Raport roczny 2011

XV.1. Fundacja BRE Banku

Fundacja BRE Banku, utworzona 17 lat temu jako organizacja pożytku publicznego wspierająca projekty BRE Banku o charakterze społecznym, była jedną z pierwszych fundacji powołanych przez podmiot z sektora bankowego. Fundacja kieruje pomoc finansową do szerokiego grona beneficjentów, w tym do dzieci. Misją Fundacji jest wspieranie działań służących rozwojowi indywidualnemu oraz podnoszenie poziomu wiedzy i jakości życia.

Fundacja urzeczywistnia swoją misję w trzech obszarach życia społecznego:

 • nauka, edukacja, wspieranie przedsiębiorczości,
 • ochrona zdrowia, opieka społeczna i pomoc charytatywna,
 • kultura i sztuka, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego.

W 2011 roku Fundacja BRE Banku realizowała przyjętą na lata 2010-2012 strategię, udzielając wsparcia finansowego dla przedsięwzięć realizowanych w szczególności w następujących formach:

 • programy wieloletnie – np. programy stypendialne bądź edukacyjne,
 • kampanie społeczne,
 • wsparcie lub dotacja dla jednorazowego przedsięwzięcia, projektu, w wymienionych wyżej 3 obszarach,
 • współudział w realizacji akcji wolontariatu pracowniczego BRE Banku.

W 2011 roku wydatkowano na cele statutowe Fundacji łączną kwotę 2 895,3 tys. zł.

Zgodnie z przyjętą strategią w efekcie alokacji środków ich struktura przedstawiała się następująco:

 • edukacja, nauka, wspieranie przedsiębiorczości – 50,7%,
 • ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 35,3%,
 • kultura, ochrona dóbr dziedzictwa narodowego – 14,0%.

W 2011 roku Fundacja kontynuowała współpracę ze stałymi partnerami.

Przedsięwzięcia finansowane w 2011 roku przez Fundację:

 • Fundacja BRE Banku i CASE kontynuowały współpracę polegającą na inicjowaniu i organizowaniu seminariów i konferencji dla naukowców, ekspertów i praktyków zarządzania na temat problemów transformacji polskiego systemu gospodarczego (Seminaria BRE-CASE),
 • Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP) – kontynuowano współpracę przy realizacji „Programu Stypendiów Pomostowych” (program pomocy materialnej dla młodzieży w trudnej sytuacji materialnej rozpoczynającej studia wyższe). W 2011 roku Fundacja BRE Banku ufundowała 30 stypendiów. Ponadto Fundacja ufundowała 32 stypendia dla laureatów konkursu dla stypendystów FEP studiujących na kierunkach: ekonomia, finanse i rachunkowość oraz stosunki międzynarodowe,
 • Fundacja współfinansowała kolejny konkurs na biznesplany tworzone przez studentów w ramach Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości. Ponadto udzielone zostało wsparcie finansowe na rzecz akcji edukacyjnej „Głosuj” realizowanej w 2011 roku przez AIP,
 • Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci - Fundacja w 2011 roku udzieliła wsparcia dla Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym oraz ufundowała nagrody dla laureatów Polskich Eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej,
 • Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” została wsparta darowiznami finansowanymi na koszty leczenia i rehabilitacji ponad 200 dzieci – podopiecznych tej Fundacji (w szczególności dzieci z porażeniem mózgowym),
 • Fundacja „Cała Polska Czyta Dzieciom” – dofinansowanie kolejnej edycji prowadzonej kampanii społecznej oraz organizacji X Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom,
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji – dofinansowano realizację projektu „Inkubator aktywności ekonomicznej – Edukacja ekonomiczna i wsparcie samozatrudnienia oraz przedsiębiorczości osób z niepełnosprawnością 2011” oraz dofinansowano kolejną edycję konkursu „Człowiek bez Barier – edycja 2011” (konkurs promujący ludzi, którzy pomimo niepełnosprawności osiągnęli sukces życiowy),
 • Zamek Królewski z siedzibą w Warszawie – dofinansowanie projektu multikulturalnego realizowanego po raz kolejny w 2011 roku - Królewskie Arkady Sztuki,
 • Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości - wsparcie finansowe Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo PRODUKCIK 2011,
 • Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową – dofinansowanie realizacji projektu „Jaki rozwój, jaka edukacja w XXI w. – VI Kongres Obywatelski”,
 • Stowarzyszenie Wspólnota Polska - projekt „Polska odkryta na nowo” - dofinansowanie w części dotyczącej materiałów, filmów i gier edukacyjnych oraz wykonania dwujęzycznego edukacyjnego portalu głównego,
 • Hospicja (w tym dziecięce) działające na terenie kraju – pomoc m.in. w zakupie sprzętu medycznego i niezbędnego wyposażenia oraz dofinansowanie szkoleń dla wolontariuszy,
 • Fundacja Dzieci Niczyje - dofinansowanie realizacji projektu „Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży”, dzięki któremu uruchomiony został ogólnopolski i całkowicie bezpłatny telefon zaufania służący młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony,
 • Fundacja SYNAPSIS – dofinansowanie realizacji projektu adaptacji i utworzenia nowych pomieszczeń w lokalu Pierwszego Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego Fundacji SYNAPSIS (dla dzieci z autyzmem),
 • Campus of Excellence – dofinansowanie udziału grupy polskich uczniów w projekcie edukacyjnym „The Future of MINT” (warsztaty edukacyjne z indywidualnymi mentorami i praktyki zawodowe dla młodzieży ze szkół średnich).

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek