Raport roczny 2011

14. Podatek dochodowy


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Podatek dochodowy bieżący (315 214) (223 415)
Podatek dochodowy odroczony (Nota 34) (7 478) 11 769
Podatek dochodowy, razem (322 692) (211 646)
     
Zysk przed opodatkowaniem 1 467 127 872 511
Podatek zgodnie ze stawką obowiązującą w Polsce w danym roku podatkowym (19%) (278 754) (165 777)
Wpływ różnych stawek opodatkowania obowiązujących w innych krajach (2 025) (640)
Dochody nie podlegające opodatkowaniu 7 858 8 572
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (45 346) (41 008)
Inne pozycje wpływające na wysokość obciążenia podatkowego 151 (1 706)
Nieaktywowane straty podatkowe * (4 576) (11 087)
Obciążenie podatkowe, razem (322 692) (211 646)
Kalkulacja efektywnej stopy podatkowej    
Zysk (strata) brutto 1 467 127 872 511
Podatek dochodowy (322 692) (211 646)
Efektywna stopa podatkowa 21,99% 24,26%

* Kwota nieaktywowanych start podatkowych wynika głównie ze strat podatkowych poniesionych przez zagraniczne Oddziały Banku w Czechach i na Słowacji.

Informacje na temat podatku dochodowego odroczonego przedstawiono w Nocie 34. Podatek dochodowy od dochodów Grupy przed opodatkowaniem różni się od jego teoretycznej wysokości, która powstałaby przy zastosowaniu podstawowej stawki opodatkowania jednostki dominującej tak jak to przedstawiono powyżej.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek