Raport roczny 2011

18. Należności od banków


  31.12.2011 31.12.2010
Rachunki bieżące 318 703 284 921
Lokaty w innych bankach do 3-ech miesięcy 2 296 421 849 364
Ujęte w ekwiwalentach środków pieniężnych (Nota 43) 2 615 124 1 134 285
Kredyty i pożyczki 389 633 203 457
Lokaty terminowe w innych bankach 11 960 103 445
Transakcje reverse repo / buy sell back 574 506 919 553
Inne należności 418 678 180 789
Należności (brutto) od banków, razem 4 009 901 2 541 529
Rezerwa utworzona na należności od banków (wielkość ujemna) (1 027) (34 247)
Należności (netto) od banków, razem 4 008 874 2 507 282
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 3 936 565 2 427 495
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 72 309 79 787

Należności od banków w podziale na banki polskie i zagraniczne przedstawiają się następująco:


  31.12.2011 31.12.2010
Należności (brutto) od banków polskich 1 088 849 1 448 773
Rezerwa utworzona na należności od banków polskich (181) (159)
Należności (brutto) od banków zagranicznych 2 921 052 1 092 756
Rezerwa utworzona na należności od banków zagranicznych (846) (34 088)
Należności (netto) od banków, razem 4 008 874 2 507 282

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kredyty udzielone bankom o zmiennej stopie wyniosły 324 494 tys. zł, a o stałej stopie 65 139 tys. zł (31 grudnia 2010.: – kredyty na zmienną stopę – 201 268 tys. zł, a na stałą – 2 189 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 roku i na dzień 31 grudnia 2010 roku lokaty w bankach stanowiły lokaty na stałą stopę w kwotach odpowiednio 2 308 381 tys. zł i 952 809 tys. zł. Średnie oprocentowanie lokat w innych bankach oraz kredytów udzielonych innym bankom wynosiło 1,93% (31 grudnia 2010 r.: 1,92%).

Zmiana stanu rezerw na należności od banków przedstawia się następująco:


  31.12.2011 31.12.2010
Stan rezerw na należności od banków na początek okresu (34 247) (38 087)
Utworzenie rezerw (Nota 13) (3 068) (20 821)
Rozwiązanie rezerw (Nota 13) 11 325 9 503
Różnice kursowe 860 (1 035)
Należności spisane w ciężar rezerw 24 103 16 193
Stan rezerw na należności od banków na koniec okresu (1 027) (34 247)

Na dzień 31 grudnia 2011 roku kwota rezerw utworzonych na należności od banków dotyczy w całości należności bez utraty wartości. Na dzień 31 grudnia 2010 roku kwota rezerw obejmowała rezerwy na należności ze zidentyfikowaną utratą wartości, w wysokości 33 181 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek