Raport roczny 2011

38. Zarejestrowany kapitał akcyjny

Łączna liczba akcji zwykłych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 42 102 746 sztuk (31 grudnia 2010 r.: 42 086 674 sztuk) o wartości nominalnej 4 zł na akcję (31 grudnia 2010 r.: 4 zł każda). Wszystkie wyemitowane akcje są w pełni opłacone.


ZAREJESTROWANY KAPITAŁ AKCYJNY (STRUKTURA) NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU
Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej Sposób
pokrycia
kapitału
Rok rejestracji
zwykłe na okaziciela* - - 9 978 500 39 914 000 w całości
opłacone gotówką
1 986
imienne zwykłe* - - 21 500 86 000 w całości
opłacone gotówką
1 986
zwykłe na okaziciela - - 2 500 000 10 000 000 w całości
opłacone gotówką
1 994
zwykłe na okaziciela - - 2 000 000 8 000 000 w całości
opłacone gotówką
1 995
zwykłe na okaziciela - - 4 500 000 18 000 000 w całości
opłacone gotówką
1 997
zwykłe na okaziciela - - 3 800 000 15 200 000 w całości
opłacone gotówką
1 998
zwykłe na okaziciela - - 170 500 682 000 w całości
opłacone gotówką
2 000
zwykłe na okaziciela - - 5 742 625 22 970 500 w całości
opłacone gotówką
2 004
zwykłe na okaziciela - - 270 847 1 083 388 w całości
opłacone gotówką
2 005
zwykłe na okaziciela - - 532 063 2 128 252 w całości
opłacone gotówką
2 006
zwykłe na okaziciela - - 144 633 578 532 w całości
opłacone gotówką
2 007
zwykłe na okaziciela - - 30 214 120 856 w całości
opłacone gotówką
2 008
zwykłe na okaziciela - - 12 395 792 49 583 168 w całości
opłacone gotówką
2010
zwykłe na okaziciela - - 16 072 64 288 w całości
opłacone gotówką
2011
Liczba akcji, razem     42 102 746      
Zarejestrowany kapitał akcyjny, razem       168 410 984    
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)   4        

* Stan akcji na dzień bilansowy

W dniu 18 lipca 2011 roku i w dniu 1 grudnia 2011 roku Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW) dokonał rejestracji akcji BRE Banku SA, odpowiednio: 15 864 sztuki i 208 sztuk wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku na podstawie uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku SA osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji.

W wyniku powyższych rejestracji kapitał zakładowy BRE Banku wzrósł w 2011 roku o kwotę 64 288 zł.

W 2011 roku nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Banku.

Zgodnie z zawiadomieniem przesłanym BRE Bankowi w dniu 8 lipca 2011 roku, Bank poinformował raportem bieżącym 46/2011, iż ING Powszechny Fundusz Emerytalny (Fundusz) stał się posiadaczem akcji BRE Banku stanowiących powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Banku.

Przed nabyciem akcji Fundusz posiadał 2 085 431 akcji BRE Banku, które stanowiły 4,96% kapitału zakładowego Banku i uprawniały do wykonywania 2 085 431 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku, co stanowiło 4,96% ogólnej liczby głosów.

W dniu 8 lipca 2011 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 2 290 882 akcji BRE Banku, co stanowi 5,44% kapitału zakładowego BRE Banku i uprawnia do wykonywania 2 290 882 głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku, co stanowiło 5,44% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariuszem posiadającym powyżej 5% kapitału zakładowego i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu jest Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, który na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadał 69,72% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku SA (na dzień 31 grudnia 2010 roku – 69,74%).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek