Raport roczny 2011

10. Pozostałe przychody operacyjne


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości
niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów
119 314 149 014
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 82 577 49 546
Przychody ze sprzedaży usług 24 544 52 042
Przychody z tytułu rozwiązania rezerw na przyszłe zobowiązania 24 209 17 306
Przychody z tytułu odzyskanych należności przedawnionych, umorzonych
i nieściągalnych
1 710 922
Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny 972 286
Przychody z tytułu wzrostu wartości do wysokości uprzednio dokonanych odpisów utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych 43 -
Pozostałe 48 561 42 155
Pozostałe przychody operacyjne, razem 301 930 311 271

Przychody z tytułu sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych, aktywów do zbycia oraz zapasów obejmują głównie przychody spółki BRE.locum uzyskane z działalności deweloperskiej.

Przychody ze sprzedaży usług dotyczą usług niebankowych.

Na kwotę przychodów z działalności ubezpieczeniowej netto składają się przychody z tytułu składek, reasekuracji i koasekuracji, pomniejszone o wypłacone odszkodowania i koszty likwidacji oraz skorygowane o zmiany stanu rezerw na odszkodowania, związane z działalnością ubezpieczeniową prowadzoną w ramach Grupy BRE Banku SA.

Poniżej przedstawiono przychody z działalności ubezpieczeniowej za 2011 rok i 2010 rok.


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Przychody z tytułu składek    
- Składki przypisane 140 862 114 326
- Zmiana stanu rezerwy składki 3 460 (8 577)
Składki zarobione 144 322 105 749
Udział reasekuratorów    
- Udział reasekuratorów w składkach przypisanych (56 378) (36 201)
- Udział reasekuratorów w zmianie stanu rezerwy składki 12 291 4 797
Składki zarobione na udziale reasekuratorów (44 087) (31 404)
Składki zarobione netto 100 235 74 345
Odszkodowania i świadczenia    
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami
likwidacji brutto
(35 236) (29 084)
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym
roku wraz z kosztami likwidacji brutto
(17 019) (28 212)
- Odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym roku wraz z kosztami
likwidacji na udziale reasekuratora
29 429 22 865
- Zmiana stanu rezerwy na odszkodowania i świadczenia wypłacone w bieżącym
roku wraz z kosztami likwidacji na udziale reasekuratora
7 780 11 740
Odszkodowania i świadczenia netto (15 046) (22 691)
- Pozostałe koszty na udziale własnym (2 276) (1 800)
- Pozostałe przychody operacyjne 75 45
- Koszty ekspertyz i atestów przy ocenie ryzyka (411) (353)
Przychody z działalności ubezpieczeniowej netto 82 577 49 546

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek