Raport roczny 2011

32. Pozostałe zobowiązania


  31.12.2011 31.12.2010
Pozostałe zobowiązania (z tytułu)    
- zobowiązania z tytułu podatków 35 044 17 140
- rozrachunki międzybankowe 765 326 349 236
- wierzyciele 405 264 281 316
- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 154 880 176 779
- przychody przyszłych okresów 101 137 105 947
- zobowiązania z tytułu reasekuracji 26 947 15 272
- rezerwa na odprawy emerytalne 4 664 14 403
- rezerwa na niewykorzystane urlopy 19 497 7 323
- rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 176 060 142 412
- pozostałe 35 037 26 796
Pozostałe zobowiązania, razem 1 723 856 1 136 624


Na dzień 31 grudnia 2011 roku powyższa nota zawiera zobowiązania finansowe w kwocie 1 352 417 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 822 603 tys. zł), których wymagalność została zaprezentowana w Nocie 3.9.1. Pozostałe składniki omawianych zobowiązań, za wyjątkiem części rezerw na odprawy emerytalne wyliczanych aktuarialnie, mają, co do zasady, charakter krótkoterminowy.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek