Raport roczny 2011

30. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Stan na 31 grudnia 2011 r.


Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje /
zabezpieczenia
Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 546 450       550 307
Obligacje (PLN) 50 000 5,25% niezabezpieczone 05-01-2012 49 971
Obligacje (PLN) 14 000 5,26% niezabezpieczone 05-01-2012 13 992
Obligacje (PLN) 10 000 5,75% niezabezpieczone 05-01-2012 9 994
Obligacje (PLN) 21 400 5,27% niezabezpieczone 11-01-2012 21 374
Obligacje (PLN) 10 000 5,76% niezabezpieczone 13-01-2012 9 981
Obligacje (PLN) 10 100 5,76% niezabezpieczone 20-01-2012 10 070
Obligacje (PLN) 20 000 5,39% niezabezpieczone 27-01-2012 19 922
Obligacje (PLN) 1 800 5,76% niezabezpieczone 27-01-2012 1 792
Obligacje (PLN) 4 700 5,77% niezabezpieczone 03-02-2012 4 675
Obligacje (PLN) 1 500 5,68% niezabezpieczone 15-03-2012 1 476
Obligacje (PLN) 2 300 5,69% niezabezpieczone 20-04-2012 2 251
Obligacje (PLN) 25 000 5,46% niezabezpieczone 25-05-2012 24 463
Obligacje (PLN) 57 400 5,95% niezabezpieczone 16-11-2012 57 788
Obligacje (PLN) 50 000 6,06% niezabezpieczone 30-11-2012 50 243
Listy zastawne (PLN) 68 250 4,92% Publiczny rejestr listów zastawnych 27-07-2012 69 746
Listy zastawne (PLN) 200 000 5,15% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2012 202 569
Emisje długoterminowe 1 172 961       1 185 681
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,22% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 29-04-2013 25 252
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,36% Publiczny rejestr listów zastawnych 20-09-2013 101 434
Listy zastawne (PLN) 116 100 5,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 21-10-2013 116 980
Listy zastawne (PLN) 25 000 6,27% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 241
Listy zastawne (PLN) 177 000 6,17% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 181 367
Listy zastawne (PLN) 78 500 6,21% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 78 769
Listy zastawne (PLN) 78 611 5,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-05-2015 78 953
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,63% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 07-07-2015 102 484
Listy zastawne (PLN) 100 000 6,21% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 101 374
Listy zastawne (PLN) 77 000 6,15% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 200
Listy zastawne (PLN) 145 750 6,00% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 20-04-2016 146 916
Listy zastawne (PLN) 150 000 5,97% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 16-06-2017 149 711
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)         1 735 988


Stan na 31 grudnia 2010 r.

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Umowne warunki oprocentowania Gwarancje / zabezpieczenia Termin wykupu Stan zobowiązania
Emisje krótkoterminowe 509 300       511 128
Obligacje (PLN) 10 000 4,71% niezabezpieczone 05-01-2011 9 995
Obligacje (PLN) 17 800 4,72% niezabezpieczone 13-01-2011 17 772
Obligacje (PLN) 20 000 4,32% niezabezpieczone 14-01-2011 19 968
Obligacje (PLN) 26 600 4,74% niezabezpieczone 20-01-2011 26 534
Obligacje (PLN) 5 500 4,75% niezabezpieczone 03-02-2011 5 476
Obligacje (PLN) 5 400 4,30% niezabezpieczone 15-02-2011 5 366
Obligacje (PLN) 25 000 4,35% niezabezpieczone 28-02-2011 24 816
Listy zastawne (PLN) 250 000 4,94% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2011 252 007
Listy zastawne (PLN) 149 000 5,14% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 15-06-2011 149 194
Emisje długoterminowe 850 750       860 696
Listy zastawne (PLN) 68 250 4,14% Publiczny rejestr listów zastawnych 27-07-2012 69 630
Listy zastawne (PLN) 200 000 4,34% Publiczny rejestr listów zastawnych 28-09-2012 202 034
Listy zastawne (PLN) 25 000 5,35% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 29-04-2013 25 199
Listy zastawne (PLN) 100 000 4,52% Publiczny rejestr listów zastawnych 20-09-2013 101 162
Listy zastawne (PLN) 25 000 5,40% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-04-2014 25 189
Listy zastawne (PLN) 177 000 5,39% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-07-2014 180 665
Listy zastawne (PLN) 78 500 5,29% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-11-2014 78 637
Listy zastawne (PLN) 100 000 5,40% Hipoteczny rejestr listów zastawnych 28-09-2015 101 113
Listy zastawne (PLN) 77 000 5,23% Publiczny rejestr listów zastawnych 30-11-2015 77 067
Stan zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (wartość bilansowa w tys. zł)         1 371 824


Grupa nie zarejestrowała żadnych naruszeń warunków umownych związanych ze zobowiązaniami z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych.

Zmiana stanu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych


  31.12.2011 31.12.2010
Stan na początek okresu 1 371 824 1 415 711
Zwiększenia (emisja) 3 993 798 47 717
Zmniejszenia (wykup) (3 658 100) (95 295)
Różnice kursowe - 246
Inne zmiany 28 466 3 445
Stan wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych na koniec okresu 1 735 988 1 371 824


Wartość nominalna wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji hipotecznych listów zastawnych według stanu na 31 grudnia 2011 roku wyniosła 2 471 248 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 2 167 704 tys. zł). Zgodnie z obowiązującymi przepisami wartość hipotecznych listów zastawnych wyemitowanych w oparciu o te wierzytelności nie może przekroczyć 60% wartości bankowo-hipotecznej nieruchomości stanowiącej ich zabezpieczenie. Wartość ta, zgodnie z rejestrem zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniosła 1 860 257 tys. zł (31 grudnia 2010 r.: 1 694 588 tys. zł). Zarówno na 31 grudnia 2011 roku jak i na 31 grudnia 2010 roku hipoteczne listy zastawne były zabezpieczone wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu. Wartość wierzytelności stanowiących zabezpieczenie emisji publicznych listów zastawnych wyniosła na 31 grudnia 2011 roku 549 334 tys. zł, według stanu na 31 grudnia 2010 roku 643 230 tys. zł.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek