Raport roczny 2011

33. Rezerwy


  31.12.2011 31.12.2010
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe* 30 906 49 674
Na sprawy sporne 25 644 19 193
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 80 864 87 307
Pozostałe 15 754 19 151
Rezerwy, razem 153 168 175 325


* kwoty obejmują wycenę gwarancji finansowych

Zasady tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz rezerw na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe zostały opisane odpowiednio w Nocie 2.26 i w Nocie 3.4.4. Szacunkowe terminy realizacji udzielonych zobowiązań warunkowych zostały zaprezentowane w Nocie 36.

Szacunkowe terminy ewentualnej realizacji przepływów dotyczących rezerw na sprawy sporne oraz pozostałych rezerw, co do zasady, wynoszą powyżej 1 roku.

Zmiana stanu rezerw


  31.12.2011 31.12.2010
Stan na początek okresu (wg tytułów) 175 325 176 957
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 49 674 61 323
Na sprawy sporne 19 193 2 637
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 87 307 67 056
Pozostałe 19 151 45 941
Zmiana w okresie (z tytułu) (22 157) (1 632)
- odpis w koszty, w tym: 171 334 231 953
- na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) 159 183 190 320
- na sprawy sporne 6 508 18 657
- rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe (6 443) 20 251
- pozostałe 12 086 2 725
- rozwiązanie rezerw, w tym: (168 892) (210 749)
- na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe (Nota 13) (168 260) (201 496)
- na sprawy sporne (632) (778)
- pozostałe - (8 475)
- spisanie w ciężar utworzonej rezerwy (9 722) (9 531)
- wykorzystanie (135) (874)
- przeniesienie z innych pozycji bilansu (4 243) (11 668)
- różnice kursowe 1 482 (763)
- pozostałe (11 981) -
Stan na koniec okresu (wg tytułów) 153 168 175 325
Na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe 30 906 49 674
Na sprawy sporne 25 644 19 193
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe 80 864 87 307
Pozostałe 15 754 19 151


Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe


  31.12.2011 31.12.2010
Rezerwy ubezpieczeniowe i aktywa reasekuracyjne    
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, w tym:    
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 18 154 20 888
- IBNR 61 255 41 487
- Rezerwa składek 67 620 71 010
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym 14 29
Rezerwy ubezpieczeniowe brutto, razem 147 043 133 414
Na udziale reasekuratora, w tym:    
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 11 114 11 765
- IBNR 25 083 16 651
- Rezerwa składek 29 982 17 691
Na udziale reasekuratora, razem 66 179 46 107
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, w tym:    
- Rezerwa na szkody zgłoszone oraz koszty likwidacji 7 040 9 123
- IBNR 36 172 24 836
- Rezerwa składek 37 638 53 319
- Rezerwa na udział ubezpieczających w zysku technicznym 14 29
Rezerwy ubezpieczeniowe netto, razem 80 864 87 307


Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe


  31.12.2011 31.12.2010
Poniesione, ale nie zidentyfikowane straty    
Zaangażowanie pozabilansowe 17 142 460 14 102 055
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane portfelowo (wielkość ujemna) (25 264) (42 584)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 17 117 196 14 059 471
     
Zobowiązania, które utraciły wartość    
Zaangażowanie pozabilansowe 25 016 58 546
Rezerwy na pozabilansowe udzielone zobowiązania warunkowe analizowane indywidualnie (wielkość ujemna) (5 642) (7 090)
Zaangażowanie pozabilansowe netto 19 374 51 456

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek