Raport roczny 2011

Ocena Rady Nadzorczej BRE Banku SA na temat sytuacji Banku w 2011 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

Podstawa: Reguła III.1. ust. 1) Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

W 2011 roku polska gospodarka okazała się odporna na pogłębiający się kryzys fiskalny w strefie euro i odnotowała wzrost PKB w wysokości 4,3%. W efekcie polski sektor bankowy kontrastował z nękanymi trudnościami bankami europejskimi zarówno pod względem biznesowym jak i finansowym. BRE Bank w pełni wykorzystał ten sprzyjający dla banków w Polsce czas, o czym najlepiej świadczą osiągnięte przez niego wyniki. Skonsolidowany wynik brutto za 2011 rok wyniósł 1 467,1 mln zł, co stanowi nowy rekord oraz wzrost o 68,1% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Skonsolidowany wynik netto przypadający na akcjonariuszy Banku wyniósł 1 135,0 mln zł i wzrósł o 77% r/r.

W opinii Rady Nadzorczej, na wyżej przytoczony silny wzrost wyników Grupy BRE Banku SA wpływ miał zarówno wzrost dochodu, jak i dyscyplina w zarządzaniu ryzykiem oraz zarządzanie kosztami Banku. Dochód wyniósł 3 563,5 mln zł i był o 14% wyższy niż rok wcześniej. Jego zdrowy wzrost był istotnym osiągnięciem Grupy BRE Banku w 2011 roku. Fakt, iż miał on miejsce przede wszystkim dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz wyniku z tytułu opłat i prowizji, świadczy w opinii Rady Nadzorczej o silnych podstawach biznesu Grupy BRE Banku oraz stanowi pozytywny sygnał w kontekście wzrostu jej dochodu w przyszłych latach. W 2011 roku suma wyniku odsetkowego oraz wyniku prowizyjnego stanowiła 83,9% całego dochodu Grupy BRE Banku, co według Rady Nadzorczej jest prawidłową proporcją w biznesie bankowym.

Wartym odnotowania jest fakt, iż dynamiki wzrostu zysku brutto oraz dochodu były w 2011 roku w przypadku Grupy BRE Banku wyższe niż w całym sektorze bankowym.

Rada Nadzorcza z satysfakcją odnotowuje spadek odpisów netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, a jednocześnie ocenia ten fakt jako efekt podjętych wcześniej rozważnych decyzji, a także utrzymującej się dobrej kondycji finansowej klientów detalicznych i korporacyjnych. Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły w 2011 roku 373,5 mln zł (spadek o 41,2% r/r), co w porównaniu z wartościami w poprzednich latach (634,8 mln zł w 2010 roku oraz 1 097,1 mln zł w 2009 roku) jest dużym postępem.

Rada Nadzorcza zauważa wzrost kosztów o 6,5% (liczony r/r wraz z amortyzacją). Jednocześnie uznaje go za efekt inwestycji Banku w obszary generujące dochód, takich jak poszerzenie sieci oddziałów korporacyjnych, innowacje w detalicznych i korporacyjnych systemach transakcyjnych. Rada Nadzorcza uznaje stały w ostatnich latach pozytywny rozwój wskaźnika kosztów do dochodów, który w 2011 roku wyniósł 48,3% w porównaniu z 51,8% w roku 2010 oraz 54,2% w roku 2009 za dowód na to, że Grupa BRE Banku zdolna jest do stałego doskonalenia swojej efektywności.

Rada Nadzorcza z zadowoleniem odnotowuje fakt, iż miniony rok był kolejnym rokiem wzrostu bazy depozytowej Banku. W ciągu całego 2011 roku wzrosła ona o 15,0% do wartości ponad 54,2 mld zł, co stanowiło szybszy wzrost niż w roku poprzedzającym (+10,8%), a także szybszy niż w całym polskim sektorze bankowym (+11,7%). Dzięki temu wzrostowi udział depozytów w pasywach Grupy BRE Banku zwiększył się z 52,4% na koniec 2010 roku do 54,9% na koniec 2011 roku. Wzrost roli depozytów finansowaniu działalności Banku zgodny jest z obecnymi oczekiwaniami otoczenia zewnętrznego. W związku z tym Rada Nadzorcza oczekuje, iż trend ten będzie kontynuowany w przyszłości.

W ocenie Rady Nadzorczej działalność BRE Banku SA w roku 2011 była prowadzona przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa powierzonych mu środków. Skonsolidowany współczynnik wypłacalności oraz skonsolidowany współczynnik wypłacalności liczony na bazie funduszy podstawowych wyniosły na koniec 2011 roku odpowiednio 15,0% oraz 9,6%, co oznacza, że z dużym buforem bezpieczeństwa przekraczały poziomy wymagane przez prawo.

Mając na uwadze wszystkie poruszone wyżej aspekty, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację BRE Banku SA w 2011 roku. Zdaniem Rady Nadzorczej Bank stworzył solidne podstawy biznesowe, finansowe, kapitałowe oraz pod względem źródeł finansowania działalności do wzrostu w roku 2012 oraz w latach następnych. W obliczu roku 2012, w którym otoczenie makroekonomiczne i rynkowe może okazać się trudniejsze, Rada Nadzorcza wierzy, że Grupa BRE Banku jest w pełni gotowa zarówno do wykorzystania nadarzających się okazji biznesowych jak i do odpowiedzi na potencjalne wyzwania obecnego roku.

Rada Nadzorcza docenia zaangażowanie oraz poczynione w minionym roku wysiłki na rzecz Banku zarówno przez jego Zarząd jak i pracowników, które zmierzały do wzrostu wartości Banku w długim terminie dla Akcjonariuszy. Jednocześnie Rada Nadzorcza wyraża nadzieję i oczekiwanie, że wysiłki te będą kontynuowane w obecnym 2012 roku i latach następnych.

Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Banku

System kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA składa się z kontroli instytucjonalnej będącej w gestii Departamentu Audytu Wewnętrznego oraz kontroli funkcjonalnej.

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komisja ds. Audytu, która na bieżąco monitoruje sprawy związane z kontrolą wewnętrzną i której funkcjonalnie podlega oraz raportuje Departament Audytu Wewnętrznego. W 2011 roku Komisja ds. Audytu Rady Nadzorczej regularnie otrzymywała informacje o szerokim spektrum zagadnień audytowych, w tym między innymi o ocenie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przebiegu najważniejszych audytów w Banku i w spółkach Grupy. Komisja również oceniała i akceptowała Plan Audytów na 2011 rok. Ponadto Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymywał do wiadomości protokoły ze wszystkich audytów przeprowadzanych w Banku i w spółkach Grupy przez Departament Audytu Wewnętrznego. Wsparciem dla Komisji ds. Audytu Rady Nadzorczej jest również audytor zewnętrzny, który w 2011 roku regularnie raportował rezultaty badania i wnioski z badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia system kontroli wewnętrznej w BRE Banku SA zarówno w jego części funkcjonalnej, jak i instytucjonalnej.

W sprawach dotyczących ryzyka Rada Nadzorcza działa poprzez Komisję ds. Ryzyka, która sprawuje stały nadzór nad poszczególnymi rodzajami ryzyka, w szczególności nad ryzykiem kredytowym (w tym ryzykiem koncentracji), rynkowym, operacyjnym, płynności i biznesowym. Komisja ta wydaje rekomendacje w sprawach znaczących zaangażowań obciążonych ryzykiem pojedynczego podmiotu gospodarczego. Ponadto w minionym roku Komisja zajmowała się wieloma ważnymi tematami z zakresu ryzyka, w tym między innymi sytuacją na polskim rynku kredytowym, stress-testami w związku z kursem franka szwajcarskiego, ryzykiem przy finansowaniu samorządów, ryzykiem projektów informatycznych, procesem wdrażania nowych produktów w Banku, dostosowaniem Banku do wymogów Bazylei III, komercyjnymi kredytami na nieruchomości.

Ponadto Zarząd Banku kontroluje procesy zarządzania ryzykiem w Grupie BRE Banku poprzez kilka komitetów. Są to między innymi: Komitet Kredytowy Zarządu Banku, Komitet Ryzyka BRE Banku, Komitet ds. Zarządzania Jakością Danych, Komitet ds. Zarządzania Kapitałem oraz Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Rada Nadzorcza generalnie pozytywnie ocenia system zarządzania ryzykiem w BRE Banku SA. W opinii Rady Nadzorczej system ten obejmuje wszystkie istotne dla Banku i Grupy ryzyka.

Maciej Leśny
Przewodniczący Rady Nadzorczej

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek