Raport roczny 2011

13. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Odpisy netto na należności od banków (Nota 18) 8 257 (11 318)
Odpisy netto na kredyty i pożyczki udzielone klientom (Nota 22) (390 804) (634 637)
Odpisy netto na zobowiązania warunkowe wobec klientów (Nota 33) 9 077 11 176
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (373 470) (634 779)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek