Raport roczny 2011

5. Segmenty działalności


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku(w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 673 027 169 463 1 321 427 (13 506) (1 809) 2 148 602 2 148 602
- sprzedaż klientom zewnętrznym 999 232 323 637 835 267 (7 725) (1 809) 2 148 602  
- sprzedaż innym segmentom (326 205) (154 174) 486 160 (5 781) - -  
Wynik z tytułu prowizji 321 226 82 667 417 551 (1 317) 19 845 839 972 839 972
- sprzedaż klientom zewnętrznym 306 132 95 029 420 280 (1 314) 19 845 839 972  
- sprzedaż innym segmentom 15 094 (12 362) (2 729) (3) - -  
Wynik na działalności handlowej 150 528 124 386 148 055 1 122 - 424 091 424 091
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 13 768 (1 923) - 140 - 11 985 11 985
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (209 327) (6 142) (157 998) (3) - (373 470) (373 470)
Wynik segmentu (brutto) 264 798 238 760 973 921 (16 101) 5 749 1 467 127 1 467 127
Podatek dochodowy           (322 692) (322 692)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA           1 134 972 1 134 972
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące           9 463 9 463
Aktywa segmentu 29 413 759 36 200 664 38 963 556 958 640 (6 660 972) 98 875 647 98 875 647
Zobowiązania segmentu 28 421 596 39 560 468 27 461 286 783 474 (5 423 842) 90 802 982 90 802 982
Pozostałe pozycje segmentu              
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (223 577) (28 172) (103 745) (3 753)   (359 247)  
Amortyzacja (150 794) (29 732) (108 688) 37 802 - (251 412) (251 412)
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 1 469 31 635 3 922 (193) (59) 36 774  
w tym: koszty bezgotówkowe (2 210) (1 858 655) - (193) (4 732) (1 865 790)  
przychody bezgotówkowe 3 679 1 890 290 3 922 - 4 673 1 902 564  

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku(w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 632 199 140 447 1 048 413 (2 480) (7 615) 1 810 964 1 810 964
- sprzedaż klientom zewnętrznym 871 219 401 349 546 016 (5) (7 615) 1 810 964  
- sprzedaż innym segmentom (239 020) (260 902) 502 397 (2 475) - -  
Wynik z tytułu prowizji 318 820 84 587 311 427 (1 578) 32 663 745 919 745 919
- sprzedaż klientom zewnętrznym 308 473 91 325 315 033 (1 575) 32 663 745 919  
- sprzedaż innym segmentom 10 347 (6 738) (3 606) (3) - -  
Wynik na działalności handlowej 160 452 101 145 152 151 568 (3 644) 410 672 410 672
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 46 478 (1 330) - - - 45 148 45 148
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (279 571) (15 572) (339 634) (2) - (634 779) (634 779)
Wynik segmentu (brutto) 179 111 229 316 455 642 15 210 (6 768) 872 511 872 511
Podatek dochodowy           (211 646) (211 646)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA           641 602 641 602
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące           19 263 19 263
Aktywa segmentu 28 822 880 32 371 414 33 649 201 991 881 (5 796 545) 90 038 831 90 038 831
Zobowiązania segmentu 24 519 486 36 897 685 25 768 464 443 513 (4 667 602) 82 961 546 82 961 546
Pozostałe pozycje segmentu              
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (149 832) (24 149) (81 998) (981) - (256 960)  
Amortyzacja (121 267) (23 266) (88 872) (3 645) 132 (236 918) (236 918)
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 9 894 (177 675) 3 037 138 (3 644) (168 250)  
w tym: koszty bezgotówkowe (77) (1 037 423) (3) - 1 891 (1 035 612)  
przychody bezgotówkowe 9 971 859 748 3 040 138 (5 535) 867 362  

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy BRE Banku za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 2010
Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
Wynik z tytułu odsetek 2 069 787 78 815 2 148 602 1 744 625 66 339 1 810 964
Wynik z tytułu prowizji i opłat 804 341 35 631 839 972 714 193 31 726 745 919
Wynik na działalności handlowej 425 027 (936) 424 091 406 395 4 277 410 672
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (15 450) 27 435 11 985 45 949 (801) 45 148
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (359 405) (14 065) (373 470) (577 386) (57 393) (634 779)
Wynik segmentu (brutto) 1 449 564 17 563 1 467 127 922 555 (50 044) 872 511
Podatek dochodowy     (322 692)     (211 646)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA     1 134 972     641 602
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące     9 463     19 263
Aktywa segmentu, w tym: 96 784 964 2 090 683 98 875 647 82 544 590 7 494 241 90 038 831
- aktywa trwałe 1 263 923 5 301 1 269 224 1 157 074 48 383 1 205 457
- aktywa z tytułu podatku odroczonego 302 965 >4 087 307 052 311 214 5 158 316 372
Zobowiązania segmentu 86 792 697 4 010 285 90 802 982 75 571 573 7 389 973 82 961 546

Poniższy wykres ilustruje wkład poszczególnych obszarów biznesowych w wynik brutto Grupy.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek