Raport roczny 2011

VI. Akcjonariat i notowania akcji BRE Banku na GPW

VI.1. Akcjonariusze BRE Banku

Commerzbank AG jest strategicznym akcjonariuszem BRE Banku. Poprzez swoją w 100% zależną spółkę Commerzbank Auslandsbanken Holding AG, na koniec grudnia 2011 roku, Commerzbank posiadał 69,72% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Udział Commerzbanku wzrastał od 21,0% w 1995 roku poprzez 50,0% w 2000 roku do poziomu 72,16% w 2003 roku. Począwszy od 2005 roku udział ten nieznacznie zmalał w związku z realizacją programów opcji menedżerskich w BRE Banku.

W liście otrzymanym 8 lipca 2011, Bank został poinformowany, że ING Otwarty Fundusz Emerytalny stał się posiadaczem akcji Banku, dających 5,44% głosów na walnym zgromadzeniu BRE Banku.

Pozostali inwestorzy Banku nie przekraczają 5,0% głosów na walnym zgromadzeniu i znajdują się wśród nich inwestorzy indywidualni i instytucjonalni, głównie polskie fundusze emerytalne oraz polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne.

Obszary współpracy z Commerzbankiem

Na mocy zawartego w 1994 roku porozumienia strategicznego BRE Bank był wielokrotnie dokapitalizowany, z czego ostatnie dokapitalizowanie przez Commerzbank w kwocie około 1,4 mld zł miało miejsce w 2010 roku, kiedy to Commerzbank objął około 70% akcji nowej emisji. Udzielono też BRE Bankowi pożyczek podporządkowanych w CHF, na łączną kwotę 950 mln CHF. Ich równowartość na koniec 2011 roku wyniosła 3,4 mld zł wobec 3,0 mld zł rok wcześniej (wyłącznie w wyniku zmian kursowych). Ponadto Bank korzystał z finansowania z Commerzbanku; wartość zadłużenia (bez zobowiązań podporządkowanych) na koniec 2011 roku osiągnęła 20,1 mld zł wobec 19,4 mld zł rok wcześniej.

W dniu 22 lutego 2011 roku Grupa BRE Banku została poinformowana przez Commerzbank AG, akcjonariusza większościowego Banku, iż w związku z trwale silną pozycją kapitałową i dochodową Grupy BRE Banku oraz zgodnie ze standardami międzynarodowymi, listy patronackie (tzw. letters of comfort) wydane dla BRE Banku i jego spółek zależnych – BRE Banku Hipotecznego i BRE Leasing – wygasną z końcem marca 2011 roku. W przekazanej Grupie BRE Banku informacji Commerzbank AG potwierdził, że BRE Bank jest kluczową inwestycją strategiczną Grupy Commerzbanku oraz że BRE Bank, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, posiada finansowanie od Grupy Commerzbanku.

Umowa o współpracy technicznej stworzyła BRE Bankowi możliwość dostępu do sieci operacyjnych Commerzbanku oraz do sieci jego banków korespondentów na całym świecie. Ponadto Commerzbank postawił do dyspozycji BRE Banku swój know-how, co obecnie znajduje wyraz we współpracy w wielu różnych dziedzinach, na mocy odrębnych umów. Wśród tych dziedzin obecnie do najważniejszych należy zaliczyć:

1) Kontrola ryzyka, a w niej takie obszary jak:

 • metodologie pomiaru ryzyka rynkowego oraz ryzyka płynności,
 • metodologia monitorowania ryzyka operacyjnego,
 • system ratingowy dla podmiotów korporacyjnych,
 • optymalizacja procesu kredytowego i monitorowanie ryzyka kredytowego,
 • dostosowanie się do wymogów Basel II i Basel III.

W szczególności Bank korzysta z wiedzy ekspertów Commerzbanku w zakresie realizowanego obecnie projektu wdrożenia metod statystycznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych w zakresie ryzyka kredytowego (AIRB). Mimo że decyzje dotyczące ryzyka kredytowego, ryzyka rynkowego oraz ryzyka płynności zapadają w BRE Banku, to jednak metodologie stosowane w zarządzaniu, tym ryzykami są systematycznie uzgadniane z Commerzbankiem.

2) Współpraca w obsłudze klientów międzynarodowych, w tym również klientów Commerzbanku,

3) Compliance i przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy,

4) Współpraca w dziedzinie informatyki i Logistyki,

5) Korzystanie przez BRE Bank z ratingu banków posiadanego przez Commerzbank,

6) Wspólny system raportowy w obszarze rachunkowości i Controllingu.

BRE Bank jest również włączony w system wieloletniego planowania strategicznego Grupy Commerzbanku.

VI.2. Informacja o akcjach BRE Banku na koniec 2011 roku

Na dzień 31 grudnia 2011 roku liczba akcji Banku przedstawiała się następująco:

 • Łączna liczba akcji BRE Banku: 42 102 746 akcji zwykłych i na okaziciela.
 • Żadne akcje nie są uprzywilejowane, każda daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
 • Wartość nominalna 1 akcji: 4,0 zł.
 • Kapitał zakładowy BRE Banku: 168 410 984 zł, w całości opłacony.
 • Akcje BRE Banku notowane na GPW od 1992 roku.
 • Akcje są składową indeksów GPW: WIG, WIG20 i WIG Banki; ponadto akcje wchodzą w skład indeksów WIG 20 short, WIG 20 lev i WIG PL.

W 2011 roku liczba akcji wzrosła łącznie o 16 072 akcje, wyemitowane w związku z realizacją programu motywacyjnego dla Zarządu. W efekcie nowych emisji kapitał zakładowy wzrósł o 64,3 tys. zł.

VI.3. Notowania kursu akcji BRE Banku na GPW

W 2011 roku, na rynki akcji zagranicą i w Polsce negatywny wpływ miała pogarszająca sie sytuacja fiskalna krajów peryferyjnych Europy znajdująca odzwierciedlenie w wycenie większości spółek, w szczególności sektora bankowego.

Kurs zamknięcia akcji BRE Banku w dniu ostatniej sesji w 2011 roku (30 grudnia) wyniósł 246,00 zł, co w porównaniu z kursem 31 grudnia 2010 roku oznaczało spadek o 19,1%. W tym samym czasie indeksy giełdowe WIG, WIG20 i WIG Banki spadły odpowiednio o 20,8%, o 21,9% i o 21,7%.


Kapitalizacja Spółki na koniec 2011 roku wyniosła 10,4 mld zł (2,3 mld EUR) wobec 12,8 mld zł (3,2 mld EUR) na 31 grudnia 2010 roku.

Średnie dzienne obroty akcjami BRE Banku w 2011 roku wyniosły 12,8 mln zł i były o wyższe niż w 2010 roku (11,2 mln zł).

Na koniec 2011 roku, wskaźniki kapitalizacji rynkowej wyniosły odpowiednio:

 • wskaźnik P/BV (cena do wartości księgowej) 1,3 wobec 1,9 przed rokiem,
 • wskaźnik P/E (cena akcji/zysk na akcję) 9,1 wobec 17,4 przed rokiem.

VI.4. Relacje inwestorskie w BRE Banku

Główną rolą Relacji Inwestorskich jest informowanie w sposób transparentny o wynikach spółki i jej strategii oraz promocji przekazu inwestycyjnego i osiągnięć finansowych Banku, w zgodzie z obowiązującymi regulacjami.

Tradycyjnie już BRE Bank szczególnie dużo uwagi poświęca zapewnieniu dobrej komunikacji z inwestorami i analitykami. Utrzymywaniem bieżących relacji z obecnymi i potencjalnymi inwestorami, poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne, udział w konferencjach i roadshow w Polsce, Europie i USA, zajmuje się Wydział Relacji Inwestorskich.

Członkowie Zarządu aktywnie uczestniczą w dialogu z inwestorami, analitykami oraz agencjami ratingowymi, biorąc udział w większości spotkań, które odbyły się w ciągu całego roku. Łącznie w 2011 roku, w 199 spotkaniach udział wzięło ponad 300 akcjonariuszy. Przedstawiciele Zarządu BRE Banku uczestniczyli w 7 zagranicznych konferencjach inwestorskich oraz w 3 krajowych. Spotkania z inwestorami odbywały się również podczas 4 zagranicznych „roadshows” w Europie i USA. Ponadto odbyły się 2 przeglądy będące elementem regularnych spotkań z agencjami ratinowymi.

Jak co roku, w 2011 roku zorganizowano 4 konferencje dla analityków i inwestorów poświęcone wynikom kwartalnym, które dla wygody odbiorców były także transmitowane przez Internet.

Istotną platformą komunikacyjną jest strona internetowa relacji inwestorskich (www.brebank.pl/relacje_inwestorskie), która dostarcza zainteresowanym m.in. informacji o akcjonariacie BRE Banku, Walnych Zgromadzeniach, ratingach, notowaniach akcji Banku na GPW oraz umożliwia dostęp do raportów rocznych, okresowych i bieżących, prezentacji o strategii i wynikach Spółki, arkuszy z danymi biznesowymi i finansowymi, a także konsensus. Umieszczone są na niej również zapisy transmisji z konferencji wynikowych.

Grupa BRE Banku i jej wyniki są monitorowane przez analityków reprezentujących różne instytucje finansowe, banki i brokerów. Na koniec 2011 roku BRE Bank znajdował się na liście 21 krajowych i zagranicznych instytucji, których analitycy wydają swoje rekomendacje dla akcji BRE Banku.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek