Raport roczny 2011

23. Lokacyjne papiery wartościowe oraz aktywa zastawione


  31.12.2011 31.12.2010
Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Razem Lokacyjne papiery wartościowe Aktywa zastawione Razem
Dłużne papiery wartościowe: 16 519 445 3 854 060 20 373 505 18 567 773 812 145 19 379 918
Notowane, w tym: 16 519 445 3 854 060 20 373 505 18 478 028 812 145 19 290 173
Emitowane przez rząd 9 646 531 3 854 060 13 500 591 10 246 321 812 145 11 058 466
- obligacje rządowe 9 646 531 3 852 869 13 499 400 9 714 635 790 299 10 504 934
- bony skarbowe - 1 191 1 191 531 686 21 846 553 532
Emitowane przez bank centralny 6 511 488 - 6 511 488 8 103 858 - 8 103 858
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 361 426 - 361 426 127 849 - 127 849
- obligacje banków 327 811 - 327 811 94 346 - 94 346
- obligacje komunalne 33 615 - 33 615 33 503 - 33 503
Nie notowane - - - 89 745 - 89 745
Kapitałowe papiery wartościowe: 177 767 - 177 767 194 915 - 194 915
Notowane 156 556 - 156 556 179 828 - 179 828
Nie notowane 21 211 - 21 211 15 087 - 15 087
             
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 16 697 212 3 854 060 20 551 272 18 762 688 812 145 19 574 833
             
Krótkoterminowe (do 1 roku) 9 954 397 586 954 10 541 351 10 480 533 21 846 10 502 379
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 6 742 815 3 267 106 10 009 921 8 282 155 790 299 9 072 454

Zaprezentowana powyżej wartość kapitałowych papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej obejmuje utworzone rezerwy z tytułu utraty wartości w wysokości 13 257 tys. zł (31 grudnia 2010 r. – 13 257 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kapitałowe papiery wartościowe notowane obejmują wartość godziwą akcji PZU SA w kwocie 146 210 tys. zł (31 grudnia 2010 r. – 168 212 tys. zł).

Wartość bilansowa dłużnych papierów wartościowych opartych na stałej stopie procentowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2011 r. 14 460 541 tys. zł, natomiast opartych na stopie zmiennej 5 912 964 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 14 397 971 tys. zł oraz 5 641 667 tys. zł).

Powyższa nota obejmuje obligacje rządowe i bony skarbowe pod zastaw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), lokacyjne obligacje rządowe będące przedmiotem zastawu w transakcjach sell buy back oraz obligacje rządowe stanowiące zabezpieczenie kredytu otrzymanego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), które wykazane są w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w oddzielnej pozycji „Aktywa zastawione” (patrz Nota 37).

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o BFG, na dzień 31 grudnia 2011 r. Grupa posiadała papiery skarbowe (obligacje i bony) ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie 271 083 tys. zł o wartości nominalnej 269 000 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: wartość bilansowa - 198 388 tys. zł, wartość nominalna – 205 100 tys. zł), które stanowiły zabezpieczenie funduszu ochrony środków gwarantowanych w ramach BFG i były zdeponowane na wydzielonym rachunku w NBP.

Zyski i straty z lokacyjnych papierów wartościowych obejmują:


  Rok kończący się 31 grudnia
31.12.2011 2010
Sprzedaż / wykup przez emitenta aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży oraz udziałów w jednostkach zależnych i stowarzyszonych 11 985 46 046
Utrata wartości kapitałowych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży - (97)
Utrata wartości inwestycji w jednostkach stowarzyszonych - (801)
Zyski i straty z lokacyjnych papierów wartościowych, razem 11 985 45 148

W 2011 roku kwota 11 985 tys. zł obejmuje głównie wynik na likwidacji spółki BRELINVEST Sp. z o.o. FLY 2 Sp. komandytowa oraz wynik na transakcji sprzedaży udziałów w spółkach Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt na rzecz spółek Erste Group.

W 2010 roku wielkość pozycji sprzedaż/wykup aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży dotyczy głównie sprzedaży przez BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 180 490 sztuk akcji PZU SA.

Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych i aktywów zastawionych


  31.12.2011 31.12.2010
Lokacyjne papiery wartościowe i aktywa zastawione    
Stan na początek okresu 19 574 833 15 870 899
Różnice kursowe 11 715 (2 567)
Zwiększenia 247 540 792 364 137 531
Zmniejszenia (sprzedaż, wykup, umorzenie) (246 576 084) (360 667 342)
Straty z tytułu utraty wartości instrumentów kapitałowych i dłużnych dostępnych do sprzedaży - (97)
Zyski/straty z tytułu zmian wartości godziwej 16 236 409
Stan na koniec okresu 20 551 272 19 574 833

Zmiana stanu rezerw na utratę wartości lokacyjnych papierów wartościowych i aktywów zastawionych


  31.12.2011 31.12.2010
Rezerwy na kapitałowe papiery wartościowe    
- Notowane    
Stan na początek okresu (125) (125)
Stan na koniec okresu (125) (125)
- Nie notowane    
Stan na początek okresu (13 132) (2 689)
Utworzenie rezerwy - (97)
Zmiana zakresu konsolidacji - (10 346)
Stan na koniec okresu (13 132) (13 132)
Rezerwy na lokacyjne papiery wartościowe razem    
Stan na początek okresu (13 257) (2 814)
Utworzenie rezerwy - (97)
Zmiana zakresu konsolidacji - (10 346)
Stan na koniec okresu (13 257) (13 257)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek