Raport roczny 2011

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej


AKTYWA Nota 31.12.2011 31.12.2010
Kasa, operacje z bankiem centralnym 17 1 038 356 2 359 912
Należności od banków 18 4 008 874 2 507 282
Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 19 991 559 1 565 656
Pochodne instrumenty finansowe 20 1 506 595 1 226 653
Kredyty i pożyczki udzielone klientom 22 67 851 516 59 374 051
Różnice z rachunkowości zabezpieczeń dotyczące wartości godziwej pozycji zabezpieczanych 21 1 924 -
Lokacyjne papiery wartościowe 23 16 697 212 18 762 688
Aktywa zastawione 19, 23, 37 4 339 523 1 830 803
Inwestycje w jednostki stowarzyszone 24 - 317
Wartości niematerialne 25 436 769 427 837
Rzeczowe aktywa trwałe 26 832 455 777 620
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego   4 728 5 922
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 307 052 316 372
Inne aktywa 27 859 084 883 718
A k t y w a   r a z e m   98 875 647 90 038 831
       
KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA      
Zobowiązania wobec banku centralnego 28 - 79
Zobowiązania wobec innych banków 28 27 390 809 28 727 008
Pochodne instrumenty finansowe  20 1 862 747 1 363 508
Zobowiązania wobec klientów 29 54 244 388 47 150 953
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 1 735 988 1 371 824
Zobowiązania podporządkowane 31 3 456 200 3 010 127
Pozostałe zobowiązania 32 1 723 856 1 136 624
Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego   235 568 25 469
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 34 258 629
Rezerwy 33 153 168 175 325
Z o b o w i ą z a n i a   r a z e m   90 802 982 82 961 546
       
K a p i t a ł y      
Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA   8 048 755 6 909 303
Kapitał podstawowy:   3 493 812 3 491 812
- Zarejestrowany kapitał akcyjny 38 168 411 168 347
- Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej 39 3 325 401 3 323 465
Zyski zatrzymane 40 4 493 157 3 356 345
- Wynik finansowy z lat ubiegłych   3 358 185 2 714 743
- Wynik roku bieżącego   1 134 972 641 602
Inne pozycje kapitału własnego 41 61 786 61 146
       
Udziały niekontrolujące   23 910 167 982
K a p i t a ł y  r a z e m   8 072 665 7 077 285
K a p i t a ł y  i  z o b o w i ą z a n i a  r a z e m   98 875 647 90 038 831
       
Współczynnik wypłacalności 47 14,96 15,90
Wartość księgowa   8 048 755 6 909 303
Liczba akcji   42 102 746 42 086 674
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)   191,17 164,17

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek