Raport roczny 2011

XV. Działalność BRE Banku na rzecz otoczenia

Banki odgrywają ważna rolę w gospodarce i społeczeństwie. BRE Bank od wielu lat kieruje się w swej pozakomercyjnej aktywności przekonaniem o stale rosnącej wadze i słuszności podejmowania działań sponsorskich i charytatywnych. Główny nurt tej działalności realizowany jest przez Fundację BRE Banku, ale również w ramach wolontariatu pracowniczego, czy wspieranych przez Bank inicjatyw.

XV.1. Fundacja BRE Banku

Fundacja BRE Banku, utworzona 17 lat temu jako organizacja pożytku publicznego wspierająca projekty BRE Banku o charakterze społecznym, była jedną z pierwszych fundacji powołanych przez podmiot z sektora bankowego. Fundacja kieruje pomoc finansową do szerokiego grona beneficjentów, w tym do dzieci. Misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszenie poziomu wiedzy i jakości życia.

Fundacja urzeczywistnia swoją misję w trzech obszarach życia społecznego:

 • nauka, edukacja, wspieranie przedsiębiorczości,
 • ochrona zdrowia, opieka społeczna i pomoc charytatywna,
 • kultura i sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.

W 2011 roku Fundacja BRE Banku realizowała przyjętą na lata 2010-2012 strategię, udzielając wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w szczególności w następujących formach:

 • programy wieloletnie – np. programy stypendialne bądź edukacyjne,
 • kampanie społeczne,
 • wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia, projektu, w wymienionych wyżej 3 obszarach,
 • współudział w realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku.

W 2011 roku wydatkowano na cele statutowe Fundacji łączną kwotę 2 895,3 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą strategią w efekcie alokacji środków ich struktura przedstawiała się następująco:

 • edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 50,7%,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35,3%,
 • kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 14,0%.

W 2011 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze stałymi partnerami.

Przedsięwzięcia finansowane w 2011 roku przez Fundację:

 • Fundacja BRE Banku i CASE kontynuowały współpracę polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów i konferencji dla naukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego (Seminaria BRE-CASE),
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – kontynuowano współpracę przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe). W 2011 roku Fundacja BRE Banku ufundowała 30 stypendiów. Ponadto Fundacja ufundowała 32 stypendia dla laureatów konkursu dla stypendystów FEP studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe,
 • Fundacja współfinansowała kolejny konkurs na biznesplany tworzone przez studentów w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Ponadto udzielone zostało wsparcie finansowe na rzecz akcji edukacyjnej „Głosuj” realizowanej w 2011 roku przez AIP,
 • Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci - Fundacja w 2011 roku udzieliła wsparcia dla Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym oraz ufundowała nagrody dla laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” została wsparta darowiznami finansowanymi na koszty leczenia i rehabilitacji ponad 200 dzieci – podopiecznych tej Fundacji (w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym),
 • Fundacja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – dofinansowanie kolejnej edycji prowadzonej kampanii społecznej oraz organizacji X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – dofinansowano realizację projektu „Inkubator aktywności ekonomicznej – Edukacja ekonomiczna i wsparcie samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością 2011” oraz dofinansowano kolejną edycję konkursu „Człowiek bez Barier – edycja 2011” (konkurs promujący ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności osiągnęli sukces życiowy),
 • Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie – dofinansowanie projektu multikulturalnego realizowanego po raz kolejny w 2011 roku - Królewskie Arkady Sztuki,
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2011,
 • Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową – dofinansowanie realizacji projektu „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI w. – VI Kongres Obywatelski”,
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska - projekt „Polska odkryta na nowo” - dofinansowanie w części dotyczącej materiałów, filmów i gier edukacyjnych oraz wykonania dwujęzycznego edukacyjnego portalu głównego,
 • Hospicja (w tym dziecięce) działające na terenie kraju – pomoc m.in. w zakupie sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia oraz dofinansowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 • Fundacja Dzieci Niczyje - dofinansowanie realizacji projektu „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży”, dzięki któremu uruchomiony został ogólnopolski i całkowicie bezpłatny telefon zaufania służący młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony,
 • Fundacja SYNAPSIS – dofinansowanie realizacji projektu adaptacji i utworzenia nowych pomieszczeń w lokalu Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS (dla dzieci z autyzmem),
 • Campus of Excellence – dofinansowanie udziału grupy polskich uczniów w projekcie edukacyjnym „The Future of MINT” (warsztaty edukacyjne z indywidualnymi mentorami i praktyki zawodowe dla młodzieży ze szkół średnich).

XV.2. Inne działania na rzecz społeczeństwa

„Sukces Pisany Szminką” to inicjatywa, mająca na celu wspieranie i promowanie kobiecej przedsiębiorczości w Polsce. Trzy razy w roku organizowane są seminaria edukacyjne Jutro Należy Do Kobiet. Od ponad trzech lat Bank jest partnerem cyklicznej audycji Sukces Pisany Szminką na antenie radia PIN, a od października 2010 roku na kanale TVN 24 programu o tym samym tytule. W ramach projektu odbywa się co roku konkurs Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku. Pod koniec listopada 2011 roku przyznano nagrody za 2010 rok. Nagrodę główną, a tym samym tytuł Bizneswoman Roku 2010 otrzymała Agnieszka  Świergiel - Prezes Imperial Tobacco Polska.

„Zróbmy razem coś dobrego”

Rok 2011 był trzecim rokiem funkcjonowania wolontariatu pracowniczego pod nazwą „Zróbmy razem coś dobrego”. Umożliwia on zrealizowanie projektu społecznego według indywidualnego pomysłu pracowników. Osoby biorące udział w programie mają szansę zainicjować i zrealizować ciekawy projekt, w który mogą włączyć się jego koledzy i koleżanki z pracy, znajomi i rodzina. Co kwartał kapituła wybiera 5 najciekawszych projektów, które są zgodne z celami statutowymi Fundacji BRE Banku (edukacja, ochrona zdrowia i opieka społeczna, kultura i sztuka). Następnie pięć zespołów otrzymuje wsparcie finansowe na realizację swoich pomysłów. W 2011 roku odbyły się 4 edycje, w ramach których zrealizowano w sumie 20 różnych przedsięwzięć. W ramach akcji 66 pracowników poświęciło na prace charytatywne 449 godzin swojego wolnego czasu.

W każdym kwartale zgłaszane są bardzo zróżnicowane projekty. Wolontariusze często pomagają chorym dzieciom oraz wychowankom domów dziecka. Ciekawym a zarazem nietypowym projektem realizowanym w 2011 roku była pomoc w ratowaniu zabytkowych mogił Starego Cmentarza w Łodzi. Wolontariusze oczyścili parcele, które zostały następnie poddane renowacji.

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek