Raport roczny 2011

16. Pozostałe dochody całkowite


Ujawnienia efektu podatkowego dotyczącego poszczególnych elementów pozostałych dochodów całkowitych Rok kończący się 31 grudnia 2011 Rok kończący się 31 grudnia 2010
Kwota brutto Podatek odroczony Kwota netto Kwota brutto Podatek odroczony Kwota netto
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych 3 451 - 3 451 (5 231) - (5 231)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (500) (703) (1 203) 205 075 (27 056) 178 019
Dochody całkowite netto, razem 2 951 (703) 2 248 199 844 (27 056) 172 788

Poniżej przedstawiono szczegółowe informacje dotyczące pozostałych dochodów całkowitych netto za lata 2011 i 2010.


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych> 3 451 (5 231)
Niezrealizowane zyski (dodatnie różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) 6 833 12 978
Niezrealizowane straty (ujemne różnice kursowe) ujęte w roku obrotowym (netto) (1 415) (18 209)
Reklasyfikacja do zysków/strat zawartych w rachunku zysków i strat (netto) (1 967) -
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (1 203) 178 019
Niezrealizowane zyski na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) 71 384 151 303
Niezrealizowane straty na instrumentach dłużnych ujęte w roku obrotowym (netto) (53 121) (36 495)
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach dłużnych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) 462 1 079
Niezrealizowane zyski na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) 9 221 100 576
Niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych ujęte w roku obrotowym (netto) (30 237) -
Reklasyfikacja do zysków/strat na instrumentach kapitałowych zawartych w rachunku zysków i strat (netto) 1 088 (38 444)
Pozostałe dochody całkowite netto 2 248 172 788

W 2011 roku nie wystąpiły czynniki o znaczącym wpływie na zmianę stanu innych pozycji kapitału, poza bieżącą wyceną dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży.

W 2011 roku niezrealizowane straty na instrumentach kapitałowych obejmują ujemną wartość wyceny akcji PZU SA w kwocie 22 002 tys. zł.

W 2010 roku z innych pozycji kapitału własnego została wyksięgowana i odniesiona na rachunek zysków i strat kwota zysku netto na sprzedaży akcji PZU SA w wysokości 38 444 tys. zł. W tym samym okresie w innych pozycjach kapitału własnego została ujęta kwota wyceny netto akcji PZU SA w wysokości 61 553 tys. zł.

Kwota niezrealizowanych zysków na instrumentach dłużnych ujętych w 2010 roku wynikała ze wzrostu wyceny portfela papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży w 2010 roku w stosunku do wyceny na koniec 2009 roku. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost wyceny był wzrost wartości posiadanych przez Bank zmiennokuponowych papierów skarbowych.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek