Raport roczny 2011

2. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały przedstawione poniżej. Zasady te stosowane były we wszystkich prezentowanych okresach w sposób ciągły.

2.1. Podstawa sporządzenia Pokaż 

2.2. Konsolidacja Pokaż 

2.3. Przychody i koszty z tytułu odsetek Pokaż 

2.4. Przychody z tytułu opłat i prowizji Pokaż 

2.5. Przypis składki Pokaż 

2.6. Odszkodowania i świadczenia netto Pokaż 

2.7. Sprawozdawczość dotycząca segmentów Pokaż 

2.8. Aktywa finansowe Pokaż 

2.9. Aktywa reasekuracyjne Pokaż 

2.10. Kompensowanie instrumentów finansowych Pokaż 

2.11. Utrata wartości aktywów finansowych Pokaż 

2.12. Umowy gwarancji finansowych Pokaż 

2.13. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych Pokaż 

2.14. Umowy sprzedaży i odkupu Pokaż 

2.15. Pochodne instrumenty finansowe i rachunkowość zabezpieczeń Pokaż 

2.16. Zyski i straty w momencie początkowego ujęcia Pokaż 

2.17. Kredyty i pożyczki otrzymane oraz depozyty przyjęte Pokaż 

2.18. Wartości niematerialne Pokaż 

2.19. Rzeczowe aktywa trwałe Pokaż 

2.20. Zapasy Pokaż 

2.21. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana Pokaż 

2.22. Odroczony podatek dochodowy Pokaż 

2.23. Aktywa przejęte za długi Pokaż 

2.24. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów. Pokaż 

2.25. Leasing Pokaż 

2.26. Rezerwy Pokaż 

2.27. Świadczenia emerytalne i inne świadczenia pracownicze Pokaż 

2.28. Kapitał Pokaż 

2.29. Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych Pokaż 

2.30. Działalność powiernicza Pokaż 

2.31. Nowe standardy, interpretacje i poprawki do opublikowanych standardów Pokaż 

2.32. Dane porównawcze Pokaż 

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek