Raport roczny 2011

19. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu oraz aktywa zastawione


  31.12.2011 31.12.2010
Przeznaczone do obrotu Aktywa zastawione Razem Przeznaczone do obrotu Aktywa zastawione Razem
Dłużne papiery wartościowe: 977 796 485 463 1 463 259 1 554 544 1 018 658 2 573 202
Emitowane przez rząd 534 110 485 463 1 019 573 1 289 275 1 018 658 2 307 933
- obligacje rządowe 533 962 485 463 1 019 425 195 908 1 011 107 1 207 015
- bony skarbowe 148 - 148 1 093 367 7 551 1 100 918
Pozostałe dłużne papiery wartościowe 443 686 - 443 686 265 269 - 265 269
- obligacje banków 134 710 - 134 710 51 211 - 51 211
- certyfikaty depozytowe 171 134 - 171 134 102 605 - 102 605
- obligacje korporacyjne 137 842 - 137 842 111 453 - 111 453
Kapitałowe papiery wartościowe: 13 763 - 13 763 11 112 - 11 112
- notowane 3 479 - 3 479 4 697 - 4 697
- nie notowane 10 284 - 10 284 6 415 - 6 415
             
Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe razem: 991 559 485 463 1 477 022 1 565 656 1 018 658 2 584 314


Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu obejmują papiery wartościowe stanowiące poręczenie umów odkupu zawartych z klientami (transakcje sell buy back), których wartość rynkowa na 31 grudnia 2011 roku wynosiła 485 463 tys. zł (31 grudnia 2010 r. – 1 018 658 tys. zł). Papiery te są odrębnie prezentowane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w pozycji „Aktywa zastawione”.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek