Raport roczny 2011

29. Zobowiązania wobec klientów


  31.12.2011 31.12.2010
Klienci indywidualni: 26 700 892 25 068 308
Środki na rachunkach bieżących 16 961 125 15 642 036
Depozyty terminowe 9 698 858 9 388 109
Inne zobowiązania (z tytułu) 40 909 38 163
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 33 215 24 048
- pozostałe 7 694 14 115
Klienci korporacyjni: 27 015 436 21 154 086
Środki na rachunkach bieżących 11 038 961 9 682 381
Depozyty terminowe 11 650 679 7 697 956
Kredyty i pożyczki otrzymane 1 848 575 473 606
Transakcje repo 1 818 532 2 708 164
Inne zobowiązania (z tytułu) 658 689 591 979
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 479 749 382 141
- pozostałe 178 940 209 838
Klienci sektora budżetowego: 528 060 928 559
Środki na rachunkach bieżących 447 481 896 407
Depozyty terminowe 64 783 22 141
Inne zobowiązania (z tytułu) 15 796 10 011
- zobowiązania z tytułu zabezpieczeń pieniężnych 18 -
- pozostałe 15 778 10 011
Zobowiązania wobec klientów, razem  54 244 388 47 150 953
     
Krótkoterminowe (do 1 roku) 51 677 581 45 622 160
Długoterminowe (powyżej 1 roku) 2 566 807 1 528 793


Na dzień 31 grudnia 2011 roku większość depozytów przyjętych od klientów indywidualnych i korporacyjnych stanowiły depozyty na stałą stopę procentową. Średnie oprocentowanie zobowiązań wobec klientów (z wyłączeniem transakcji repo) wynosiło 2,43% (31 grudnia 2010 r. - 2,43%).

Na dzień 31 grudnia 2011 kwota kredytów i pożyczek otrzymanych obejmuje kredyt otrzymany z EBI w kwocie 1 848 575 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 396 030 tys. zł). Zabezpieczeniem kredytu są obligacje rządowe, które są wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w oddzielnej pozycji „Aktywa zastawione” (patrz Nota 37).

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek