Raport roczny 2011

45. Przejęcie i zbycie

  • W dniu 31 stycznia 2011 roku, na podstawie umowy zawartej w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy spółką BRE Holding, w 100% zależną od BRE Banku SA, a spółką Commerz Real, w 100% zależną od Commerzbank AG, BRE Holding dokonał zakupu od Commerz Real 49,996% udziałów spółki BRE Leasing. Cena zakupu udziałów wyniosła 17 144 tys. EUR (równowartość 66 876 tys. zł). Po transakcji Grupa BRE Banku posiada 100% udziałów w spółce BRE Leasing.

    W związku z powyższą transakcją, w dniu 27 stycznia 2011 roku, nastąpiło podwyższenie kapitałów w BRE Holding o kwotę 67 276 tys. zł, przy czym wszystkie nowe udziały w BRE Holding zostały objęte przez BRE Bank SA.

  • W dniu 8 kwietnia 2011 roku pomiędzy spółkami Grupy BRE Banku i spółkami Erste Group została zawarta umowa sprzedaży, na mocy której Grupa sprzedała posiadane udziały w spółkach Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt. na rzecz spółek Erste Group oraz nabyła od Intermarket Bank AG posiadane przez niego akcje spółek Polfactor SA (obecnie BRE Faktoring SA) i Transfinance a.s. W dniu 28 lipca 2011 roku, po spełnieniu warunków zawieszających i uzyskaniu zgód organów nadzorujących, nastąpiła finalizacja transakcji. W wyniku transakcji Grupa BRE Banku stała się wyłącznym właścicielem spółek Polfactor SA i Transfinance a.s., zajmujących czołową pozycję na rynku faktoringu w Polsce i Czechach.

    Celem transakcji było uporządkowanie działalności faktoringowej Grupy. Grupa skoncentruje się na operacjach faktoringowych w Polsce i na rynku czeskim, gdzie od kilku lat jest obecna poprzez operacje bankowe oddziału mBanku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek