Raport roczny 2011

5. Segmenty działalności

Zgodnie z wymogiem MSSF 8 „podejścia zarządczego”, informacje o segmencie są przedstawiane na tej samej podstawie, co zastosowana do celów sprawozdawczości wewnętrznej dostarczanej Zarządowi Banku (główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych), którego zadaniem jest alokacja zasobów do segmentów działalności i przeprowadzanie oceny ich wyników.

Segmenty wyodrębnione zostały z punktu widzenia określonych grup klientów oraz produktów według jednorodnych cech transakcji. Ten sposób podziału obszarów biznesu jest spójny ze sposobem zarządzania sprzedażą i oferowania klientowi kompleksowej oferty produktowej obejmującej zarówno tradycyjne produkty bankowe jak również bardziej złożone produkty o charakterze inwestycyjnym. Powiązanie sposobu prezentowania wyników z modelem zarządzania biznesem zapewnia koncentrację działań Banku na kreowaniu wartości dodanej w relacjach z klientami Banku oraz spółek Grupy i jest podstawowym podziałem służącym do sterowania i postrzegania biznesu przez Grupę.

Działalność Grupy jest realizowana w ramach różnych segmentów biznesowych, które oferują określone produkty i usługi adresowane do konkretnych grup klientów i segmentów rynku. Grupa obecnie prowadzi swoją działalność w ramach następujących segmentów:

  • Segment Bankowości Detalicznej, który dzieli swoich klientów na klientów mBanku, klientów MultiBanku i klientów BRE Private Banking, oferuje pełną gamę produktów i usług Banku oraz wyspecjalizowanych produktów kilku podmiotów zależnych zaliczanych do Segmentu Bankowości Detalicznej. Najistotniejszymi produktami w tym segmencie są rachunki bieżące i oszczędnościowe (w tym rachunki w walutach obcych), lokaty terminowe, produkty kredytowe (detaliczne kredyty hipoteczne oraz kredyty pozahipoteczne, takie jak kredyty na zakup samochodów, kredyty gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym, karty kredytowe i inne produkty kredytowe), karty debetowe, produkty ubezpieczeniowe, inwestycyjne oraz usługi maklerskie oferowane zarówno klientom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorstwom. Wyniki Segmentu Bankowości Detalicznej obejmują wyniki oddziałów zagranicznych mBanku w Czechach i na Słowacji. Bankowość Detaliczna obejmuje również wyniki spółki BRE Wealth Management SA, Aspiro SA oraz BRE Ubezpieczenia TUiR SA i BRE Ubezpieczenia Sp. z o.o.
  • Segment Korporacji i Rynków Finansowych podzielony na dwa podsegmenty:
    • Klienci Korporacyjni i Instytucje, podsegment skupiający się na małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz podmiotach sektora finansów publicznych. Główne produkty oferowane tym klientom to produkty i usługi bankowości transakcyjnej, w tym rachunki bieżące, wielofunkcyjna bankowość internetowa, dostosowane do indywidualnych potrzeb usługi zarządzania płynnością finansową (ang. cash management) i operacje finansowania transakcji handlowych (ang. trade finance), lokaty terminowe, transakcje walutowe, kompleksowa oferta finansowania krótkoterminowego i kredytów inwestycyjnych, kredyty transgraniczne, produkty project finance, finansowanie strukturalne i finansowanie typu mezzanine, produkty bankowości inwestycyjnej, w tym opcje walutowe, kontrakty forward, instrumenty pochodne na stopę procentową, swapy i opcje towarowe, strukturyzowane produkty depozytowe z wbudowanymi opcjami (oprocentowanie strukturyzowanych produktów depozytowych uzależnione jest bezpośrednio od wyniku na określonych instrumentach finansowych, takich jak opcje walutowe, opcje na stopę procentową i opcje na akcje), organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla klientów korporacyjnych, obligacje i bony skarbowe, zadłużenie pozarządowe, obligacje średnioterminowe, transakcje buy sell back i sell buy back oraz transakcje repo, jak również usługi leasingowe i usługi faktoringowe. Podsegment Klientów Korporacyjnych i Instytucji obejmuje wyniki następujących spółek zależnych: BRE Leasing Sp. z o.o., Intermarket Bank AG, BRE Faktoring SA (poprzednio Polfactor SA), BRE Holding Sp. z o.o., Transfinance a.s., Magyar Factor zRt., Garbary Sp. z o.o., a także BRE Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, którego wszystkie certyfikaty inwestycyjne zostały nabyte przez BRE Bank w listopadzie 2009 r. Głównym składnikiem aktywów BRE Gold FIZ Aktywów Niepublicznych jest pakiet akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA, który poprzednio był własnością Banku. W 2011 roku w odniesieniu do spółek Intermarket Bank AG i Magyar Factor zRt, podsegment ten obejmuje wyniki osiągnięte przez te spółki do dnia realizacji transakcji sprzedaży posiadanych przez Grupę udziałów.
    • Działalność Handlowa i Inwestycyjna, podsegment, który obejmuje głównie działalność w zakresie operacji skarbowych (ang. treasury), rynków finansowych, zarządzania płynnością, ryzykiem stóp procentowych i walutowym Banku oraz jego portfelem handlowym i inwestycyjnym, a także organizowanie rynku dla instrumentów pieniężnych i pochodnych denominowanych w PLN, organizowanie emisji instrumentów dłużnych dla instytucji finansowych oraz obsługę instytucji finansowych. Bank prowadzi współpracę z wieloma bankami-korespondentami, a także nawiązuje relacje z innymi bankami oferując produkty takie jak konta bieżące, zadłużenie w rachunku bieżącym, kredyty udzielane samodzielnie i w ramach konsorcjum oraz kredyty ubezpieczane przez KUKE mające na celu wspieranie polskiego eksportu. W ramach tego podsegmentu są wykazywane wyniki spółki BRE Bank Hipoteczny SA, BRE Finance France SA oraz Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.
  • Działalność niesklasyfikowana w ramach Segmentu Bankowości Detalicznej oraz Segmentu Korporacji i Rynków Finansowych została wykazana w pozycji „Pozostała działalność”. Segment ten obejmuje również wyniki spółek BRE.locum SA i Centrum Rozliczeń i Informacji CERI Sp. z o.o.

Poniżej przedstawiono zasady przyjęte przy dokonywaniu podziału działalności Grupy na segmenty.

Transakcje pomiędzy segmentami działalności odbywają się na normalnych, komercyjnych warunkach.

Zaangażowania w spółki Grupy przydzielane do poszczególnych segmentów powodują transfer kosztów finansowania kapitału. Rozliczenia zaalokowanego kapitału oparte są o średni ważony koszt kapitału Grupy i wykazywane w przychodach operacyjnych.

Wewnętrzny transfer funduszy pomiędzy jednostkami Banku oparty jest o stawki transferowe bazujące na stopach rynkowych. Stawki transferowe są określane według tych samych zasad dla wszystkich jednostek organizacyjnych Banku, a ich zróżnicowanie wynika jedynie ze struktury walutowej i terminowej aktywów i pasywów. Rozliczenia wewnętrzne z tytułu wewnętrznej wyceny transferu funduszy są uwzględnione w wynikach każdego segmentu.

Aktywa i zobowiązania segmentu obejmują aktywa i zobowiązania operacyjne, stanowiące większą część sprawozdania z sytuacji finansowej, nie obejmują natomiast pozycji takich jak podatki lub pożyczki

Wydzielenia aktywów i pasywów segmentu oraz przychodów i kosztów dokonano na podstawie wewnętrznych informacji przygotowywanych w Banku dla potrzeb zarządczych. Poszczególnym obszarom biznesu zostały przypisane aktywa i pasywa poszczególnych segmentów klientów i związane z tymi aktywami i pasywami przychody i koszty. Wynik segmentu uwzględnia wszystkie możliwe do alokacji pozycje przychodów i kosztów.

Działalność poszczególnych spółek Grupy została (uwzględniając korekty konsolidacyjne) w całości przypisana do określonego segmentu.

Podstawowym podziałem jest podział na linie biznesowe. Dodatkowo działalność Grupy prezentowana jest według segmentów geograficznych w podziale na Polskę i zagranicę ze względu na miejsce powstawania przychodów i kosztów.


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku(w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 673 027 169 463 1 321 427 (13 506) (1 809) 2 148 602 2 148 602
- sprzedaż klientom zewnętrznym 999 232 323 637 835 267 (7 725) (1 809) 2 148 602  
- sprzedaż innym segmentom (326 205) (154 174) 486 160 (5 781) - -  
Wynik z tytułu prowizji 321 226 82 667 417 551 (1 317) 19 845 839 972 839 972
- sprzedaż klientom zewnętrznym 306 132 95 029 420 280 (1 314) 19 845 839 972  
- sprzedaż innym segmentom 15 094 (12 362) (2 729) (3) - -  
Wynik na działalności handlowej 150 528 124 386 148 055 1 122 - 424 091 424 091
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 13 768 (1 923) - 140 - 11 985 11 985
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (209 327) (6 142) (157 998) (3) - (373 470) (373 470)
Wynik segmentu (brutto) 264 798 238 760 973 921 (16 101) 5 749 1 467 127 1 467 127
Podatek dochodowy           (322 692) (322 692)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA           1 134 972 1 134 972
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące           9 463 9 463
Aktywa segmentu 29 413 759 36 200 664 38 963 556 958 640 (6 660 972) 98 875 647 98 875 647
Zobowiązania segmentu 28 421 596 39 560 468 27 461 286 783 474 (5 423 842) 90 802 982 90 802 982
Pozostałe pozycje segmentu              
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (223 577) (28 172) (103 745) (3 753)   (359 247)  
Amortyzacja (150 794) (29 732) (108 688) 37 802 - (251 412) (251 412)
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 1 469 31 635 3 922 (193) (59) 36 774  
w tym: koszty bezgotówkowe (2 210) (1 858 655) - (193) (4 732) (1 865 790)  
przychody bezgotówkowe 3 679 1 890 290 3 922 - 4 673 1 902 564  

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku(w tys. zł)

  Korporacje i Rynki Finansowe Bankowość detaliczna (w tym private banking) Pozostałe Wyłączenia Razem Grupa Uzgodnienie sprawozdania z sytuacji finansowej/rachunku zysków i strat
Klienci Korporacyjni i Instytucje Działalność Handlowa i Inwestycyjna
Wynik z tytułu odsetek 632 199 140 447 1 048 413 (2 480) (7 615) 1 810 964 1 810 964
- sprzedaż klientom zewnętrznym 871 219 401 349 546 016 (5) (7 615) 1 810 964  
- sprzedaż innym segmentom (239 020) (260 902) 502 397 (2 475) - -  
Wynik z tytułu prowizji 318 820 84 587 311 427 (1 578) 32 663 745 919 745 919
- sprzedaż klientom zewnętrznym 308 473 91 325 315 033 (1 575) 32 663 745 919  
- sprzedaż innym segmentom 10 347 (6 738) (3 606) (3) - -  
Wynik na działalności handlowej 160 452 101 145 152 151 568 (3 644) 410 672 410 672
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 46 478 (1 330) - - - 45 148 45 148
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (279 571) (15 572) (339 634) (2) - (634 779) (634 779)
Wynik segmentu (brutto) 179 111 229 316 455 642 15 210 (6 768) 872 511 872 511
Podatek dochodowy           (211 646) (211 646)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA           641 602 641 602
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące           19 263 19 263
Aktywa segmentu 28 822 880 32 371 414 33 649 201 991 881 (5 796 545) 90 038 831 90 038 831
Zobowiązania segmentu 24 519 486 36 897 685 25 768 464 443 513 (4 667 602) 82 961 546 82 961 546
Pozostałe pozycje segmentu              
Nakłady na środki trwałe i wartości niematerialne (149 832) (24 149) (81 998) (981) - (256 960)  
Amortyzacja (121 267) (23 266) (88 872) (3 645) 132 (236 918) (236 918)
Pozostałe pozycje bezgotówkowe* 9 894 (177 675) 3 037 138 (3 644) (168 250)  
w tym: koszty bezgotówkowe (77) (1 037 423) (3) - 1 891 (1 035 612)  
przychody bezgotówkowe 9 971 859 748 3 040 138 (5 535) 867 362  

* Pozostałe pozycje bezgotówkowe obejmują przychody i koszty z tytułu wyceny instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu oraz pozycji wymiany, jak również zmianę stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych


Sprawozdawczość według segmentów geograficznych Grupy BRE Banku za okres
od 1 stycznia do 31 grudnia
2011 2010
Polska Zagranica Razem Polska Zagranica Razem
Wynik z tytułu odsetek 2 069 787 78 815 2 148 602 1 744 625 66 339 1 810 964
Wynik z tytułu prowizji i opłat 804 341 35 631 839 972 714 193 31 726 745 919
Wynik na działalności handlowej 425 027 (936) 424 091 406 395 4 277 410 672
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone (15 450) 27 435 11 985 45 949 (801) 45 148
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek (359 405) (14 065) (373 470) (577 386) (57 393) (634 779)
Wynik segmentu (brutto) 1 449 564 17 563 1 467 127 922 555 (50 044) 872 511
Podatek dochodowy     (322 692)     (211 646)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA     1 134 972     641 602
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące     9 463     19 263
Aktywa segmentu, w tym: 96 784 964 2 090 683 98 875 647 82 544 590 7 494 241 90 038 831
- aktywa trwałe 1 263 923 5 301 1 269 224 1 157 074 48 383 1 205 457
- aktywa z tytułu podatku odroczonego 302 965 >4 087 307 052 311 214 5 158 316 372
Zobowiązania segmentu 86 792 697 4 010 285 90 802 982 75 571 573 7 389 973 82 961 546

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek