Raport roczny 2011

Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Zysk netto   1 144 435 660 865
Pozostałe dochody całkowite netto 16 2 248 172 788
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych (netto)   3 451 (5 231)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (netto)   (1 203) 178 019
Dochody całkowite netto, razem   1 146 683 833 653
Dochody całkowite netto, razem przypadające na:      
- akcjonariuszy BRE Banku SA   1 135 612 816 638
- udziały niekontrolujące   11 071 17 015

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek