Raport roczny 2011

36. Zobowiązania pozabilansowe

Zobowiązania pozabilansowe Grupy obejmują:

 • Zobowiązania do udzielenia kredytu

  Kwoty oraz odpowiadające im terminy, w których Grupa zobowiązana będzie do zrealizowania pozabilansowych zobowiązań finansowych poprzez udzielenie kredytów lub innych świadczeń pieniężnych, zostały zaprezentowane w tabeli poniżej.

 • Gwarancje i inne produkty finansowe

  Gwarancje zostały przedstawione w poniższej tabeli na podstawie najwcześniejszej umownej daty zapadalności.

 • Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

  W przypadkach gdy spółka z Grupy jest leasingobiorcą, minimalne przyszłe płatności z tytułu leasingu w ramach nieodwołalnych umów leasingu operacyjnego przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

  Poniższa tabela przedstawia zobowiązania pozabilansowe udzielone i otrzymane przez Grupę oraz wartość nominalną otwartych transakcji pochodnych Grupy na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku.


31.12.2011 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 14 451 505 2 658 153 1 250 889 18 360 547
  Zobowiązania udzielone 13 946 753 2 452 452 946 816 17 346 021
  1. Zobowiązania finansowe: 11 950 156 1 669 992 755 045 14 375 193
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 11 926 402 1 570 723 699 523 14 196 648
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 23 754 99 269 55 522 178 545
  2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 1 993 253 782 226 191 771 2 967 250
  a) Akcepty bankowe 3 042 - - 3 042
  b) Gwarancje i akredytywy stand by 1 675 071 770 900 191 771 2 637 742
  c) Gwarancje emisji 150 000 - - 150 000
  d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 165 140 11 326 - 176 466
  3. Pozostałe zobowiązania 3 344 234 - 3 578
  Zobowiązania otrzymane: 504 752 205 701 304 073 1 014 526
  a) Otrzymane zobowiazania finansowe 430 - - 430
  b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 504 322 205 701 304 073 1 014 096
2. Pochodne instrumenty finansowe 334 033 912 146 187 262 10 466 975 490 688 149
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 290 496 121 141 358 726 10 449 114 442 303 961
  2. Walutowe instrumenty pochodne 42 328 275 4 784 658 17 861 47 130 794
  3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 1 209 516 43 878 - 1 253 394
  Pozycje pozabilansowe razem 348 485 417 148 845 415 11 717 864 509 048 696


31.12.2010 Do 1 roku Powyżej 1 roku do 5 lat Powyżej 5 lat Razem
1. Zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane 12 029 441 2 179 560 1 254 218 15 463 219
  Zobowiązania udzielone 11 639 108 1 848 404 844 426 14 331 938
  1. Zobowiązania finansowe: 10 116 441 1 097 196 667 626 11 881 263
  a) Zobowiązania do udzielenia kredytu 10 094 646 1 017 351 597 929 11 709 926
  b) Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego 21 795 79 845 69 697 171 337
  2. Gwarancje i inne produkty finansowe: 1 521 806 751 208 176 800 2 449 814
  a) Akcepty bankowe 6 801 - - 6 801
  b) Gwarancje i akredytywy stand by 1 308 763 751 208 176 800 2 236 771
  c) Gwarancje emisji 41 500 - - 41 500
  d) Akredytywy dokumentowe i handlowe 164 742 - - 164 742
  3. Pozostałe zobowiązania 861 - - 861
  Zobowiązania otrzymane: 390 333 331 156 409 792 1 131 281
  a) Otrzymane zobowiazania finansowe 14 828 - - 14 828
  b) Otrzymane zobowiązania gwarancyjne 375 505 331 156 409 792 1 116 453
2. Pochodne instrumenty finansowe 212 520 322 83 580 140 8 281 563 304 382 025
  1. Instrumenty pochodne na stopę procentową 168 369 009 78 965 908 8 232 085 255 567 002
  2. Walutowe instrumenty pochodne 42 333 405 4 530 977 49 478 46 913 860
  3. Instrumenty pochodne na ryzyko rynkowe 1 817 908 83 255 - 1 901 163
  Pozycje pozabilansowe razem 224 549 763 85 759 700 9 535 781 319 845 244

Wykazane powyżej zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego dotyczą w całości leasingu budynków.

Najważniejszą umową leasingu operacyjnego jest zawarta przez Bank umowa leasingu głównej siedziby Banku. Zgodnie z umową okres leasingu trwa do 30 czerwca 2019 roku. Umowa została zawarta na oznaczony okres czasu i co do zasady nie podlega przedterminowemu rozwiązaniu. Umowa przewiduje opcję kupna przedmiotu umowy na pisemny wniosek leasingobiorcy złożony leasingodawcy na co najmniej 6 miesięcy i nie więcej niż 12 miesięcy przed datą zakończenia umowy leasingu, a także prawo pierwokupu na warunkach zawartych w umowie. Na mocy umowy Bank zobowiązany jest do utrzymania przedmiotu leasingu w odpowiednim stanie.

Wartości nominalne instrumentów pochodnych zaprezentowane są w Nocie 20.

Największy wpływ na wielkość zobowiązań finansowych udzielonych, poza zobowiązaniami udzielonymi przez Bank, miały zobowiązania udzielone przez BRE Bank Hipoteczny i BRE Faktoring w wysokości odpowiednio 781 071 tys. zł i 500 725 tys. zł na dzień 31 grudnia 2011 roku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek