Raport roczny 2011

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   1 594 968 (1 641 347)
Zysk przed opodatkowaniem   1 467 127 872 511
Korekty:   127 841 (2 513 858)
Zapłacony podatek dochodowy   (95 738) (76 690)
Amortyzacja 25, 26 251 412 236 918
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych z działalności finansowej   3 491 775 2 821 505
(Zyski) straty z działalności inwestycyjnej   (14 014) (43 783)
Utrata wartości aktywów finansowych   - 97
Dywidendy otrzymane 8 (15 113) (8 173)
Odsetki otrzymane   (2 537 710) (2 031 189)
Odsetki zapłacone   1 491 412 1 476 674
Zmiana stanu należności od banków   82 717 (349 174)
Zmiana stanu papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu   (181 068) 110 709
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu pochodnych instrumentów finansowych   219 297 134 987
Zmiana stanu pożyczek i kredytów udzielonych klientom   (7 232 553) (4 956 689)
Zmiana stanu lokacyjnych papierów wartościowych   (975 828) (3 554 475)
Zmiana stanu pozostałych aktywów   15 888 27 036
Zmiana stanu zobowiązań wobec banków   185 887 165 778
Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów   4 916 626 3 418 561
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych   (39 839) 30 515
Zmiana stanu rezerw   (10 605) (1 632)
Zmiana stanu innych zobowiązań   575 295 85 167
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej   1 594 968 (1 641 347)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   (187 372) (134 115)
Wpływy z działalności inwestycyjnej   118 865 105 618
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych 24 1 348 -
Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych, po odliczeniu zbytych środków trwałych   70 013 -
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   19 437 29 553
Dywidendy otrzymane 8 15 113 8 173
Inne wpływy inwestycyjne   12 954 67 892
Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej   306 237 239 733
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych   306 237 239 733
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (187 372) (134 115)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   (2 519 401) 737 505
Wpływy z działalności finansowej   4 356 344 4 113 662
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od banków   620 507 1 929 382
Z tytułu kredytów i pożyczek otrzymanych od innych podmiotów   1 255 960 199 260
Emisja dłużnych papierów wartościowych   2 479 813 18 817
Z tytułu emisji akcji zwykłych   64 1 966 203
Wydatki z tytułu działalności finansowej   6 875 745 3 376 157
Spłaty kredytów i pożyczek od banków   4 290 141 2 912 297
Spłaty kredytów i pożyczek na rzecz innych podmiotów   9 732 17 236
Wykup dłużnych papierów wartościowych   2 075 810 96 714
Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych   107 498 -
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego   365 207
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   6 978 2 272
Odsetki zapłacone od kredytów otrzymanych od banków oraz od pożyczek podporządkowanych   385 221 347 431
Środki pieniężne netto z działalności finansowej   (2 519 401) 737 505
Zmiana stanu środków pieniężnych netto, razem (A+B+C)   (1 111 805) (1 037 957)
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (18 800) (24 107)
Środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego   5 805 816 6 867 880
Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego 43 4 675 211 5 805 816

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek