Raport roczny 2011

28. Zobowiązania wobec innych banków


  31.12.2011 31.12.2010
Środki na rachunkach bieżących 1 891 265 1 195 730
Depozyty terminowe 1 395 273 1 695 679
Kredyty i pożyczki otrzymane 22 816 765 23 580 714
Transakcje repo / sell buy back 1 173 097 2 047 864
Zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 73 865 167 782
Zobowiązania w drodze 6 505 1 514
Pozostałe 34 039 37 725
Zobowiązania wobec innych banków, razem  27 390 809 28 727 008
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 8 577 533 8 555 177
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 18 813 276 20 171 831


Na dzień 31 grudnia 2011 roku wartość depozytów innych banków o stałym oprocentowaniu wyniosła 510 162 tys. zł, a o zmiennym oprocentowaniu 885 111 tys. zł (31 grudnia 2010 rok odpowiednio: 803 612 tys. zł i 892 067 tys. zł).

Na dzień 31 grudnia 2011 i na dzień 31 grudnia 2010 roku kredyty i pożyczki otrzymane od banków były oprocentowane zmienną stopą procentową.

Średnie oprocentowanie depozytów i kredytów otrzymanych od banków w 2011 roku wynosiło 1,58% (31 grudnia 2010 r. - 1,60%).

BRE Bank nie dostarczył zabezpieczeń kredytów innym bankom. Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu pożyczek zaciągniętych.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, poza zobowiązaniami wobec innych banków, Grupa posiadała zobowiązanie wobec banku centralnego w kwocie 79 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek