Raport roczny 2011

15. Zysk na jedną akcję

Zysk na jedną akcję za 12 miesięcy


  Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Podstawowy:    
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 134 972 641 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 093 950 36 679 683
Podstawowy zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 26,96 17,49
Rozwodniony:    
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA, zastosowany przy ustalaniu rozwodnionego zysku na akcję  1 134 972 641 602
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 42 093 950 36 679 683
Korekty na:    
- opcje na akcje 39 997 29 642
Ważona średnia liczba akcji zwykłych dla potrzeb rozwodnionego zysku na akcję 42 133 947 36 709 325
Rozwodniony zysk netto na akcję (wyrażony w złotych na jedną akcję) 26,94 17,48

Zgodnie z MSR 33 Bank sporządza kalkulację tzw. rozwodnionego zysku na jedną akcję, uwzględniając akcje emitowalne warunkowo w ramach programów motywacyjnych opisanych w Nocie 40. W kalkulacjach nie uwzględniono tych elementów programów motywacyjnych, które miały działanie antyrozwadniające w prezentowanych okresach sprawozdawczych, a które w przyszłości potencjalnie mogą wpłynąć na rozwodnienie zysku na akcję.

Podstawowy zysk na akcję wylicza się jako iloraz zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku oraz średniej ważonej liczby akcji zwykłych w trakcie roku.

Rozwodniony zysk na akcję wylicza się w oparciu o stosunek zysku przypadającego na akcjonariuszy Banku do średniej ważonej liczby akcji zwykłych skorygowanych w taki sposób, jak gdyby nastąpiła zamiana na akcje wszystkich powodujących rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych. Bank posiada jedną kategorię powodującą rozwodnienie potencjalnych akcji zwykłych: opcje na akcje. Akcje rozwadniające wylicza się jako liczbę akcji, które zostałyby wyemitowane gdyby nastąpiła realizacja wszystkich opcji na akcje po cenie rynkowej ustalonej jako średnioroczna cena zamknięcia akcji Banku.

Dane finansowe

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek