Raport roczny 2011

Wybrane dane finansowe

Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku SA za 2011 rok.


  w tys. zł w tys. EUR
Rok kończący się 31.12.2011 Rok kończący się 31.12.2010 Rok kończący się 31.12.2011 Rok kończący się 31.12.2010
I. Przychody z tytułu odsetek 3 871 231 3 421 704 935 057 854 486
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 1 279 172 1 178 745 308 971 294 362
III. Wynik na działalności handlowej 424 091 410 672 102 435 102 555
IV. Wynik na działalności operacyjnej 1 467 127 872 511 354 370 217 888
V. Zysk brutto  1 467 127 872 511 354 370 217 888
VI. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy BRE Banku SA 1 134 972 641 602 274 141 160 224
VII. Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 9 463 19 263 2 286 4 810
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 594 968 (1 641 347) 385 249 (409 886)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (187 372) (134 115) (45 258) (33 492)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 519 401) 737 505 (608 536) 184 174
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (1 111 805) (1 037 957) (268 545) (259 204)
XII. Zysk na jedną akcję zwykłą
(w zł/EUR)
26,96 17,49 6,51 4,37
XIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)  26,94 17,48 6,51 4,36
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję
(w zł/EUR)
- - - -


  w tys. zł w tys. EUR
Stan na dzień Stan na dzień
Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010 Stan na 31.12.2011 Stan na 31.12.2010
I. Aktywa razem 98 875 647 90 038 831 22 386 263 22 735 356
II. Zobowiązania wobec banku centralnego - 79 - 20
III. Zobowiązania wobec innych banków 27 390 809 28 727 008 6 201 505 7 253 745
IV. Zobowiązania wobec klientów 54 244 388 47 150 953 12 281 377 11 905 904
V. Kapitały własne przypadające na akcjonariuszy BRE Banku SA 8 048 755 6 909 303 1 822 305 1 744 641
VI. Udziały mniejszości 23 910 167 982 5 413 42 416
VII. Kapitał akcyjny 168 411 168 347 38 130 42 509
VIII. Liczba akcji 42 102 746 42 086 674 42 102 746 42 086 674
IX. Wartość księgowa na jedną akcję
( w zł/EUR)
191,17 164,17 43,28 41,45
X. Współczynnik wypłacalności 14,96 15,90 14,96 15,90

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące kursy:

  • dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej – kurs NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku – 1 EUR = 4,4168 PLN oraz kurs z dnia 31 grudnia 2010 roku – 1 EUR = 3,9603 PLN.
  • dla pozycji rachunku zysków i strat – kurs wyliczony jako średnia kursów NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 2011 i 2010 roku, odpowiednio: 1 EUR = 4,1401 PLN i 1 EUR = 4,0044 PLN.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek