Raport roczny 2011

12. Pozostałe koszty operacyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów (95 076) (129 409)
Odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania (31 213) (22 826)
Koszty z tytułu utworzonych rezerw na pozostałe należności (poza kredytowymi) (10 736) (1 520)
Przekazane darowizny (3 296) (3 152)
Koszty sprzedaży usług (2 117) (1 265)
Utrata wartości aktywów niefinansowych (1 260) -
Zapłacone odszkodowania, kary i grzywny (616) (1 530)
Koszty z tytułu spisanych należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych (38) (158)
Koszty tworzenia odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych
oraz wartości niematerialnych
(57) (43)
Pozostałe koszty operacyjne (33 774) (47 685)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (178 183) (207 588)

Koszty z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie koszty spółki BRE.locum związane z działalnością deweloperską.

W 2011 roku odpisy z tytułu rezerw na przyszłe zobowiązania obejmują kwotę 25 644 tys. zł rezerw na ryzyko prawne (2010 r. -19 193 tys. zł)(Nota 33).

Koszty sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek