Raport roczny 2011

6. Wynik z tytułu odsetek


Przychody z tytułu odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Kredyty i pożyczki z uwzględnieniem odwrócenia dyskonta dotyczącego odpisu z tytułu utraty wartości 2 842 310 2 449 816
Lokacyjne papiery wartościowe 799 132 768 623
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe 130 681 149 498
Dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 85 011 41 674
Pozostałe 14 097 12 093
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 871 231 3 421 704


Koszty odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Z tytułu rozliczeń z bankami i klientami (1 575 552) (1 487 987)
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (84 886) (68 206)
Inne pożyczki (56 387) (50 352)
Pozostałe (5 804) (4 195)
Koszty odsetek, razem (1 722 629) (1 610 740)

W roku 2011 przychody z tytułu odsetek związane z aktywami finansowymi, które utraciły wartość, wyniosły 197 176 tys. zł (w 2010 r.: 203 744 tys. zł).

Wynik z tytułu odsetek w podziale na poszczególne sektory przedstawia się następująco:


Przychody z tytułu odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Od sektora bankowego 333 200 441 545
Od pozostałych podmiotów, w tym: 3 538 031 2 980 159
- od klientów korporacyjnych 1 368 915 1 170 223
- od klientów indywidualnych 1 388 711 1 189 583
- od sektora budżetowego 780 405 620 353
Przychody z tytułu odsetek, razem 3 871 231 3 421 704


Koszty odsetek Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Od sektora bankowego (594 237) (502 762)
Od pozostałych podmiotów, w tym: (1 124 017) (1 039 772)
- od klientów korporacyjnych (503 509) (363 364)
- od klientów indywidualnych (582 056) (649 433)
- od sektora budżetowego (38 452) (26 975)
Z tytułu emisji własnych (4 375) (68 206)
Koszty odsetek, razem (1 722 629) (1 610 740)

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek