Raport roczny 2011

Skonsolidowany rachunek zysków i strat


  Nota Rok kończący się 31 grudnia
2011 2010
Przychody z tytułu odsetek   3 871 231 3 421 704
Koszty odsetek   (1 722 629) (1 610 740)
Wynik z tytułu odsetek 6 2 148 602 1 810 964
Przychody z tytułu opłat i prowizji   1 279 172 1 178 745
Koszty z tytułu opłat i prowizji   (439 200) (432 826)
Wynik z tytułu opłat i prowizji 7 839 972 745 919
Przychody z tytułu dywidend 8 15 113 8 173
Wynik na działalności handlowej 9 424 091 410 672
Wynik z pozycji wymiany   393 943 369 982
Wynik na pozostałej działalności handlowej oraz na rachunkowości zabezpieczeń   30 148 40 690
Wynik na lokacyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone 23 11 985 45 148
Pozostałe przychody operacyjne 10 301 930 311 271
Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek  13 (373 470) (634 779)
Ogólne koszty administracyjne 11 (1 471 501) (1 380 351)
Amortyzacja 25, 26 (251 412) (236 918)
Pozostałe koszty operacyjne 12 (178 183) (207 588)
Wynik działalności operacyjnej   1 467 127 872 511
Zysk  brutto   1 467 127 872 511
Podatek dochodowy 14 (322 692) (211 646)
Zysk netto   1 144 435 660 865
Zysk netto przypadający na:      
- akcjonariuszy BRE Banku SA   1 134 972 641 602
- udziały niekontrolujące   9 463 19 263
       
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 15 42 093 950 36 679 683
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 26,96 17,49
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 15 42 133 947 36 709 325
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł) 15 26,94 17,48

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek