Raport roczny 2011

43. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych

Dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych saldo środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych zawiera następujące salda o terminie zapadalności krótszym niż trzy miesiące.


  31.12.2011 31.12.2010
Kasa, operacje z bankiem centralnym (Nota 17) 1 038 356 2 359 912
Weksle uprawnione do redyskonta w banku centralnym (Nota 22) 2 158 3 686
Należności od banków (Nota 18) 2 615 124 1 134 285
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (Nota 19) 1 019 573 2 307 933
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych, razem 4 675 211 5 805 816

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek