Raport roczny 2011

VII. Grupa BRE Banku na rynku usług finansowych w 2011 roku

BRE Bank lokuje się w czołówce polskich banków pod względem wielkości aktywów i funduszy własnych. Wśród banków notowanych na warszawskiej giełdzie BRE Bank na koniec 2011 roku zajmował 3. miejsce pod względem aktywów, funduszy własnych, wielkości portfela kredytów i pożyczek dla sektora niefinansowego i budżetowego oraz 3 miejsce pod względem depozytów i zobowiązań wobec klientów (dane skonsolidowane).

Większość spółek Grupy również zajmuje znaczącą pozycję w poszczególnych sektorach rynku usług finansowych. Rynkowy udział oraz pozycję Banku i wybranych spółek na koniec 2011, 2010 i 2009 roku ilustruje następujące zestawienie:


Rodzaj działalności Pozycja na rynku w 2011 r* Udział
Bankowość Korporacyjna   2011 2010 2009
Kredyty dla przedsiębiorstw 4 6,8% 6,2% 6,4%
Depozyty przedsiębiorstw 3 9,9% 8,6% 8,9%
Leasing 3 8,2% 7,1% 8,1%
Faktoring        
Polska 5 8,8% 8,0% 13,8%
Czechy 3 14,0% 13,4% 12,9%
Bankowość Detaliczna (mBank+MultiBank)        
Kredyty ogółem   6,7% 6,5% 6,4%
w tym hipoteczne 2 8,5% 8,7% 10,0%
niehipoteczne 9 3,7% 3,6% 3,2%
Depozyty 7 4,6% 4,8% 5,3%
Bankowość Inwestycyjna        
Rynki finansowe        
Bony i obligacje skarbowe   7,4% 5,7% 4,7%
IRS/FRA   18,6% 19,0% 19,5%
FX spot i forward   7,2% 5,2% 5,9%
Nieskarbowe papiery dłużne (wartość zadłużenia)        
krótkoterminowe papiery dłużne 4 16,9% 14,6% 24,7%
obligacje przedsiębiorstw 2 19,0% 18,1% 22,2%
papiery dłużne banków**/ 2 22,0% 22,5% 24,4%
Działalność maklerska        
obroty akcjami 8 5,3% 5,4% 6,9%
obroty obligacjami 9 2,1% 5,5% 6,5%
kontrakty terminowe 1 13,5% 14,2% 15,0%
opcje 8 5,7% 21,8% 32,6%


Źródło: obliczenia własne na podstawie danych BRE Banku, NBP, GPW, Fitch Polska, Związku Przedsiębiorstw Leasingowych oraz informacji prasowych
*/tam, gdzie to było możliwe do ustalenia
**/ bez obligacji „drogowych” BGK

W Twoim schowku

Brak dokumentów.
Schowaj schowek