Raport roczny 2011

47. Współczynnik wypłacalności / adekwatność kapitałowa

Jedno z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. W ramach polityki zarządzania kapitałem Grupy, BRE Bank tworzy ramy i wytyczne dla jak najbardziej efektywnego planowania i wykorzystania bazy kapitałowej, które są:

 • zgodne z obowiązującymi przepisami zewnętrznymi oraz regulacjami wewnętrznymi Grupy,
 • zabezpieczeniem kontynuacji realizacji celów finansowych zapewniających odpowiedni poziom zwrotu dla akcjonariuszy,
 • zapewnieniem utrzymania silnej bazy kapitałowej będącej podstawą wsparcia dla rozwoju biznesu.

Polityka zarządzania kapitałem w BRE Banku opiera się o dwa podstawowe filary:

 1. Utrzymanie optymalnego poziomu i struktury funduszy własnych, przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków (zatrzymanie zysku netto, pożyczka podporządkowana, emisja akcji, itd.);
 2. Efektywne wykorzystanie istniejącego kapitału między innymi poprzez zastosowanie systemu mierników efektywności wykorzystania kapitału, ograniczenie działalności nie przynoszącej oczekiwanej stopy zwrotu, rozwój produktów o niższej absorpcji kapitału.

Efektywne wykorzystanie kapitału jest więc integralną częścią polityki zarządzania kapitałem zorientowanej na osiągnięcie optymalnej stopy zwrotu z kapitału i dzięki temu stworzenia stabilnych podstaw zasilania bazy kapitałowej w przyszłych okresach, co pozwoli na utrzymanie współczynnika wypłacalności na poziomie co najmniej wymaganym przez instytucję nadzorującą (Komisja Nadzoru Finansowego – „KNF”). Współczynnik wypłacalności, skalkulowany jako iloraz funduszy własnych i całkowitego wymogu kapitałowego przemnożonego przez 12,5, powinien wynosić co najmniej 8%.

Na fundusze własne składają się:

 • fundusze podstawowe obejmujące:
  • fundusze zasadnicze (wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy oraz kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych),
  • pozycje dodatkowe funduszy podstawowych (fundusz ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyko działalności bankowej, niepodzielony zysk z lat ubiegłych, zysk w trakcie zatwierdzania oraz zysk netto bieżącego okresu sprawozdawczego, obliczone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, pomniejszone o wszelkie przewidywane obciążenia i dywidendy, w kwotach nie większych niż kwoty zysku zweryfikowane przez biegłych rewidentów, inne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej określone przez KNF),
  • pozycje pomniejszające fundusze podstawowe – akcje własne posiadane przez Grupę, wycenione według wartości bilansowej, pomniejszone o odpisy spowodowane utratą ich wartości, wartości niematerialne wycenione według wartości bilansowej, strata z lat ubiegłych, strata w trakcie zatwierdzania, strata netto bieżącego okresu, inne pomniejszenia funduszy podstawowych Grupy określone przez KNF (w tym: brakująca kwota rezerw na ryzyko związane z działalnością Grupy, kwota ekspozycji z tytułu pozycji sekurytyzacyjnych),
 • fundusze uzupełniające obejmujące:
  • fundusz z aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych – utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
  • pozycje bilansowe, o zaliczeniu których decyduje KNF (w tym zobowiązania podporządkowane, zobowiązania z tytułu papierów wartościowych o nieokreślonym terminie wymagalności oraz inne instrumenty o podobnym charakterze),
  • pozycje określone przez KNF w celu bezpiecznego prowadzenia działalności bankowej i prawidłowego zarządzania ryzykiem w Grupie,
  • pomniejszenia funduszy uzupełniających, określone przez KNF.

Całkowity wymóg kapitałowy obejmuje łączny wymóg kapitałowy:

- z tytułu ryzyka kredytowego,
- z tytułu ryzyka rynkowego: obejmujący łączny wymóg z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka cen towarów, ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, ryzyka ogólnego stóp procentowych,
- z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta,
- z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań,
- z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej,
- z tytułu ryzyka operacyjnego.

Grupa dostosowuje wielkość funduszy własnych do poziomu i rodzaju ryzyka, na jaki jest narażona oraz do charakteru, skali i złożoności prowadzonej działalności. W tym celu Bank opracował i wdrożył proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego – tzw. proces ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). Proces ten ma służyć utrzymaniu funduszy własnych na poziomie adekwatnym do profilu i poziomu ryzyka działalności Grupy w celu zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania Grupy Kapitałowej BRE Banku SA.

Kapitał wewnętrzny to szacowana przez Grupę wielkość kapitału niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy BRE Banku, tj. mierzalnych rodzajów ryzyka, dla których wielkość kapitału jest wyznaczana przy założonym poziomie ufności w rocznym horyzoncie czasowym oraz trudno mierzalnych rodzajów ryzyka. Kapitał wewnętrzny jest sumą kapitału ekonomicznego na pokrycie trwale istotnych mierzalnych rodzajów ryzyka oraz niezbędnego kapitału na pokrycie istotnych trudno mierzalnych rodzajów ryzyka.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego w Grupie Kapitałowej BRE Banku SA przebiega w sposób ciągły i jest oparty na następujących elementach realizowanych przez jednostki organizacyjne Banku:

 • identyfikacja i określenie istotności poszczególnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy,
 • kalkulacja kapitału na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka uznanych za istotne,
 • agregacja kapitału na pokrycie poszczególnych rodzajów ryzyka,
 • alokacja kapitału na linie biznesowe i spółki Grupy,
 • monitoring polegający na stałej identyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka występujących w działalności Grupy Kapitałowej BRE Banku SA, jak również na analizie poziomu konsumpcji kapitału w zakresie rodzajów ryzyka uznanych za istotne.

Proces oceny adekwatności kapitału wewnętrznego podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Banku.

Całkowity wymóg kapitałowy obejmuje łączny wymóg kapitałowy:

 • z tytułu ryzyka kredytowego,
 • z tytułu ryzyka rynkowego: obejmujący łączny wymóg z tytułu ryzyka walutowego, ryzyka cen towarów, ryzyka cen kapitałowych papierów wartościowych, ryzyka szczególnego cen instrumentów dłużnych, ryzyka ogólnego stóp procentowych,
 • z tytułu ryzyka rozliczenia, dostawy oraz ryzyka kredytowego kontrahenta,
 • z tytułu przekroczenia limitu koncentracji zaangażowań i limitu dużych zaangażowań,
 • z tytułu przekroczenia progu koncentracji kapitałowej,
 • z tytułu ryzyka operacyjnego.

Kalkulacji współczynnika wypłacalności i funduszy własnych Grupy dokonuje się w oparciu o następujące przepisy:

 • Ustawa Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.),
 • Uchwała nr 325/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 13 poz. 49),
 • Uchwała nr 76/2010 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 10 marca 2010 r. (Dz. Urz. KNF z 2010 r. Nr 2 poz. 11) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 258/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 października 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 11 poz. 42),
 • Uchwała nr 208/2011 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. KNF z 2011 r. Nr 9 poz. 34),
 • Uchwała nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 38) z późniejszymi zmianami,
 • Uchwała nr 387/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. (Dz. Urz. KNF z 2008 r. Nr 8 poz. 41).

Współczynnik wypłacalności Grupy BRE Banku na dzień 31 grudnia 2011 roku ukształtował się na poziomie 14,96%.

Grupa podlega pełnej kalkulacji wymogów kapitałowych ze względu na znaczącą skalę działalności handlowej. Całkowity wymóg kapitałowy Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł 5 282 127 tys. zł, w tym wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego stanowił 4 784 139 tys. zł (31 grudnia 2010 r. odpowiednio: 4 513 324 tys. zł i 4 063 810 tys. zł).

W związku z faktem, że zarówno suma wymogów kapitałowych Grupy BRE Banku wyznaczonych zgodnie z Uchwałą nr 76/2010 z późniejszymi zmianami jak i kapitał wewnętrzny oszacowany dla Grupy na podstawie Uchwały nr 258/2011 są niższe niż wartość funduszy własnych Grupy, na dzień 31 grudnia 2011 roku Grupa utrzymuje fundusze własne na poziomie zgodnym z wymaganiami Prawa bankowego.


Adekwatność kapitałowa 31.12.2011 31.12.2010
Fundusze własne:    
- Kapitał akcyjny 168 411 168 347
- Kapitał zapasowy 5 660 076 3 323 465
- Kapitał rezerwowy 1 023 510 2 714 743
- Kapitał z aktualizacji wyceny aktywów trwałych i finansowych dostępnych do sprzedaży 55 812 53 330
- Korekta funduszy o akcje i udziały w jednostkach finansowych (31 211) (34 805)
- Korekta funduszy o dodatkowe powiększenia 23 910 167 982
- Korekta funduszy o dodatkowe pomniejszenia (38 535) -
- Korekta funduszy o wartości niematerialne (436 769) (427 837)
- Zobowiązania podporządkowane 3 451 635 3 005 705
I. Fundusze własne razem 9 876 839 8 970 930
Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem:    
- o stopie ryzyka 20% 1 401 648 847 877
- o stopie ryzyka 35% 1 114 588 550 997
- o stopie ryzyka 50% 961 628 750 221
- o stopie ryzyka 75% 27 512 991 25 060 871
- o stopie ryzyka 100% 28 967 786 23 816 226
- o stopie ryzyka 150% 273 382 308 571
II. Aktywa i zobowiązania pozabilansowe ważone ryzykiem razem 60 232 023 51 334 763
III. Ryzyko kredytowe 4 784 139 4 063 810
IV. Ryzyko walutowe - 629
V. Ryzyko cen kapitałowych papierów wartościowych 797 284
VI. Ryzyko szczególne cen instrumentów dłużnych 18 035 10 081
VII. Ryzyko ogólne stóp procentowych 31 002 20 833
VIII. Ryzyko rozliczenia, dostawy oraz ryzyko kredytowe kontrahenta 34 423 42 971
IX. Ryzyko cen towarów - -
X. Ryzyko operacyjne 413 731 374 716
XI. Całkowity wymóg kapitałowy  5 282 127 4 513 324
XII. Współczynnik wypłacalności (%)  14,96% 15,90%

Informacja dotycząca zarządzania kapitałem w spółkach Grupy prowadzących działalność ubezpieczeniową została zaprezentowana w Nocie 3.10.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek