Raport roczny 2011

26. Rzeczowe aktywa trwałe


  31.12.2011 31.12.2010
Środki trwałe, w tym: 765 993 733 648
- grunty 1 875 1 867
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 228 823 237 487
- urządzenia 168 804 132 444
- środki transportu 216 964 194 824
- pozostałe środki trwałe 149 527 167 026
Środki trwałe w budowie 66 462 43 972
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 832 455 777 620


Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu: 01.01.2011 r. 1 867 364 316 554 140 267 374 402 912 44 149 1 634 758
Zwiększenia z tytułu 26 2 802 94 751 91 962 25 234 70 763 285 538
- zakupu - 568 66 974 86 434 6 427 69 895 230 298
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 2 021 25 366 442 16 617 - 44 446
- innych zwiększeń 26 213 2 411 5 086 2 190 868 10 794
Zmniejszenia z tytułu (18) (5 358) (31 560) (50 008) (14 665) (48 314) (149 923)
- sprzedaży (18) (400) (5 053) (41 632) (3 931) - (51 034)
- likwidacji - (5) (11 290) (1 428) (9 127) - (21 850)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (44 446) (44 446)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (1 065) (1 065)
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - (4 953) (7 380) (1 288) (372) (1 017) (15 010)
- innych zmniejszeń - - (7 837) (5 660) (1 235) (1 786) (16 518)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 1 875 361 760 617 331 309 328 413 481 66 598 1 770 373
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2011 r. - (75 143) (421 696) (72 548) (235 755) - (805 142)
Amortyzacja za okres z tytułu - (6 108) (26 831) (19 816) (28 068) - (80 823)
- odpisów - (7 217) (49 553) (50 917) (39 486) - (147 173)
- innych zwiększeń - (26) (575) (52) (684) - (1 337)
- sprzedaży - 152 4 709 26 670 3 554 - 35 085
- likwidacji - 5 11 135 471 7 798 - 19 409
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - 978 6 631 686 328 - 8 623
- innych zmniejszeń - - 822 3 326 422 - 4 570
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (81 251) (448 527) (92 364) (263 823) - (885 965)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2011 r. - (51 686) - (2) (131) (177) (51 996)
- zmniejszenie - - - 2 - 41 43
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (51 686) - - (131) (136) (51 953)
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 1 875 228 823 168 804 216 964 149 527 66 462 832 455Zmiana stanu w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Grunty Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia Środki transportu Pozostałe środki trwałe Środki trwałe w budowie Razem
Wartość brutto środków trwałych na początek okresu: 01.01.2010 r. 18 800 360 434 539 267 236 778 389 323 43 702 1 588 304
Zwiększenia z tytułu 3 837 9 629 47 085 97 500 23 317 50 969 232 337
- zakupu 3 837 335 25 053 89 124 5 826 49 326 173 501
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 8 070 21 656 587 17 455 - 47 768
- innych zwiększeń - 1 224 376 7 789 36 1 643 11 068
Zmniejszenia z tytułu (20 770) (5 747) (32 212) (66 904) (9 728) (50 522) (185 883)
- sprzedaży (4 761) (5 214) (3 013) (62 167) (1 195) - (76 350)
- likwidacji - (120) (28 425) (2 181) (7 238) (204) (38 168)
- przekazania na środki trwałe - - - - - (47 768) (47 768)
- przekazania na wartości niematerialne - - - - - (343) (343)
- innych zmniejszeń (16 009) (413) (774) (2 556) (1 295) (2 207) (23 254)
Wartość brutto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2010 r. 1 867 364 316 554 140 267 374 402 912 44 149 1 634 758
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2010 r. (74) (68 817) (402 167) (67 624) (205 341) - (744 023)
Amortyzacja za okres z tytułu 74 (6 326) (19 529) (4 924) (30 414) - (61 119)
- odpisów - (7 716) (50 409) (43 267) (35 904) - (137 296)
- innych zwiększeń - (77) (18) (2) (29) - (126)
- sprzedaży - 1 265 2 283 35 524 910 - 39 982
- likwidacji - 50 27 766 1 439 3 973 - 33 228
- innych zmniejszeń 74 152 849 1 382 636 - 3 093
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2010 r. - (75 143) (421 696) (72 548) (235 755) - (805 142)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2010 r. - (54 806) (175) - (2 718) (136) (57 835)
- zwiększenie - - - (2) - (41) (43)
- zmniejszenie - 3 120 175 - 2 587 - 5 882
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2010 r. - (51 686) - (2) (131) (177) (51 996)
Wartość netto środków trwałych na koniec okresu: 31.12.2010 r. 1 867 237 487 132 444 194 824 167 026 43 972 777 620


Wartość odzyskiwalną środków trwałych dotkniętych utratą wartości stanowi cena netto sprzedaży określona na podstawie ceny rynkowej podobnego aktywa.

W ramach swojej działalności jako leasingodawca Grupa BRE Banku wykazuje w środkach trwałych przedmioty oddane przez Grupę w leasing operacyjny podmiotom trzecim. Przyszłe minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego, gdzie Grupa jest leasingodawcą, przedstawione są w poniższej tabeli.


  31.12.2011 31.12.2010
Minimalne opłaty leasingowe z tytułu nieodwołalnego leasingu operacyjnego    
Do 1 roku 70 703 58 595
Powyżej 1 roku do 5 lat 151 072 107 447
Powyżej 5 lat 60 396 6 845
Razem 282 171 172 887

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek