Raport roczny 2011

25. Wartości niematerialne


  31.12.2011 31.12.2010
Koszty zakończonych prac rozwojowych 789 1 452
Wartość firmy 4 728 7 137
Patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 313 925 333 317
- oprogramowanie komputerowe 247 070 279 355
Inne wartości niematerialne  9 231 10 057
Wartości niematerialne w toku wytwarzania  108 096 75 874
Wartości niematerialne, razem 436 769 427 837


Zmiana stanu wartości niematerialnych


Zmiana stanu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy  Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe      
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2011 r. 31 976 773 172 613 364 26 236 75 874 7 137 914 395
Zwiększenia z tytułu 43 91 245 49 766 231 94 589 - 186 108
- zakupu - 40 267 4 666 2 75 949 - 116 218
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 836 279 229 - - 1 065
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania 43 45 176 40 102 - - - 45 219
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 13 275 - 13 275
- innych zwiększeń - 4 966 4 719 - 5 365 - 10 331
Zmniejszenia z tytułu (4 054) (52 233) (19 648) - (62 327) (2 409) (121 023)
- likwidacji - (45 817) (13 510) - - - (45 817)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (45 219) - (45 219)
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - (6 139) (6 138) - (2 760) (2 409) (11 308)
- innych zmniejszeń (4 054) (277) - - (14 348) - (18 679)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 27 965 812 184 643 482 26 467 108 136 4 728 979 480
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2011 r. (30 524) (439 848) (334 002) (16 179) - - (486 551)
Amortyzacja za okres z tytułu 3 348 (58 404) (62 403) (1 057) - - (56 113)
- odpisów (285) (102 897) (74 739) (1 057) - - (104 239)
- innych zwiększeń - (4 099) (3 947) - - - (4 099)
- likwidacji - 45 749 13 442 - - - 45 749
- sprzedaży spółki poprzednio konsolidowanej - 2 843 2 841 - - - 2 843
- innych zmniejszeń 3 633 - - - - - 3 633
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2011 r. (27 176) (498 252) (396 405) (17 236) - - (542 664)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2011 r. - (7) (7) - - - (7)
- zwiększenie - - - - (40) - (40)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2011 r. - (7) (7) - (40) - (47)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2011 r. 789 313 925 247 070 9 231 108 096 4 728 436 769Zmiana stanu w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku Koszty zakończonych prac rozwojowych Nabyte patenty, licencje i podobne wartości, w tym: Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne w toku wytwarzania Wartość firmy  Wartości niematerialne razem
  nabyte oprogramowanie komputerowe      
Wartość brutto wartości niematerialnych na początek okresu: 01.01.2010 r. 31 959 724 422 575 434 16 262 66 760 7 137 846 540
Zwiększenia z tytułu 17 67 662 54 551 10 187 66 401 - 144 267
- zakupu - 11 831 6 461 9 999 55 199 - 77 029
- przejęcia ze środków trwałych w budowie - 305 127 38 - - 343
- przejęcia z wartości niematerialnych w toku wytwarzania 17 55 414 47 851 - 35 - 55 466
- poniesionych kosztów wytworzenia - - - - 10 862 - 10 862
- innych zwiększeń - 112 112 150 305 - 567
Zmniejszenia z tytułu - (18 912) (16 621) (213) (57 287) - (76 412)
- likwidacji - (17 989) (15 735) - - - (17 989)
- przekazania na wartości niematerialne oddane do użytku - - - - (55 466) - (55 466)
- innych zmniejszeń - (923) (886) (213) (1 821) - (2 957)
Wartość brutto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2010 r. 31 976 773 172 613 364 26 236 75 874 7 137 914 395
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu: 01.01.2010 r. (29 944) (361 164) (277 136) (14 053) - - (405 161)
Amortyzacja za okres z tytułu (580) (78 684) (56 866) (2 126) - - (81 390)
- odpisów (580) (96 867) (72 613) (2 175) - - (99 622)
- innych zwiększeń - (57) (57) (150) - - (207)
- sprzedaży - 333 328 - - - 333
- likwidacji - 17 625 15 211 - - - 17 625
- innych zmniejszeń - 282 265 199 - - 481
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu: 31.12.2010 r. (30 524) (439 848) (334 002) (16 179) - - (486 551)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu: 01.01.2010 r. - (7) (7) - - - (7)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu: 31.12.2010 r. - (7) (7) - - - (7)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu: 31.12.2010 r. 1 452 333 317 279 355 10 057 75 874 7 137 427 837

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek