Raport roczny 2011

31. Zobowiązania podporządkowane


Stan na 31 grudnia 2011 r.

Zobowiązania podporządkowane Wartość nominalna  Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności
/ wykupu
Stan zobowiązania (tys. zł)
Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 0,7%* 0,75 08.03.2017 1 454 048
Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,45 nieokreślony 290 805
Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 1,5%*** 1,55 18.12.2017 436 221
Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,23 nieokreślony 620 832
Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,05 nieokreślony 327 181
Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,55 24.06.2018 327 113
            3 456 200


Stan na 31 grudnia 2010 r.

Zobowiązania podporządkowane Wartość nominalna Waluta Warunki oprocentowania (%) Efektywne oprocentowanie
(%)
Termin wymagalności
/ wykupu
Stan zobowiązania (tys. zł)
Commerzbank AG 400 000 CHF 3M LIBOR + 0,7%* 0,87 08.03.2017 1 266 293
Commerzbank AG 80 000 CHF 3M LIBOR + 1,4%** 1,57 nieokreślony 253 244
Commerzbank AG 120 000 CHF 3M LIBOR + 1,5%*** 1,67 18.12.2017 379 879
Commerzbank AG 170 000 CHF 3M LIBOR + 2,2%**** 2,38 nieokreślony 540 776
Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 4,0% 4,17 nieokreślony 285 015
Commerzbank AG 90 000 CHF 3M LIBOR + 2,5% 2,67 24.06.2018 284 920
            3 010 127

* marża w wysokości 0,7% obowiązuje dla pierwszych pięciu lat. Dla następnych pięciu lat obowiązywać będzie marża w wysokości 1,2%.
** marża w wysokości 1,4% obowiązuje dla pierwszych dziesięciu lat. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 3,4%.
***marża w wysokości 1,5% obowiązuje dla pierwszych pięciu lat. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 2,0%.
**** marża w wysokości 2,2% obowiązuje dla pierwszych dziesięciu lat. Dla następnych lat obowiązywać będzie marża w wysokości 4,2%.

W 2011 roku i w 2010 roku Grupa nie odnotowała żadnych opóźnień w płatnościach rat odsetkowych ani nie naruszyła żadnych innych postanowień umownych wynikających ze swoich zobowiązań podporządkowanych.

Zobowiązania podporządkowane obejmują wartość emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wymagalności. W kalkulacji współczynnika wypłacalności środki pozyskane z emisji zostały uwzględnione w funduszach własnych Banku. Bank uzyskał zgody KNF na zaliczenie kwot pochodzących z emisji do kapitału uzupełniającego.

Zmiana stanu zobowiązań podporządkowanych


  31.12.2011 31.12.2010
Stan na początek okresu 3 010 127 2 631 951
Różnice kursowe 446 958 379 245
Inne zmiany (885) (1 069)
Stan zobowiązań podporządkowanych na koniec okresu 3 456 200 3 010 127
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 4 565 4 422
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 3 451 635 3 005 705

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek