Raport roczny 2011

List Przewodniczącego rady nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy

Szanowni Akcjonariusze,

Za nami rok 2011, rok szczególny z wielu powodów. Jednym z nich jest 25 rocznica założenia Banku, która przypadła w grudniu minionego roku. Nieczęsto zdarza się taka okazja i dlatego zanim podsumuję miniony rok, pozwolę sobie na spojrzenie obejmujące szerszy horyzont czasu.

25 lat temu grupa wyjątkowych ludzi z Krzysztofem Szwarcem na czele utworzyła zupełnie od podstaw Bank, którego ambicją była obsługa eksporterów. Przyjął on wówczas nazwę Bank Rozwoju Eksportu SA i wkrótce po założeniu zaczął obsługiwać przedsiębiorstwa. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy wiemy, że ten krok był nie tylko otwarciem wspaniałej historii BRE Banku SA, ale także ważnym wydarzeniem w historii polskiej bankowości.

Z powstaniem Banku wiązała się pierwsza w Polsce powojennej sprzedaż akcji w ofercie publicznej. Było to jeszcze kilka lat przed rozpoczęciem działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a udziały zostały objęte przez ponad 400 firm państwowych i spółdzielczych. Ten atrybut bycia pierwszym już na etapie Założycielskiego Aktu Notarialnego nierozłącznie towarzyszył Bankowi w jego dalszej historii. Wprowadzenie pierwszego w Polsce zintegrowanego systemu informatycznego IBS-90, pierwsi w Polsce account managerowie do obsługi klientów korporacyjnych, nowe instrumenty finansowe, mBank jako pierwszy w pełni wirtualny bank w Polsce to tylko przykłady wdrożonych w życie innowacyjnych pomysłów. Bank był także pierwszą spółką giełdową, która zwiększyła kapitał akcyjny w drodze emisji 500 tysięcy akcji w 1993 roku, czym potwierdził swój wkład także w rozwój rynku kapitałowego w Polsce.

Ćwierć wieku Waszego wsparcia i zaufania drodzy Akcjonariusze, zaufania klientów, a także ciągłego wysiłku połączonego z entuzjazmem, odważnej realizacji śmiałych wizji i konsekwentnego realizowania postawionych sobie celów dokonywane zarówno przez założycieli, jak i późniejsze Zarządy oraz kolejne pokolenia pracowników doprowadziły Bank do jego obecnej silnej pozycji. Jest to dla mnie szczególnie ważne, gdyż sam miałem i mam przyjemność uczestniczenia w rozwoju tego Banku będąc od wielu lat z nim związany poprzez wypełnianie obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Dzisiaj patrząc z perspektywy tych 25 lat, w ciągu których od zera powstał trzeci największy Bank w Polsce, my wszyscy którzy mamy w tym wkład, możemy być z tego dumni. Dzisiejszy BRE Bank to instytucja finansowa z ponad 98 mld zł aktywów, obsługująca wszystkie grupy klientów od młodzieży szkolnej przez dojrzałych klientów detalicznych, klientów zamożnych, mikro-, małe i średnie firmy, aż po wielkie korporacje. Dodatkowo oferta Banku wspierana jest komplementarną szeroką działalnością spółek z Grupy, które oferują usługi maklerskie, leasingowe, faktoringowe, finansowania nieruchomości i wiele innych tutaj niewymienionych. Dzisiejszy BRE Bank to także instytucja, która w swojej działalności wyszła poza granice Polski.

Jest mi niezmiernie miło, że ten jubileuszowy rok 25-lecia istnienia Bank kończy z najlepszymi w swojej historii wynikami finansowymi. W całym 2011 roku Grupa BRE Banku osiągnęła 1 467,1 mln zł zysku brutto tj. o 68,1% więcej niż w 2010 roku. To pokazuje, że Grupa BRE Banku będąc w swoim dojrzałym wieku organicznie generuje stabilne i wysokie zyski.

Dochód Grupy BRE Banku był w minionym roku o 14,0% wyższy niż w poprzedzającym go 2010 roku i wyniósł ponad 3 563,5 mln zł. Wzrost ten wynikał ze zrównoważonego rozwoju biznesu i był efektem wzrostu zarówno wyniku odsetkowego jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji odpowiednio o 18,6% oraz 12,6%. Wynik na działalności handlowej wzrósł o 3,3%.

Rekordowy zysk Banku był również efektem rozważnego zarządzania ryzykiem, które przyczyniło się do znaczącej redukcji odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek. Wyniosły one 373,5 mln zł i były niższe o 41,2% w porównaniu z rokiem 2010.

Bardzo dobre wyniki Banku widoczne już od pierwszych miesięcy minionego roku nie usypiały czujności Rady Nadzorczej, która podobnie jak i w latach wcześniejszych wnikliwie obserwowała i analizowała sytuację w Banku oraz pozostawała w stałym kontakcie z Zarządem uczestnicząc w konsultacjach dotyczących wszystkich istotnych aspektów działalności Banku.

Rada Nadzorcza odbyła w 2011 roku sześć posiedzeń. Podobnie jak w latach poprzednich Członkowie Rady Nadzorczej wchodzili w skład trzech jej Komisji (Komisji Prezydialnej, Komisji ds. Audytu i Komisji ds. Ryzyka). Pomiędzy posiedzeniami Rady działała zarówno Komisja Prezydialna, która podjęła szereg decyzji w trybie obiegowym, jak również Rada Nadzorcza podejmując różnorodne uchwały w trybie obiegowym. Ponadto w ramach Rady Nadzorczej w zakresie swoich obowiązków regularnie działały Komisja ds. Audytu oraz Komisja ds. Ryzyka.

W imieniu całej Rady Nadzorczej chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się w minionym roku do osiągnięcia przez Bank i jego spółki zależne znakomitych wyników: Zarządowi Banku, jego pracownikom oraz całym zespołom spółek Grupy. Serdecznie dziękuję również wszystkim Członkom Rady Nadzorczej za osobiste zaangażowanie oraz wkład w pracę Rady w ciągu ostatniego roku.

Na zakończenie mego listu w imieniu całej Rady Nadzorczej, chciałbym wyrazić przekonanie, że obecny rok 2012 i lata następne będą dla BRE Banku SA kolejnymi latami sukcesów przekładających się na zadowolenie szerokich rzesz klientów oraz wymierne korzyści dla Was, nasi drodzy Akcjonariusze. Jestem przekonany, że zarówno Zarząd Banku oraz wszyscy jego pracownicy, jak również całe zespoły spółek zależnych dołożą do tego wszelkich starań. Rozpoczynając drugie ćwierćwiecze historii BRE Banku SA kontynuujmy dzieło zapoczątkowane przez Krzysztofa Szwarca oraz towarzyszących mu i wspierających go ludzi.

Z wyrazami szacunku

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek