Raport roczny 2011

11. Ogólne koszty administracyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Koszty pracownicze (810 253) (744 400)
Koszty rzeczowe (573 666) (579 069)
Podatki i opłaty (29 410) (26 385)
Składka i wpłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (49 305) (21 217)
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6 380) (6 120)
Pozostałe (2 487) (3 160)
Ogólne koszty administracyjne, razem (1 471 501) (1 380 351)

Pozycja „Koszty rzeczowe” obejmuje koszt rat leasingu operacyjnego środków trwałych (głównie nieruchomości) w wysokości 26 720 tys. zł (2010: 26 012 tys. zł).

Poniżej przedstawiono koszty pracownicze poniesione za 2011 rok i 2010 rok.


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Koszty wynagrodzeń (663 345) (613 928)
Koszty ubezpieczeń społecznych (92 899) (86 357)
Koszty świadczeń emerytalnych (576) (614)
Wynagrodzenie dotyczące płatności w formie akcji, w tym: (13 021) (8 807)
- płatności w formie akcji rozliczane w opcjach na akcje BRE Banku SA (11 323) (6 275)
- płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych (1 698) (2 532)
Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (40 412) (34 694)
Koszty pracownicze, razem (810 253) (744 400)

Płatności w formie akcji rozliczane w środkach pieniężnych dotyczą kosztów programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2010 w pozycji tej ujęto rekompensatę w wysokości 794 736 zł wypłaconą w ramach rozliczenia bonusa za 2008 rok Panu Mariuszowi Grendowiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Banku do 2 sierpnia 2010 roku. Szczegółowe informacje na temat programów motywacyjnych, których dotyczą wynagrodzenia regulowane w formie akcji, znajdują się w Nocie 40 „Zyski zatrzymane”.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek