniosły 855 234 tys. zł (31 grudnia 2010 r. odpowiednio: 57 685 502 tys. zł i 4 134 634 tys. zł). Powyższe wartości odnoszą się do sumy kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym, korporacyjnym i sektorowi budżetowemu. Średnie oprocentowanie kredytów udzielonych klientom (z wyłączeniem transakcji reverse repo) wynosiło 4,47% (31 grudnia 2010 r. odpowiednio: 4,50%).

Powyższa nota obejmuje weksle uprawnione do redyskontowania w banku centralnym, których wartość stanowi ekwiwalent środków pieniężnych ujętych w Nocie 43.

Rezerwy na utratę wartości kredytów i pożyczek


  31.12.2011 31.12.2010
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty    
Zaangażowanie bilansowe brutto 66 953 040 58 538 664
Rezerwy na utratę wartości ekspozycji analizowanych portfelowo (212 390) (215 893)
Zaangażowanie bilansowe netto 66 740 650 58 322 771
     
Należności, które utraciły wartość    
Zaangażowanie bilansowe brutto 3 286 760 3 285 158
Rezerwy na należności, które utraciły wartość (2 175 894) (2 233 878)
Zaangażowanie bilansowe netto 1 110 866 1 051 280

W czerwcu 2011 roku BRE Bank dokonał sprzedaży części portfela kredytów detalicznych o łącznej wartości nominalnej 621 500 tys. zł. Księgowa wartość brutto sprzedanego portfela wyniosła 449 619 tys. zł, natomiast rezerwy na utratę wartości tego portfela wyniosły 449 511 tys. zł. Wynik brutto na sprzedaży ujęty w wyniku Grupy w 2011 roku, po uwzględnieniu kosztów transakcji, wyniósł 89 304 tys. zł.

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości kredytów i pożyczek


ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2011 Stan rezerw na 01.01.2011 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Pozostałe* Stan rezerw na 31.12.2011
KLIENCI INDYWIDUALNI (1 052 933) (169 861) 10 974 (1 078) 351 521 - (861 377)
Należności bieżące (817 237) (40 261) 1 545 4 332 863 - (523 086)
Kredyty terminowe, w tym: (235 696) (129 600) 9 429 (1 082) 18 658 - (338 291)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (119 631) (86 147) 1 122 (1) 3 868 - (200 789)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 391 648) (1 012 428) 779 007 (29 085) 98 801 32 154 (1 523 199)
Należności bieżące (376 993) (296 277) 325 133 (774) 24 649 - (324 262)
Kredyty terminowe, w tym: (930 148) (706 211) 453 061 (23 067) 71 431 - (1 134 934)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (167 278) (300 211) 141 543 (17 923) 6 431 - (337 438)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (762 870) (406 000) 311 518 (5 144) 65 000 - (797 496)
Pozostałe (84 507) (9 940) 813 (5 244) 2 721 32 154 (64 003)
KLIENCI BUDŻETOWI (5 190) (5 356) 6 860 (22) - - (3 708)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (2 449 771) (1 187 645) 796 841 (30 185) 450 322 32 154 (2 388 284)

*Prezentowana kwota dotyczy w całości zmniejszenia stanu rezerw w związku ze sprzedażą spółek Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt


ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM - ROK 2010 Stan rezerw na 01.01.2010 Utworzenie rezerw Rozwiązanie rezerw Reklasyfikacja i różnice kursowe Należności spisane w ciężar rezerw Stan rezerw na 31.12.2010
KLIENCI INDYWIDUALNI (710 400) (345 421) 6 903 (4 382) 367 (1 052 933)
Należności bieżące (586 775) (232 756) 2 066 (23) 251 (817 237)
Kredyty terminowe, w tym: (123 625) (112 665) 4 837 (4 359) 116 (235 696)
Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe (42 251) (74 504) 1 630 (4 506) - (119 631)
KLIENCI KORPORACYJNI (1 251 568) (1 084 285) 790 597 (4 582) 158 190 (1 391 648)
Należności bieżące (343 467) (339 721) 265 858 1 634 38 703 (376 993)
Kredyty terminowe, w tym: (840 517) (706 427) 511 985 (7 261) 112 072 (930 148)
Kredyty terminowe udzielone dużym klientom (108 412) (171 307) 112 066 (51) 426 (167 278)
Kredyty terminowe udzielone średnim i małym klientom (732 105) (535 120) 399 919 (7 210) 111 646 (762 870)
Pozostałe (67 584) (38 137) 12 754 1 045 7 415 (84 507)
KLIENCI BUDŻETOWI (2 801) (11 097) 8 666 42 - (5 190)
OGÓŁEM ZMIANA STANU REZERW NA KREDYTY I POŻYCZKI UDZIELONE KLIENTOM (1 964 769) (1 440 803) 806 166 (8 922) 158 557 (2 449 771)

Kredyty i pożyczki obejmują należności z tytułu leasingu finansowego.


  31.12.2011 31.12.2010
Inwestycja leasingowa brutto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności: 4 500 266 4 259 868
- Do 1 roku 1 882 373 1 887 549
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 284 374 2 099 493
- Powyżej 5 lat 333 519 272 826
Niezrealizowane przyszłe przychody finansowe z tytułu leasingu finansowego (wielkość ujemna) (473 909) (453 100)
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 026 357 3 806 768
     
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego o terminie zapadalności:    
- Do 1 roku 1 690 088 1 704 820
- Powyżej 1 roku i nie więcej niż 5 lat 2 065 948 1 893 107
- Powyżej 5 lat 270 321 208 841
Inwestycja leasingowa netto z tytułu leasingu finansowego 4 026 357 3 806 768
Wartość odpisów z tytułu utraty wartości należności z tytułu leasingu finansowego (170 234) (167 706)
Wartość bilansowa netto należności z tytułu leasingu finansowego 3 856 123 3 639 062
Niegwarantowane wartości końcowe przypadające leasingodawcy 459 671 572 245

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek