Raport roczny 2011

44. Transakcje z podmiotami powiązanymi

BRE Bank SA jest jednostką dominującą Grupy BRE Banku SA, a Commerzbank AG jest jednostką dominującą najwyższego szczebla. Bezpośrednią jednostką dominującą wobec BRE Banku SA jest Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, spółka w 100% zależna od Commerzbank AG.

Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi były transakcjami typowymi i rutynowymi, zawartymi na warunkach rynkowych, a ich charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Bank. Transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w ramach zwykłej działalności operacyjnej obejmują kredyty, depozyty oraz transakcje w walutach obcych.

Najważniejsze transakcje zawarte ze spółkami powiązanymi w 2011 roku:

 • W dniu 31 stycznia 2011 roku, na podstawie umowy zawartej w dniu 26 stycznia 2011 roku pomiędzy spółką BRE Holding, w 100% zależną od BRE Banku SA, a spółką Commerz Real, w 100% zależną od Commerzbank AG, BRE Holding dokonał zakupu od Commerz Real 49,996% udziałów spółki BRE Leasing. Cena zakupu udziałów wyniosła 17 144 tys. EUR (równowartość 66 876 tys. zł). Po transakcji Grupa BRE Banku posiada 100% udziałów w spółce BRE Leasing.
 • W związku z powyższą transakcją, w dniu 27 stycznia 2011 roku, nastąpiło podwyższenie kapitałów w BRE Holding o kwotę 67 276 tys. zł, przy czym wszystkie nowe udziały w BRE Holding zostały objęte przez BRE Bank SA.

We wszystkich prezentowanych okresach nie wystąpiły transakcje wzajemne z bezpośrednią jednostką dominującą BRE Banku.

Grupa świadczy na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Banku, członków Rady Nadzorczej Banku oraz bliskich członków rodzin tych osób standardowe usługi finansowe obejmujące, m.in., prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie depozytów, udzielanie kredytów i inne usługi finansowe. Zdaniem Banku transakcje te są zawierane na warunkach rynkowych.

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobom zajmującym kierownicze stanowiska w Banku jak również podmiotom powiązanym z nimi kapitałowo lub organizacyjnie, następuje na podstawie Regulaminów uchwalonych przez Radę Nadzorczą BRE Banku S.A.

Regulaminy określają szczegółowe zasady oraz limity zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń w stosunku do wyżej wymienionych osób i podmiotów, które są zgodne z przepisami wewnętrznymi Banku, określającymi kompetencje do podejmowania decyzji kredytowych, obowiązującymi dla klientów detalicznych i korporacyjnych Banku. Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia Członkowi Zarządu i Rady Nadzorczej Banku, osobie zajmującej kierownicze stanowiska w Banku jak również podmiotowi powiązanemu z nimi kapitałowo lub organizacyjnie w kwocie przekraczającej limity ustanowione przez Prawo Bankowe powoduje, że decyzja o udzieleniu takiego produktu jest podejmowana w formie uchwały Zarządu i uchwały Rady Nadzorczej.

Warunki takich kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń, w tym zwłaszcza w odniesieniu do oprocentowania oraz prowizji i opłat, nie mogą być korzystniejsze od warunków stosowanych przez Bank odpowiednio dla klientów detalicznych lub korporacyjnych.

Poniższa tabela przedstawia wartości transakcji Banku i spółek Grupy BRE Banku z Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowym personelem kierowniczym BRE Banku, Członkami Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku oraz innymi osobami i podmiotami powiązanymi. Wartość transakcji obejmuje salda aktywów i zobowiązań oraz związane z nimi koszty i przychody według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku.


(w tys. zł) Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowy personel kierowniczy BRE Banku, Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku Inne osoby i podmioty powiązane*  Commerzbank AG
Stan na koniec okresu 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010
Sprawozdanie z sytuacji finansowej            
Aktywa 9 030 6 400 74 777 61 017 1 386 035 224 012
Zobowiązania 13 078 13 267 25 853 19 797 26 979 732 26 368 332
Rachunek zysków i strat            
Przychody z tytułu odsetek 95 87 3 181 5 824 11 123 9 947
Koszty z tytułu odsetek (428) (397) (184) (354) (445 009) (399 314)
Przychody z tytułu prowizji 25 - 36 53 - -
Koszty z tytułu prowizji (6) - - - - -
Pozostałe przychody operacyjne - - - - 137 6 367
Ogólne koszty administracyjne amortyzacja i pozostałe koszty operacyjne 1 - - - (9 764) (20 768)
Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane            
Zobowiązania udzielone 918 360 1 244 1 874 777 286 748 003
Zobowiązania otrzymane - - - - 707 467 809 258

* Inne osoby i podmioty powiązane obejmują: bliskich członków rodzin Członków Rady Nadzorczej i Zarządu BRE Banku, kluczowego personelu kierowniczego BRE Banku, Członków Rady Nadzorczej i Zarządu Commerzbanku, podmioty kontrolowane lub współkontrolowane przez wyżej wymienione osoby oraz spółki zależne od BRE Banku nieobjęte konsolidacją pełną.

W 2011 roku i w 2010 roku nie utworzono rezerw w związku z kredytami udzielonymi podmiotom powiązanym.

Wynagrodzenie Członków Zarządu Banku

Zarząd BRE Banku pracuje w siedmioosobowym składzie, który na koniec 2011 roku przedstawiał się następująco:

 1. Cezary Stypułkowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Banku,
 2. Karin Katerbau – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Finansów,
 3. Wiesław Thor – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Banku ds. Zarządzania Ryzykiem,
 4. Przemysław Gdański – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Korporacyjnej
 5. Hans-Dieter Kemler – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Inwestycyjnej,
 6. Jarosław Mastalerz – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Bankowości Detalicznej,
 7. Christian Rhino – Członek Zarządu, Dyrektor Banku ds. Operacji i Informatyki.

W dniu 9 grudnia 2011 roku Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu BRE Banku, poinformowała o zamiarze rezygnacji z funkcji pełnionej w BRE Banku w związku z odejściem z BRE Banku w pierwszym półroczu 2012 roku. Pani Karin Katerbau zostanie Członkiem Zarządu Oldenburgische Landesbank.

W dniu 27 stycznia 2012 roku BRE Bank przekazał do publicznej wiadomości informację o zamiarze rezygnacji z pełnionej funkcji z dniem 31 marca 2012 roku Pana Christiana Rhino, Członka Zarządu BRE Banku nadzorującego Pion Operacji i IT. Przyczyną rezygnacji jest planowane przejście do pracy w Commerzbanku AG.

Poniżej przedstawiono informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych i należnych Członkom Zarządu Banku, którzy pełnili swoje funkcje na koniec 2011 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku:


  Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2010 rok Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
1. Cezary Stypułkowski 2 071 179 183 230 352 844 -
2. Karin Katerbau 1 500 000 80 291 1 312 500 94 583
3. Wiesław Thor 1 505 225 154 506 1 312 500 309 081
4. Przemysław Gdański 1 200 000 130 684 1 000 000 11 854
5. Hans-Dieter Kemler 1 203 161 409 614 1 000 000 9 254
6. Jarosław Mastalerz 1 200 000 93 891 1 000 000 307 655
7. Christian Rhino 1 207 107 145 826 1 000 000 201 608
  Razem 9 886 672 1 198 042 6 977 844 934 035

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2011 uprawnieni Członkowie Zarządu otrzymali ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2008 oraz pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2009.

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu wypłacone w 2011 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści, odprawy i odszkodowania Bonus za 2010 rok  Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2010 roku
1. Mariusz Grendowicz - 129 1 098 082 358 663
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2008 roku
2. Andre Carls - - - 104 055
  Razem - 129 1 098 082 462 718

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2011 uprawnieni byli Członkowie Zarządu otrzymali: Pan Mariusz Grendowicz ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2008 oraz pierwszej, drugiej i trzeciej transzy programu motywacyjnego za rok 2009, Pan Andre Carls ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia drugiej transzy programu motywacyjnego za rok 2008.

W 2011 roku Panu Mariuszowi Grendowiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Banku do 2 sierpnia 2010 roku, został wypłacony bonus za 2010 rok w wysokości 1 098 082 zł.

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Zarządu w 2010 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2010 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści Bonus za 2009 rok  Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
1. Cezary Stypułkowski 494 529 4 916 - -
2. Karin Katerbau 1 500 000 88 200 250 000 80 623
3. Wiesław Thor  1 500 464 151 106 250 000 311 716
4. Przemysław Gdański 1 200 000 123 346 150 000 -
5. Hans-Dieter Kemler 1 200 000 306 917 117 260 -
6. Jarosław Mastalerz 1 200 238 123 535 200 000 314 429
7. Christian Rhino 1 200 000 130 718 200 000 200 191
  Razem 8 295 231 928 738 1 167 260 906 959

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2010 uprawnieni Członkowie Zarządu otrzymali ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2008.

Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu wypłacone w 2010 roku.


  Wynagrodzenie wypłacone w 2010 roku (w zł)
Wynagrodzenie zasadnicze Pozostałe korzyści, odprawy i odszkodowania Bonus za 2009 rok  Rozliczenie gotówkowe programu motywacyjnego opartego na akcjach Commerzbanku*
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2010 roku
1. Mariusz Grendowicz 1 179 409 4 524 961 225 000 151 205
Wynagrodzenia byłych Członków Zarządu, którzy przestali pełnić swoje funkcje w 2008 roku
2. Andre Carls - - - 112 093
  Razem 1 179 409 4 524 961 225 000 263 298

* Rozliczenie dotyczy programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Banku z 2008 roku w części opartej na akcjach Commerzbanku. W roku 2010 uprawnieni byli Członkowie Zarządu otrzymali ekwiwalent pieniężny za akcje Commerzbanku w ramach rozliczenia pierwszej transzy programu motywacyjnego za rok 2008.

W 2010 roku Panu Mariuszowi Grendowiczowi, pełniącemu funkcję Prezesa Banku do 2 sierpnia 2010 roku, została wypłacona rekompensata w wysokości 794 736 zł oraz przyznano dodatkowe prawo do nabycia 6 527 obligacji BRE Banku z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji, z tytułu rozliczenia bonusa za 2008 rok. Obligacje te zostały nabyte a następnie zamienione na akcje Banku w listopadzie 2010 roku.

Ponadto, w związku z faktem wyłączenia z podstawy do wyliczenia bonusa za 2008 rok efektów transakcji jednorazowej, Członkowie Zarządu, Pani Karin Katerbau oraz Pan Christian Rhino, zawarli dodatkowe porozumienia z Bankiem. Porozumienia te przewidują wypłatę dodatkowej kwoty w gotówce oraz przekazanie dodatkowych akcji BRE Banku i Commerzbanku w przypadku odwołania pracownika z funkcji Członka Zarządu w dniu lub przed 16 marca 2012 roku z uwagi na zmiany właścicielskie w Grupie Commerzbanku, które teoretycznie mogłyby spowodować wyłączenie Banku z Grupy Commerzbanku (tzn. 50% lub więcej praw głosu na Walnym Zgromadzeniu zostałoby przeniesione poza Grupę Commerzbanku). W przypadku zajścia takiego hipotetycznego zdarzenia Pani Karin Katerbau przysługiwałyby dodatkowa płatność w gotówce wynosząca 96 987 zł oraz dodatkowe 1 534 akcje BRE Banku i 4 263 akcje Commerzbanku, natomiast Panu Christianowi Rhino przysługiwałyby dodatkowa płatność w gotówce wynosząca 240 822 zł oraz dodatkowe 3 807 akcji BRE Banku i 10 586 akcji Commerzbanku.

W obu powyżej opisanych przypadkach, w zamian za akcje BRE Banku i Commerzbanku Bank może wypłacić pracownikowi rekompensatę w gotówce. Rekompensata pieniężna powinna być wyliczona na podstawie rynkowych cen akcji BRE Banku na GPW oraz akcji Commerzbanku na giełdzie Xetra we Frankfurcie na dzień przed datą dokonania stosownej wypłaty.

Członkowie Zarządu, Panowie Wiesław Thor i Jarosław Mastalerz, negocjują analogiczne porozumienia z Bankiem.

Łączne kwoty wynagrodzeń Członków Zarządu Banku obejmują: wynagrodzenia zasadnicze, nagrody, odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę, odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji, koszty polis i koszty mieszkań.

Wymienione wyżej świadczenia mają charakter krótkoterminowy.

Zgodnie z obowiązującym w Banku systemem wynagrodzeń, Członkom Zarządu Banku może przysługiwać bonus za rok 2011, który byłby wypłacony w roku 2012. Ostateczną decyzję na temat wysokości tego bonusa podejmie Komisja Prezydialna Rady Nadzorczej Banku do dnia 30 marca 2012 roku.

W 2011 roku i w 2010 roku Członkowie Zarządu BRE Banku SA nie uzyskali wynagrodzenia z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek powiązanych.

Łączna kwota wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu Banku pełniących funkcje w 2011 roku wyniosła 18 996 593 zł (2010: 17 378 763 zł).

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej BRE Banku SA na koniec 2011 roku przedstawiał się następująco:

 1. Maciej Leśny – Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji Prezydialnej, Członek Komisji ds. Ryzyka, Członek Komisji ds. Audytu,
 2. Ulrich Sieber – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Członek Komisji Prezydialnej,
 3. Andre Carls – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Prezydialnej, Członek Komisji ds. Audytu,
 4. Sascha Klaus – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. Ryzyka,
 5. Eric Strutz – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komisji ds. Audytu,
 6. Thorsten Kanzler – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Ryzyka,
 7. Teresa Mokrysz – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Audytu,
 8. Waldemar Stawski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji ds. Ryzyka,
 9. Jan Szomburg – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komisji Prezydialnej,
 10. Marek Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej.

W dniu 21 czerwca 2011 roku Zarząd BRE Banku SA otrzymał informację od Członka Rady Nadzorczej Banku, Pana Achima Kassowa o rezygnacji przez niego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Banku. Rezygnacja nastąpiła w dniu 12 lipca 2011 roku.

Z dniem 13 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza BRE Banku powołała Pana Ulricha Siebera na Członka Rady Nadzorczej BRE Banku oraz Członka Komisji Prezydialnej Rady Nadzorczej na okres do czasu zakończenia obecnej kadencji Rady Nadzorczej.

W dniu 13 lutego 2012 roku wpłynęła do Banku rezygnacja Pana Erica Strutza, Członka Rady Nadzorczej Banku, Przewodniczącego Komisji ds. Audytu, z pełnionej funkcji z dniem 30 marca 2012 roku.

Poniżej przedstawiono informacje o wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści wypłaconych Członkom Rady Nadzorczej Banku, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku:


    Wynagrodzenie wypłacone w 2011 roku (w zł) Wynagrodzenie wypłacone w 2010 roku (w zł)
1. Maciej Leśny 319 826 318 557
2. Ulrich Sieber 109 571 -
3. Andre Carls 241 500 273 000
4. Thorsten Kanzler 149 935 -
5. Sascha Klaus 206 250 173 250
6. Teresa Mokrysz> 185 747 134 927
7. Waldemar Stawski 202 862 201 557
8. Eric Strutz 149 935 -
9. Jan Szomburg 211 112 234 557
10. Marek Wierzbowski 132 000 132 000
  Michael Schmid* - 57 750
  Martin Zielke** 49 500 198 000
  Stefan Schmittmann** - -
  Achim Kassow*** 99 668 132 000
  Razem 2 057 942 1 855 598

* Pan Michael Schmid złożył z dniem 31 marca 2010 roku rezygnację z pełnionej funkcji.
** Kadencja wygasła w dniu 30 marca 2011 roku.
*** Pan Achim Kassow złożył z dniem 12 lipca 2011 roku rezygnację z pełnionej funkcji.

Zgodnie z brzmieniem par. 11 litera j) Statutu BRE Banku SA, Walne Zgromadzenie ustala w formie uchwały zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej. W odniesieniu do wynagrodzeń członków Zarządu kompetencje w tym względzie posiada Rada Nadzorcza (par. 22 ust. 1 lit. e) Statutu BRE Banku SA).

Łączna kwota wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Radny Nadzorczej Banku, Członków Zarządu Banku oraz pozostałych Członków kluczowego personelu kierowniczego Banku pełniących funkcje w 2011 roku wyniosła 29 730 191 zł (2010: 29 072 962 zł).

Informacje o stanie posiadania akcji Banku przez osoby zarządzające i nadzorujące

Na dzień 31 grudnia 2011 roku akcje Banku posiadało pięciu Członków Zarządu Banku: Wiceprezes, Pani Karin Katerbau - 2 611 sztuk, Wiceprezes, Pan Wiesław Thor – 4 805 sztuk, oraz Członkowie Zarządu, Pan Przemysław Gdański – 156 sztuk, Pan Jarosław Mastalerz – 2 603 sztuk oraz Pan Christian Rhino – 6 046 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku akcje Banku posiadało dwóch Członków Zarządu Banku: Wiceprezes, Pani Karin Katerbau - 1 176 sztuk oraz Członek Zarządu Pan Christian Rhino – 2 919 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku akcje Banku posiadał jeden Członek Rady Nadzorczej BRE Banku, Pan Andre Carls, odpowiednio 3 269 sztuk i 1 635 sztuk.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz na dzień 31 grudnia 2010 roku pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Banku nie posiadali akcji Banku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek