Raport roczny 2011

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych  Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2011 r.   168 347 3 323 465 1 814 954 55 300 778 953 707 138 - 50 61 096 6 909 303 167 982 7 077 285
Dochody całkowite razem 16             1 134 972 1 871 (1 231) 1 135 612 11 071 1 146 683
Dywidendy wypłacone   - - - - - - - - - - (6 978) (6 978)
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego   - - - - 63 000 (63 000) - - - - - -
Transfer na kapitał rezerwowy   - - - 17 000 - (17 000) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 519 721 - - (519 721) - - - - - -
Emisja akcji 38, 39 64 - - - - - - - - 64 - 64
Zmiana zakresu konsolidacji / zwiększenie udziału w konsolidowanej spółce   - - - (513) - (7 034) - - - (7 547) (148 165) (155 712)
Program opcji pracowniczych 40 - 1 936 - 9 387 - - - - - 11 323 - 11 323
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 11 323 - - - - - 11 323 - 11 323
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 1 936 - (1 936) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2011 r.   168 411 3 325 401 2 334 675 81 174 841 953 100 383 1 134 972 1 921 59 865 8 048 755 23 910 8 072 665

Zmiany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku


  Nota Kapitał podstawowy Zyski zatrzymane Inne pozycje kapitału własnego Kapitały przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA razem Udziały niekontrolujące Razem
Zarejestrowany kapitał akcyjny Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej Pozostały kapitał zapasowy Pozostałe kapitały rezerwowe Fundusz ryzyka ogólnego Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Wynik roku bieżącego Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
Stan na 1 stycznia 2010 r.   118 764 1 402 919 1 761 960 53 158 719 210 178 066 - 3 017 (116 907) 4 120 187 150 967 4 271 154
Dochody całkowite razem 16             641 602 (2 967) 178 003 816 638 17 015 833 653
Transfer na fundusz ryzyka ogólnego   - - - - 59 743 (59 743) - - - - - -
Transfer na kapitał zapasowy   - - 52 994 - - (52 994) - - - - - -
Pokrycie straty z kapitału rezerwowego   - - - (207) - 207 - - - - - -
Emisja akcji 38, 39 49 583 1 929 907 - - - - - - - 1 979 490 - 1 979 490
Koszty emisji akcji   - (13 287) - - - - - - - (13 287) - (13 287)
Program opcji pracowniczych 40 - 3 926 - 2 349 - - - - - 6 275 - 6 275
- wartość usług świadczonych przez pracowników   - - - 6 275 - - - - - 6 275 - 6 275
- rozliczenie zrealizowanych opcji pracowniczych   - 3 926 - (3 926) - - - - - - - -
Stan na 31 grudnia 2010 r.   168 347 3 323 465 1 814 954 55 300 778 953 65 536 641 602 50 61 096 6 909 303 167 982 7 077 285

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek